بایگانی/آرشیو برچسب ها : مدیریت

نظریه چندلر درباره استراتژی

17ـ نظریه چندلر درباره استراتژی را بطور خلاصه نوشته و نمودار آنرا ترسیم نمایید؟ اگر شرکتی فعالیتهای خود را توسعه داده و خواهان ادامه کار به صورت کارآمد باشد، باید ساختار جدیدی را بکار گرفته یا اینکه لااقل در ساختار فعلی خود تجدید نظر کند. هرگاه ساختار از استراتژی تبعیت نکند نتایج کار مطلوب نخواهد بود. تازمانیکه ساختارهای جدید برای تحقق نیازهای اداری که نشأت گرفته از گسترش فعالیتهای شرکت به حوزه و فعالیتها و خطوط تولیدی جدید می باشند، ایجاد شده است، صرفهجوییهای فنی، مالی و پرسنلی حاصل از رشد و اندازه سازمان، نمیتواند تحقق یابد و تصدیق اینکه استراتژی، ساختار را تعیین میکند صحیح نیست. سازمانها نوعاً با محصول یا خط تولید واحد شروع به فعالیت میکنند، آنها …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

نمودار تعیین کننده بودن استراتژی در تعیین ساختار سازمانی

نمودار تعیین کننده بودن استراتژی در تعیین ساختار سازمانی را ترسیم نموده و نظریه حالت تکاملی استراتژی را بطور خلاصه توضیح دهید؟ استراتژی لزوماً طرحی اصولی و سنجیده نیست. بلکه در طی زمان به عنوان یک الگو در جریان تصمیمات مهم ظهور پیدا میکند. همانطور که اهداف میتوانند به عنوان عوامل از قبل تدوین شده، رفتارهای آتی را راهنمائی کنند و یا اینکه بعد از بروز رفتار، آنرا توجیه نمایند استراتژی نیز میتواند یا از قبل تدوین شده یا اینکه در طی زمان تکامل یابد. مزیت این روش در توانائی آن به منظور انطباق با استراتژیهای ایستا و پویا است. مثل کارخانه تولیدی لباس زنانه یک هتل محلی را خرید چون قیمت مناسب و بازدهی بالایی داشت و این خرید …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

نمودار فرایند تصمیم گیری سازمانی

نمودار فرایند تصمیم گیری سازمانی را ترسیم نموده و تفسیر اطلاعات یعنی چه؟ وقتی اطلاعات جمع آوری شد باید تعبیر و تفسیر شود. این تعابیر و تفاسیر به عنوان نوعی رهنمود درخصوص آنچه باید انجام شود به تصمیم گیرندگان ارائه می شود.  

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

ماکس وبر درباره بروکراسی و امتیازات آن چه مطلبی را ذکر نموده اند؟

ماکس وبر درباره بروکراسی و امتیازات آن چه مطلبی را ذکر نموده اند؟ بطور کلی تجربه نشان می دهد که نوع سازمانهای اداری کاملا بروکراتیک، از نقطه نظر فنی، در حصول بالاترین میزان کارایی توانا بوده و بوروکراسی شناخته شده ترین ابزار و عقلایی اعمال کنترل بر افراد انسانی است. نسبت به دیگر انواع کنترلها، از لحاظ دقت، ثبات و سختگیری در ایجاد نظم و انضباط و اعتبار سرآمد است و امکان پیش بینی و محاسبه نتایج برای روسای سازمان و دیگر افراد درگیر در فعالیتها را در بالاترین حد، فراهم می کند. نهایتا هم از لحاظ ایجاد کارایی و هم از جهت حیطه عملیات توانا و پرقدرت است و به طور رسمی برای انواع واظیف اداری قابل بکارگیری است.

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

درباره پدیده ازخود بیگانگی کارکنان که در بوروکراسی به وجود می آید بحث نمایید؟

درباره پدیده ازخود بیگانگی کارکنان که در بوروکراسی به وجود می آید بحث نمایید؟ هزینه عمده ای که بوروکراسی برا سازمان بهمراه دارد از خودبیگانگی کارکنان است. اعضاء سازمان، غیر شخصی بودن سازمان را به عنوان پدیده ای درک می کنند که بین آنان و کارشنان فاصله می اندازد، آنان خود را به مثابه دندانه های یک چرخ بزرگ می یابند و درنتیجه، تبلور احساس تعهد سازمان با مشکل مواجه می گردد. علاوه بر این تخصصی شدن خیلی زیاد فعالیتها در سازمان احساس بی هویتی را در فرد ایجاد می کند. به این صورت که فعالیتهای تکراری، به سادگی به وسیله افراد یادگرفته شده و کارکنان احساس می کنند که به مثابه یک ابزار قابل تعویض اند و فاقد قدرت. …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...