بررسی کاشی کاری های قصر آق سرای، شهر سبز، ازبکستان

قصر آق سرای در شهر سبز، که توسط تیمور ساخته شد. امروزه تنها ویرانه ای از مدخل ورودی بنا باقی مانده است.

طرح هایی از دیواره های قصر آق سرای، شهر سبز، ازبکستان.

نقش ایوان

Iwan pattern from the Aq Saray palace, Shahr-i Sabz
کلمات تشکیل دهنده ی طرح.
Detail from the Aq Saray palace
الله
Detail from the Aq Saray palace
محمد
Detail from the Aq Saray palace
علی
(چهار بار تکرار شده)

طرح دیوار 1

Ahmad Yasawi Mausoleum wall pattern
جزئیات تحت بررسی است.

طرح دیوار 2

Ahmad Yasawi Mausoleum wall pattern
جزئیات تحت بررسی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.