بایگانی/آرشیو برچسب ها : مدیریت

بروکراسی های حرفه ای

بروکراسی های حرفه ای در چه مواقعی بکار گرفته می شوند؟ بطور خلاصه توضیح دهید. بروکراسی حرفه ای در موادری که سازمان بزرگ بوده، محیط پیچیده و با ثبات است و نوعی فناوری تکراری نهادی شده از طریق حرفه گرایی وجود دارد، بیشترین کارایی را داراست. هسته علمیاتی به وسیله افراد حرفه ای ماهر، کسانی که یادگیری در وجود آنها نهاده شده، اما با این وجود دستورالعملهای روشنی نیز رعایت می کنند، تصدی خواهد شد. محیط پیچیده و با ثبات بدین معناست که سازمان ملزم به بکارگیری مهارتهای پیچیده بوده که فقط می تواند از طریق آموزش رسمی و برنامه های کارآموزی یاد گرفته شوند.اما ثبات کافی برای اینکه این مهارتها خوب تعریف شوند و استاندارد گردند، وجود دارد. افزایش …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

بروکراسی های ماشینی

به طور خلاصه توضیح دهید که در بروکراسی های ماشینی وظایف عملیاتی، قوانین و مقررات، اختیارات و تصمیم گیری و … چگونه می باشد؟ وظایف عملیاتی بسیار تکراری بوده، قوانین و مقررات بسیار رسمی است، وظایف سازمانی در بخش های وظیفه ای گروه بندی شده اند، اختیار متمرکز می ابشد. تصمیم گیری از سلسله مراتب تبعیت می کند و نوعی ساختار سازمانی دقیق همراه با تمایز بسیار واضح بین فعالیتهای صفی و ستادی حاکم است. قوانین و مقررات بر کل ساختار حاکمیت دارند.

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دیدگاه قدرت ـ کنترل

موضوع اصلی دیدگاه قدرت ـ کنترل در انتخاب ساختار را بطور خلاصه توضیح دهید؟ طرفداران دیدگاه قدرت ـ کنترل اظهار می دارند که ر این اساس تغییر در ساختار سازمانی می بایست حداقل باشد. از صاحبان قدرت می توان انتظار داشت که تلاش پیگیر برای حفظ کنترل خود در پیش گیرند. اگر ساختار فعلی سازمان، می تواند به طور اثربخش کنترل آنها را حفظ کند، چه لزومی دارد که خواستار تغییر ساختار سازمانی باشند؟ صاحبان قدرت، به جز موقعیت استثنائی، چنین ساختاری را تغییر نخواهند داد. ادله آنها این است که تغییرات مهمی که در ساختار رخ می دهد، در حقیقت نوعی شبه انقلاب است. این شبه انقلابها فقط در اثر تنازع سیاسی بوجود آمده و در روابط جدید قدرت …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

عدم تمرکز کنترل بر مجموعه سازمانی

صاحبان قدرت در حالت عدم تمرکز هم کنترل خود را بر مجموعه سازمانی خود اعمال می نمایند، در این رابطه یک دانشکده را مثال بزنید که این امر در آن وقوع پیدا می کند؟ صاحبان قدرت در وضعیت عدم تمرکز،  از طریق تعیین و تعریف پارامترهای تصمیمات، کنترل خود را حفظ می کنند. برای مثال اینطور برداشت می شود که اعضاء یک دانشکده، در محیطی کاملاً غیرمتمرکز عمل می کنند. تصمیمات مهم نظیر استخدام در سطح دوائر داشنکده، به وسیله مسئولین خود دانشکده صورت می گیرد. اما اتخاذ تصمیم ها راجع به ایجاد پست بوسیله مدیران دانشگاه اتخاذ می گردد. رئیس دانشگاه است که تصمیم می گیرد چه دوائری برای رتق و فتق امور ستاد، باید پست های جدید ایجاد …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

ساختار ادهوکراسی

ساختار ادهوکراسی را بطور خلاصه توضیح دهید؟ این نوع ساختار دارای ویژگی های تفکیک افقی زیاد، تفکیک عمودی کم، رسمیت کم، عدم تمرکز، حساسیت و انعطاف پذیری است. این ساختار از کارکنانی بهره میگیرند که از تخصص و تجربه بسیار بالایی برخوردارند و تفکیک عمودی کم است همچنین نیاز چندانی به سرپرستی وجود ندارد زیرا رفتار مورد انتظار مدیر از کارکنانش در وجود آنها نهادینه شده است. قوانین و مقررات محدود، بسیار منعطف و نامدون بوده و برای مسئله راه حلی ابتکاری ارائه می شود. تصمیم گیری در این ساختار به صورت عدم تمرکز است و برای ایجاد سرعت و انعطاف پذیری ضروری می باشد و برای تصمیم گیری به گروه های غیرمتمرکز حرفه ای اتکا دارد. استانداردسازی و رسمیت …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...