مطالعات رایگان طرح شهرسازی5- تبریز – قسمت نهم


2-2-7-3- بررسی کاربری اراضی پیشنهادی محله با تراکم متوسط

محله با تراکم متوسط مساحت 149424.81 متر مربع و جمعیت 2026 نفر را دارا می باشد. سرانه این محله برای هر نفر 73.75 مترمربع می باشد.

کاربرد و کاربری مسکونی

برای 46984.91 متر مربع از محله با تراکم متوسط پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربری ها برابر 31.44 درصد و سرانه این کاربری برابر 23.19 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربرد آموزشی

برای 8511.01 متر مربع از محله با تراکم متوسط پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربردها برابر 5.7 درصد و سرانه این کاربرد برابر 4.2 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری کودکستان و مهدکودک

با کاربرد آموزشی برای 835.36 متر مربع از محله با تراکم متوسط پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 0.56 درصد و سرانه این کاربری برابر 0.41 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری ابتدایی

با کاربرد آموزشی برای 2488.06 متر مربع از محله با تراکم متوسط پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 1.67 درصد و سرانه این کاربری برابر 1.23 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری راهنمایی

با کاربرد آموزشی برای 5187.59 متر مربع از محله با تراکم متوسط پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 3.47 درصد و سرانه این کاربری برابر 2.56 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربرد خدمات رفاهی و عمومی

برای 20495.14 متر مربع از محله با تراکم متوسط پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربردها برابر 13.71 درصد و سرانه این کاربرد برابر 10.12 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری تجاری

با کاربرد خدمات رفاهی و عمومی برای 2797.75 متر مربع از محله با تراکم متوسط پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 1.87 درصد و سرانه این کاربری برابر 1.38 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری مذهبی

با کاربرد خدمات رفاهی و عمومی برای 1032.62 متر مربع از محله با تراکم متوسط پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 0.69 درصد و سرانه این کاربری برابر 0.51 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری فرهنگی

با کاربرد خدمات رفاهی و عمومی برای 1050 متر مربع از محله با تراکم متوسط پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 0.7 درصد و سرانه این کاربری برابر 0.52 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری فضای سبز

با کاربرد خدمات رفاهی و عمومی برای 12482.15 متر مربع از محله با تراکم متوسط پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 8.35 درصد و سرانه این کاربری برابر 6.16 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری ورزشی

با کاربرد خدمات رفاهی و عمومی برای 2082.62 متر مربع از محله با تراکم متوسط پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 1.39 درصد و سرانه این کاربری برابر 1.03 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری درمانی

با کاربرد خدمات رفاهی و عمومی برای 1050 متر مربع از محله با تراکم متوسط پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 0.7 درصد و سرانه این کاربری برابر 0.52 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری تأسیسات و تجهیزات

با کاربرد تأسیسات و تجهیزات شهری در محله با تراکم متوسط پیشنهاد نشده است.

کاربرد حمل و نقل

برای 73433.75 متر مربع از محله با تراکم متوسط پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربردها برابر 49.15 درصد و سرانه این کاربرد برابر 36.24 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری شبکه معابر

با کاربرد حمل و نقل برای 53023.23 متر مربع از محله با تراکم متوسط پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 35.49 درصد و سرانه این کاربری برابر 26.17 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری پیاده راه

با کاربرد حمل و نقل برای 7859.37 متر مربع از محله با تراکم متوسط پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 5.26 درصد و سرانه این کاربری برابر 3.88 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری پارکینگ

با کاربرد حمل و نقل برای 1445.66 متر مربع از محله با تراکم متوسط پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 0.97 درصد و سرانه این کاربری برابر 0.71 متر مربع برای هر نفر می باشد.

حریم راه

با کاربرد حمل و نقل مساحتی برابر 11105.49 متر مربع را به خود اختصاص داده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 7.43 درصد و سرانه این کاربری برابر 5.48 متر مربع برای هر نفر می باشد.

جدول 2-2-7-3: بررسی کاربری اراضی پیشنهادی محله با تراکم متوسط

نام کاربری جمعیت : 2026 نفر
وسعت

(متر مربع)

سرانه درصد
مسکونی مسکونی 46984.91 23.19 31.44
جمع 46984.91 23.19 31.44
آموزشی کودکستان 835.36 0.41 0.56
دبستان 2488.06 1.23 1.67
راهنمایی 5187.59 2.56 3.47
جمع 8511.01 4.2 5.7
خدمات رفاهی و عمومی تجاری 2797.75 1.38 1.87
مذهبی 1032.62 0.51 0.69
فرهنگی 1050 0.52 0.7
فضای سبز 12482.15 6.16 8.35
ورزشی 2082.62 1.03 1.39
درمانی 1050 0.52 0.7
جمع 20495.14 10.12 13.71
تأسیسات و تجهیزات شهری تأسیسات و تجهیزات 0.00
جمع 0.00
حمل و نقل شبکه معابر 53023.23 26.17 35.49
پیاده راه 7859.37 3.88 5.26
پارکینگ 1445.66 0.71 0.97
حریم راه 11105.49 5.48 7.43
جمع 73433.75 36.24 49.15
جمع کل 149424.81 73.75 100

نمودار 1-2-2-7-3: بررسی سرانه کاربری اراضی پیشنهادی محله با تراکم متوسط

نمودار 2-2-2-7-3: بررسی درصد کاربری اراضی پیشنهادی محله با تراکم متوسط

نقشه 2-2-7-3: کاربری اراضی پیشنهادی محله با تراکم متوسط

C:\Users\FAKER\Desktop\33.JPG

3-2-7-3- بررسی کاربری اراضی پیشنهادی محله با تراکم زیاد

محله با تراکم زیاد مساحت 144008.47 متر مربع و جمعیت 2394 نفر را دارا می باشد. سرانه این محله برای هر نفر 60.15 مترمربع می باشد.

کاربرد و کاربری مسکونی

برای 44677.36 متر مربع از محله با تراکم زیاد پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربری ها برابر 31.02 درصد و سرانه این کاربری برابر 18.66 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربرد آموزشی

برای 2815.2 متر مربع از محله با تراکم زیاد پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربردها برابر 1.95 درصد و سرانه این کاربرد برابر 1.18 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری کودکستان و مهدکودک

با کاربرد آموزشی برای 710 متر مربع از محله با تراکم زیاد پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 0.49 درصد و سرانه این کاربری برابر 0.3 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری ابتدایی

با کاربرد آموزشی برای 2105.2 متر مربع از محله با تراکم زیاد پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 1.46 درصد و سرانه این کاربری برابر 0.88 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری راهنمایی

به دلیل دارا بودن مقیاس ناحیه ای در محله با تراکم زیاد پیشنهاد نشده است.

کاربرد خدمات رفاهی و عمومی

برای 32713.21 متر مربع از محله با تراکم زیاد پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربردها برابر 22.72 درصد و سرانه این کاربرد برابر 13.66 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری تجاری

با کاربرد خدمات رفاهی و عمومی برای 3074.22 متر مربع از محله با تراکم زیاد پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 2.13 درصد و سرانه این کاربری برابر 1.28 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری مذهبی

با کاربرد خدمات رفاهی و عمومی برای 1032.62 متر مربع از محله با تراکم زیاد پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 0.72 درصد و سرانه این کاربری برابر 0.43 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری فرهنگی

با کاربرد خدمات رفاهی و عمومی برای 1050 متر مربع از محله با تراکم زیاد پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 0.73 درصد و سرانه این کاربری برابر 0.44 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری فضای سبز

با کاربرد خدمات رفاهی و عمومی برای 24423.75 متر مربع از محله با تراکم زیاد پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 16.96 درصد و سرانه این کاربری برابر 10.2 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری ورزشی

با کاربرد خدمات رفاهی و عمومی برای 2082.62 متر مربع از محله با تراکم زیاد پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 1.45 درصد و سرانه این کاربری برابر 0.87 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری درمانی

با کاربرد خدمات رفاهی و عمومی برای 1050 متر مربع از محله با تراکم زیاد پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 0.73 درصد و سرانه این کاربری برابر 0.44 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری تأسیسات و تجهیزات

با کاربرد تأسیسات و تجهیزات شهری در محله با تراکم زیاد پیشنهاد نشده است.

کاربرد حمل و نقل

برای 63802.7 متر مربع از محله با تراکم زیاد پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربردها برابر 44.31 درصد و سرانه این کاربرد برابر 26.65 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری شبکه معابر

با کاربرد حمل و نقل برای 47771.79 متر مربع از محله با تراکم زیاد پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 33.17 درصد و سرانه این کاربری برابر 19.95 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری پیاده راه

با کاربرد حمل و نقل برای 7825.1 متر مربع از محله با تراکم زیاد پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 5.44 درصد و سرانه این کاربری برابر 3.27 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری پارکینگ

با کاربرد حمل و نقل برای 1393.78 متر مربع از محله با تراکم زیاد پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 0.97 درصد و سرانه این کاربری برابر 0.58 متر مربع برای هر نفر می باشد.

حریم راه

با کاربرد حمل و نقل مساحتی برابر 6812.03 متر مربع را به خود اختصاص داده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 4.73 درصد و سرانه این کاربری برابر 2.85 متر مربع برای هر نفر می باشد.

جدول 3-2-7-3: بررسی کاربری اراضی پیشنهادی محله با تراکم زیاد

نام کاربری جمعیت : 2394 نفر
وسعت

(متر مربع)

سرانه درصد
مسکونی مسکونی 44677.36 18.66 31.02
جمع 44677.36 18.66 31.02
آموزشی کودکستان 710 0.3 0.49
دبستان 2105.2 0.88 1.46
راهنمایی 0.00
جمع 2815.2 1.18 1.95
خدمات رفاهی و عمومی تجاری 3074.22 1.28 2.13
مذهبی 1032.62 0.43 0.72
فرهنگی 1050 0.44 0.73
فضای سبز 24423.75 10.2 16.96
ورزشی 2082.62 0.87 1.45
درمانی 1050 0.44 0.73
جمع 32713.21 13.66 22.72
تأسیسات و تجهیزات شهری تأسیسات و تجهیزات 0.00
جمع 0.00
شبکه معابر 47771.79 19.95 33.17
پیاده راه 7825.1 3.27 5.44
پارکینگ 1393.78 0.58 0.97
حریم راه 6812.03 2.85 4.73
جمع 63802.7 26.65 44.31
جمع کل 144008.47 60.15 100

نمودار 1-3-2-7-3: بررسی سرانه کاربری اراضی پیشنهادی محله با تراکم زیاد

نمودار 2-3-2-7-3: بررسی درصد کاربری اراضی پیشنهادی محله با تراکم زیاد

نقشه 3-2-7-3: کاربری اراضی پیشنهادی محله با تراکم زیاد

C:\Users\FAKER\Desktop\34.JPG

4-2-7-3- بررسی کاربری اراضی پیشنهادی محله با تراکم ویژه

محله با تراکم ویژه مساحت 108028.85 متر مربع و جمعیت 1911 نفر را دارا می باشد. سرانه این محله برای هر نفر 56.53 مترمربع می باشد.

کاربرد و کاربری مسکونی

برای 38540.17 متر مربع از محله با تراکم ویژه پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربری ها برابر 35.68 درصد و سرانه این کاربری برابر 20.17 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربرد آموزشی

برای 3049.15 متر مربع از محله با تراکم ویژه پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربردها برابر 2.82 درصد و سرانه این کاربرد برابر 1.59 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری کودکستان و مهدکودک

با کاربرد آموزشی برای 715.81 متر مربع از محله با تراکم ویژه پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 0.66 درصد و سرانه این کاربری برابر 0.37 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری ابتدایی

با کاربرد آموزشی برای 2333.34 متر مربع از محله با تراکم ویژه پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 2.16 درصد و سرانه این کاربری برابر 1.22 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری راهنمایی

به دلیل دارا بودن مقیاس ناحیه ای در محله با تراکم ویژه پیشنهاد نشده است.

کاربرد خدمات رفاهی و عمومی

برای 19579.49 متر مربع از محله با تراکم ویژه پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربردها برابر 18.12 درصد و سرانه این کاربرد برابر 10.25 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری تجاری

با کاربرد خدمات رفاهی و عمومی برای 5991.44 متر مربع از محله با تراکم ویژه پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 5.55 درصد و سرانه این کاربری برابر 3.14 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری مذهبی

با کاربرد خدمات رفاهی و عمومی برای 1050 متر مربع از محله با تراکم ویژه پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 0.97 درصد و سرانه این کاربری برابر 0.55 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری فرهنگی

با کاربرد خدمات رفاهی و عمومی برای 1050 متر مربع از محله با تراکم ویژه پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 0.97 درصد و سرانه این کاربری برابر 0.55 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری فضای سبز

با کاربرد خدمات رفاهی و عمومی برای 8338.05 متر مربع از محله با تراکم ویژه پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 7.72 درصد و سرانه این کاربری برابر 4.36 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری ورزشی

با کاربرد خدمات رفاهی و عمومی برای 2100 متر مربع از محله با تراکم ویژه پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 1.94 درصد و سرانه این کاربری برابر 1.1 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری درمانی

با کاربرد خدمات رفاهی و عمومی برای 1050 متر مربع از محله با تراکم ویژه پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 0.97 درصد و سرانه این کاربری برابر 0.55 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری تأسیسات و تجهیزات

با کاربرد خدمات رفاهی و عمومی برای 2983.13 متر مربع از محله با تراکم ویژه پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 2.76 درصد و سرانه این کاربری برابر 1.56 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربرد حمل و نقل

برای 43876.91 متر مربع از محله با تراکم ویژه پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربردها برابر 40.62 درصد و سرانه این کاربرد برابر 22.96 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری شبکه معابر

با کاربرد حمل و نقل برای 32222.01 متر مربع از محله با تراکم ویژه پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 29.83 درصد و سرانه این کاربری برابر 16.86 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری پیاده راه

با کاربرد حمل و نقل برای 7876.43 متر مربع از محله با تراکم ویژه پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 7.29 درصد و سرانه این کاربری برابر 4.12 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری پارکینگ

با کاربرد حمل و نقل برای 1100 متر مربع از محله با تراکم ویژه پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 1.02 درصد و سرانه این کاربری برابر 0.58 متر مربع برای هر نفر می باشد.

حریم راه

با کاربرد حمل و نقل مساحتی برابر 2678.47 متر مربع را به خود اختصاص داده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 2.48 درصد و سرانه این کاربری برابر 1.4 متر مربع برای هر نفر می باشد.

جدول 4-2-7-3: بررسی کاربری اراضی پیشنهادی محله با تراکم ویژه

نام کاربری جمعیت : 1911 نفر
وسعت

(متر مربع)

سرانه درصد
مسکونی مسکونی 38540.17 20.17 35.68
جمع 38540.17 20.17 35.68
آموزشی کودکستان 715.81 0.37 0.66
دبستان 2333.34 1.22 2.16
راهنمایی 0.00
جمع 3049.15 1.59 2.82
خدمات رفاهی و عمومی تجاری 5991.44 3.14 5.55
مذهبی 1050 0.55 0.97
فرهنگی 1050 0.55 0.97
فضای سبز 8338.05 4.36 7.72
ورزشی 2100 1.1 1.94
درمانی 1050 0.55 0.97
جمع 19579.49 10.25 18.12
تأسیسات و تجهیزات شهری تأسیسات و تجهیزات 2983.13 1.56 2.76
جمع 2983.13 1.56 2.76
شبکه معابر 32222.01 16.86 29.83
پیاده راه 7876.43 4.12 7.29
پارکینگ 1100 0.58 1.02
حریم راه 2678.47 1.4 2.48
جمع 43876.91 22.96 40.62
جمع کل 108028.85 56.53 100

نمودار 1-4-2-7-3: بررسی سرانه کاربری اراضی پیشنهادی محله با تراکم ویژه

نمودار 2-4-2-7-3: بررسی درصد کاربری اراضی پیشنهادی محله با تراکم ویژه

نقشه 4-2-7-3: کاربری اراضی پیشنهادی محله با تراکم ویژه

C:\Users\FAKER\Desktop\35.JPG

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *