بایگانی/آرشیو برچسب ها : مدیریت

چه عواملی تهدادت مستقیم علیه بوروکراسی هستند؟ نام برده و عامل تغییر در رفتار مدیریتی و عامل رشد در اندازه سازمان را توضیح دهید؟

چه عواملی تهدادت مستقیم علیه بوروکراسی هستند؟ نام برده و عامل تغییر در رفتار مدیریتی و عامل رشد در اندازه سازمان را توضیح دهید؟ تغییر سریع و غیرمنتظره؛ رشد در اندازه؛ افزایش تنوع؛ تغییر در رفتار مدیریتی رشد در اندازه سازمان: وقتی که افزایش قابل ملاحظه ای در اندازه سازمان حاصل می شود، عنصر پیچیدگی خود را ناشن می دهد. افزایش امور زائد اداری، کنترلهای شدید وسخت، غیر شخصی شدن بیش از حد روابط و امور اجرائی، وجود قوانین قدیمی و منسوخ شده، عواملی هستند که موجب کندی رشد سازمانی می گردند. تغییر در رفتار مدیریتی: فلسفه وجود مدیران، تغییراتی دقیق و ظریف اما محسوس و درک کردنی است. این تغییرات، ایدئولوژی حمایت از بوروکراسی را از بین برده است …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

کارآمدی بوروکراسی را بحث نمائید؟

کارآمدی بوروکراسی را بحث نمائید؟ اگر عوامل اقتضایی که ساختارهای بوروکراتیک را برای یک سازمان توجیه می کنند بگذارید، به این نتیجه می رسید که بوروکراسی ابزاری کارآمد در موارد مختلف است. بدون توجه به فناوری، محیط و … بوروکراسی ها در دامنه وسیعی از فعالیتهای سازمان یافته اثربخش هستند. کارخانه های تولیدی، شرکتهای خدماتی، بیمارستانها، مدارس و دانشکده ها مراکز نظامی و …. نمونه هایی از این فعالیتهایند. همانطور که از طرفداران بوروکراسی اظهار می دارد بوروکراسی نسبت به دیگر اشکال ساختاری، بهترین نوع ساختار بوده و امیدواریم در آینده نزدیک بر همه شکلهای ساختاری برتری یابد.

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

توضیح دهید که چگونه بوروکراسی حرفه ای ظهور پیدا کرده است؟

توضیح دهید که چگونه بوروکراسی حرفه ای ظهور پیدا کرده است؟ بوروکراسی حرفه ای همان میزان از استانداردسازی و کنترل که مدل بوروکراسی ماشینی وبر در برداشت، ارائه می کند. افزایش نیاز به مهارتهای فنی و گسترش سریع صنایع مبتنی بر دانش، ضرورت استفاده از بوروکراسی حرفه ای را به وجود آورده است. شکل ساختاری بوروکراتیک، توانایی انطباق خود با بزرگترین تهدید را با تغییر در خود، به اثبات رسانده است هدف استانداردسازی امکان تحققش به شیوه ها و راههای مختلف وجود دارد.

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

آیا انسان ها برای تصمیم گیری از روش عقلایی استفاده کرده و با بررسی تمامی راهکارها، راه حل بهینه را بر می گزینند؟

آیا انسان ها برای تصمیم گیری از روش عقلایی استفاده کرده و با بررسی تمامی راهکارها، راه حل بهینه را بر می گزینند؟ بندرت اتفاق می افتد که سلسله اهداف ثابتی داشته باشند و همیشه بصورت اصولی اهدافی را دنبال کنند، آنها تصمیمات خود را با توجه به اطلاعات ناقص اخذ می کنند، بندرت برای تدوین راهکارهای تصمیم به بررسی و تفحص کامل می پردازند. واقعی تر اینکه آنان فقط یک سلسله از معیارهای محدود تصمیم را تشخیص می دهند. فقط تعداد محدودی راهکار را تدوین می کنند. معیارهای انتخاب، اولویتی که به هر کدام داده می شود و راهکارهای انتخاب آنها و نحوه ارزیابی این راهکارها منافع شخصی آنها را منعکس می کند. براساس بحث گزینش استراتژیک در اوائل …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

ائتلاف حاکم در سازمان ها، از دیدگاه اقتضایی چه گروهی هستند؟

ائتلاف حاکم در سازمان ها، از دیدگاه اقتضایی چه گروهی هستند؟ به گروهی که درون سازمان صاحب قدرت بوده و نتایج تصمیمات را تحت تأثیر قرار می دهند، اشاره دارد. در دیدگاه اقتضائی، ائتلاف حاکم و مدیریت عالی یکی قلمداد شده و چنین فرض می شود که هر دو یکی هستند، این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا اگر چنین فرض شود که ائتلاف حاکم و مدیریتعالی هر دو یکی اند، افراد دیگری که در سازمان کنار مدیریت بوده و ممکن است قدرت تحت تأثیر قراردادن تصمیمات ساختاری را دارا باشند، نادیده انگاشته شوند.

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...