بایگانی/آرشیو برچسب ها : مدیریت

بروکراسی های حرفه ای

بروکراسی های حرفه ای در چه مواقعی بکار گرفته می شوند؟ بطور خلاصه توضیح دهید. بروکراسی حرفه ای در موادری که سازمان بزرگ بوده، محیط پیچیده و با ثبات است و نوعی فناوری تکراری نهادی شده از طریق حرفه گرایی وجود دارد، بیشترین کارایی را داراست. هسته علمیاتی به وسیله افراد حرفه ای ماهر، کسانی که یادگیری در وجود آنها …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

بروکراسی های ماشینی

به طور خلاصه توضیح دهید که در بروکراسی های ماشینی وظایف عملیاتی، قوانین و مقررات، اختیارات و تصمیم گیری و … چگونه می باشد؟ وظایف عملیاتی بسیار تکراری بوده، قوانین و مقررات بسیار رسمی است، وظایف سازمانی در بخش های وظیفه ای گروه بندی شده اند، اختیار متمرکز می ابشد. تصمیم گیری از سلسله مراتب تبعیت می کند و نوعی …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دیدگاه قدرت ـ کنترل

موضوع اصلی دیدگاه قدرت ـ کنترل در انتخاب ساختار را بطور خلاصه توضیح دهید؟ طرفداران دیدگاه قدرت ـ کنترل اظهار می دارند که ر این اساس تغییر در ساختار سازمانی می بایست حداقل باشد. از صاحبان قدرت می توان انتظار داشت که تلاش پیگیر برای حفظ کنترل خود در پیش گیرند. اگر ساختار فعلی سازمان، می تواند به طور اثربخش …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

عدم تمرکز کنترل بر مجموعه سازمانی

صاحبان قدرت در حالت عدم تمرکز هم کنترل خود را بر مجموعه سازمانی خود اعمال می نمایند، در این رابطه یک دانشکده را مثال بزنید که این امر در آن وقوع پیدا می کند؟ صاحبان قدرت در وضعیت عدم تمرکز،  از طریق تعیین و تعریف پارامترهای تصمیمات، کنترل خود را حفظ می کنند. برای مثال اینطور برداشت می شود که …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

ساختار ادهوکراسی

ساختار ادهوکراسی را بطور خلاصه توضیح دهید؟ این نوع ساختار دارای ویژگی های تفکیک افقی زیاد، تفکیک عمودی کم، رسمیت کم، عدم تمرکز، حساسیت و انعطاف پذیری است. این ساختار از کارکنانی بهره میگیرند که از تخصص و تجربه بسیار بالایی برخوردارند و تفکیک عمودی کم است همچنین نیاز چندانی به سرپرستی وجود ندارد زیرا رفتار مورد انتظار مدیر از …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...