دانلود تحقیقی راجب قرن 21

13920211000354_PhotoA

قرن 21 سرآغاز پارادايم جديد فرهنگي
گر چه ما در سالهاي آغازين هزاره سوم ميلادي و سده 21 آن به سر مي بريم و از منظر تاريخي در سرآغاز صفحه جديدي قرار داريم ولي در همين عوان و حداقل در طي يك دهه گذشته نشانه ها و قرائني را به راحتي مي توان مشاهده نمود كه بيانگر تغيير و دگرگوني در پارادايم فرهنگي رايج گذشته شروع شده و كاملاً قابل بررسي مي باشد.
بر همين اساس انديشمندان و صاحب نظران حوزه فرهنگ و روابط بين الملل كه به طور كلي صلح طلبان و جهان خطاب مي شوند قصد دارند در مهندسي جديد فرهنگي پارادايم در حال تكوين قرن جديد را پارادايمي طراحي و تعريف نمايند كه از طريق فرهنگ يا به بياني دقيق تر از طريق راه حل هاي فرهنگي جهت برون رفت از معضلات و چالشهاي جهاني و ممانعت از تقابل و درگيري تدوين نمايند. مهندسي جديد فرهنگي پارادايم را طوري ديگر تعريف مي كنند راه حل فرهنگي به حل مشكلات جهاني و جلوگيري از تقابل و درگيري
براي پياده سازي و تحقق چنين آرمان و اهداف بلندي مي بايست تمامي جنبه ها و زواياي مربوط به فرهنگ مورد شناسايي تعريف مجدد و باز تعريف قرار گيرد و پس از آن مقوله هاي مشترك (دغدغه هاي اصلي بشري) نظير حقوق بشر 1- هويت اصيل2-مشترك از ايدئولوژي و ديني تبعيت نمي كند.
حقوق بشتر مليتها و فرهنگ مختلف حتي فرهنگهايي كه دارا و صاحب دولت مستقل نمي باشند همچنين حقوقي كه بر طيفهاي گسترده جامعه بشري مرتبط حقوق كار- حقوق كودكان و همچنين حقوقي كه بر لايه هاي اجتماعي و از منظر نژادي و قومي وجود دارد (نظير مجموعه اقليتهاي مذهبي و اقليتهاي قومي و عشيره اي) در نهايت و در يك برداشت كلي شاه كليد اصلي مهندسي جديد پارادايم نوين فرهنگي در حال شكل گيري از ديدگاه فرهنگي هيچ يك از گروههاي اجتماعي را حسب تمايزهاي كه با ساير گروههاي اجتماعي دارند ناديده نمي گيرد.
فرهنگ صلاحي كه در دست دولتمردان در ادوار و مقاطع مختلف تاريخ روابط بين الملل بوده است.
در يك بررسي تاريخي خصوصاً در دوره معاصر روابط بين الملل مشاهده مي كنيم كه جايگاه فرهنگ در روابط بين الملل جايگاهي مهم بوده و فقط در مقاطع تاريخي مختلف كاركرد آن داراي تفاوت و دچار تغيير گرديده گرچه از ابتداي قرن 20 نگاه كلي صاحب نظران رئاليست حوزه روابط بين الملل نسبت به صاحب نظران ايده آليست اين حوزه داراي تفاوت نسبت به جايگاه مقوله فرهنگ در نظريات روابط بين الملل بوده است ولي مي توان نوع برخورد با اين مقوله را در سه مقطع تاريخ روابط بين الملل به خوبي با هم مقايسه كرد.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
قرن 21 سرآغاز پارادايم جديد فرهنگي 1
بررسي آخرين وضعيت گفتمان فرهنگي در نظام بين الملل (دوران گذار) 6
فرهنگ روابط بين الملل 7
درآمدي بر فرهنگ و روابط بين الملل 9
تحليلي بر مقوله فرهنگ در ديدگاههاي سنتي بين الملل 11
روابط فرهنگي ابزاري براي تسهيل ديپلماسي ومذاكرات بين المللي 13
روابط فرهنگي به عنوان ابزاري براي حفظ صلح و امنيت بين المللي 13
جامعه بين الملل و روابط فرهنگي 13
تأثیر جهانی شدن بر جنبش‌های اجتماعی 16
نتیجه گیری 18
منابع 21

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.