مطالعات رایگان طرح شهرسازی5- تبریز – قسمت هشتم


مطالعات رایگان طرح شهرسازی5- تبریز – قسمت هشتم

3-1-7-3- بررسی وضعیت قطعات و جمعیت در محله با تراکم زیاد

در محله با تراکم زیاد الگوهای E,F,G موجود می باشد.

الگوی E با مساحت تفکیک 528 متر مربع و ابعاد 33×16 متر طراحی شده است. از آنجا که سطح اشغال تراکم زیاد 50 درصد است، 264 متر مربع از زمین برای ساخت و ساز در نظر گرفته می شود و 264 مترمربع بقیه با 50 درصد از زمین به فضای باز اختصاص می یابد. تراکم ساختمانی برای این تفکیک و الگو 200 درصد با زیربنای 1056 متر مربع می باشد. این الگو 4 طبقه در نظر گرفته شده است که در هر طبقه دو واحد به مساحت 132 متر مربع استقرار می یابد. پس تعداد واحدها در هر قطعه 8 واحد خواهد بود. سرانه فضای باز برای هر واحد 33 متر مربع می باشد. تعداد قطعات با این الگو در محله با تراکم زیاد 55 قطعه است که با ضرب شدن در تعداد واحدهای هر قطعه، تعداد کل واحدها در تمام قطعات با الگوی E برابر 440 واحد خواهد بود. با در نظر گرفتن بعد خانوار 3.5 نفر، جمعیت پذیری الگوی E با تراکم زیاد 1540 نفر می باشد.

پلان و مقطع الگوی E به صورت شماتیک اینگونه خواهد بود.

C:\Users\FAKER\Desktop\105.JPG

الگویE با مساحت 528 مترمربع

الگوی F با مساحت تفکیک 648 متر مربع و ابعاد 36×18 متر طراحی شده است. از آنجا که سطح اشغال تراکم زیاد 50 درصد است، 324 متر مربع از زمین برای ساخت و ساز در نظر گرفته می شود و 324 مترمربع بقیه با 50 درصد از زمین به فضای باز اختصاص می یابد. تراکم ساختمانی برای این تفکیک و الگو 200 درصد با زیربنای 1296 متر مربع می باشد. این الگو 4 طبقه در نظر گرفته شده است که در هر طبقه سه واحد به مساحت 108 متر مربع استقرار می یابد. پس تعداد واحدها در هر قطعه 12 واحد خواهد بود. سرانه فضای باز برای هر واحد 27 متر مربع می باشد. تعداد قطعات با این الگو در محله با تراکم زیاد 15 قطعه است که با ضرب شدن در تعداد واحدهای هر قطعه، تعداد کل واحدها در تمام قطعات با الگوی F برابر 180 واحد خواهد بود. با در نظر گرفتن بعد خانوار 3.5 نفر، جمعیت پذیری الگوی F با تراکم زیاد 630 نفر می باشد.

پلان و مقطع الگوی F به صورت شماتیک اینگونه خواهد بود.

C:\Users\FAKER\Desktop\106.JPG

الگویF با مساحت 648 مترمربع

الگوی G با مساحت تفکیک 800 متر مربع و ابعاد 40×20 متر طراحی شده است. از آنجا که سطح اشغال تراکم زیاد 50 درصد است، 400 متر مربع از زمین برای ساخت و ساز در نظر گرفته می شود و 400 مترمربع بقیه با 50 درصد از زمین به فضای باز اختصاص می یابد. تراکم ساختمانی برای این تفکیک و الگو 200 درصد با زیربنای 1600 متر مربع می باشد. این الگو 4 طبقه در نظر گرفته شده است که در هر طبقه دو واحد به مساحت 200 متر مربع استقرار می یابد. پس تعداد واحدها در هر قطعه 8 واحد خواهد بود. سرانه فضای باز برای هر واحد 50 متر مربع می باشد. تعداد قطعات با این الگو در محله با تراکم زیاد 8 قطعه است که با ضرب شدن در تعداد واحدهای هر قطعه، تعداد کل واحدها در تمام قطعات با الگوی G برابر 64 واحد خواهد بود. با در نظر گرفتن بعد خانوار 3.5 نفر، جمعیت پذیری الگوی G با تراکم زیاد 224 نفر می باشد.

پلان و مقطع الگوی G به صورت شماتیک اینگونه خواهد بود.

C:\Users\FAKER\Desktop\107.JPG

الگویG با مساحت 800 مترمربع

جدول 3-1-7-3: بررسی وضعیت قطعات و جمعیت در محله با تراکم زیاد

الگوها ابعاد تیپ ها مساحت قطعات سطح اشغال فضای باز تراکم ساختمانی تعداد طبقات تعداد واحد در هر طبقه تعداد واحدها در قطعات مساحت هر واحد سرانه فضای باز به ازای هر واحد تعداد کل قطعات (الگوها) تعداد کل واحدها در تمام قطعات جمعیت پذیری
درصد مترمربع درصد مترمربع درصد مترمربع
E 33×16 528 50 264 50 264 200 1056 4 2 8 132 33 55 440 1540
F 36×18 648 50 324 50 324 200 1296 4 3 12 108 27 15 180 630
G 40×20 800 50 400 50 400 200 1600 4 2 8 200 50 8 64 224
جمع 78 684 2394

4-1-7-3- بررسی وضعیت قطعات و جمعیت در محله با تراکم ویژه

در محله با تراکم ویژه الگوهای H,I موجود می باشد.

الگوی H با مساحت تفکیک 1250 متر مربع و ابعاد 50×25 متر طراحی شده است. از آنجا که سطح اشغال تراکم ویژه 40 درصد است، 500 متر مربع از زمین برای ساخت و ساز در نظر گرفته می شود و 750 مترمربع بقیه با 60 درصد از زمین به فضای باز اختصاص می یابد. تراکم ساختمانی برای این تفکیک و الگو 280 درصد با زیربنای 3500 متر مربع می باشد. این الگو 7 طبقه در نظر گرفته شده است که در هر طبقه دو واحد به مساحت 250 متر مربع استقرار می یابد. پس تعداد واحدها در هر قطعه 14 واحد خواهد بود. سرانه فضای باز برای هر واحد 53.57 متر مربع می باشد. تعداد قطعات با این الگو در محله با تراکم ویژه 9 قطعه است که با ضرب شدن در تعداد واحدهای هر قطعه، تعداد کل واحدها در تمام قطعات با الگوی H برابر 126 واحد خواهد بود. با در نظر گرفتن بعد خانوار 3.5 نفر، جمعیت پذیری الگوی H با تراکم ویژه 441 نفر می باشد.

پلان و مقطع الگوی H به صورت شماتیک اینگونه خواهد بود.

C:\Users\FAKER\Desktop\108.JPG

الگویH با مساحت 1250 مترمربع

الگوی I با مساحت تفکیک 1800 متر مربع و ابعاد 60×30 متر طراحی شده است. از آنجا که سطح اشغال تراکم ویژه 40 درصد است، 720 متر مربع از زمین برای ساخت و ساز در نظر گرفته می شود و 1080 مترمربع بقیه با 60 درصد از زمین به فضای باز اختصاص می یابد. تراکم ساختمانی برای این تفکیک و الگو 280 درصد با زیربنای 5040 متر مربع می باشد. این الگو 7 طبقه در نظر گرفته شده است که در هر طبقه چهار واحد به مساحت 180 متر مربع استقرار می یابد. پس تعداد واحدها در هر قطعه 28 واحد خواهد بود. سرانه فضای باز برای هر واحد 38.57 متر مربع می باشد. تعداد قطعات با این الگو در محله با تراکم ویژه 15 قطعه است که با ضرب شدن در تعداد واحدهای هر قطعه، تعداد کل واحدها در تمام قطعات با الگوی I برابر 420 واحد خواهد بود. با در نظر گرفتن بعد خانوار 3.5 نفر، جمعیت پذیری الگوی I با تراکم ویژه 1470 نفر می باشد.

پلان و مقطع الگوی I به صورت شماتیک اینگونه خواهد بود.

C:\Users\FAKER\Desktop\109.JPG

الگویI با مساحت 1800 مترمربع

جدول 4-1-7-3: بررسی وضعیت قطعات و جمعیت در محله با تراکم ویژه

الگوها ابعاد تیپ ها مساحت قطعات سطح اشغال فضای باز تراکم ساختمانی تعداد طبقات تعداد واحد در هر طبقه تعداد واحدها در قطعات مساحت هر واحد سرانه فضای باز به ازای هر واحد تعداد کل قطعات (الگوها) تعداد کل واحدها در تمام قطعات جمعیت پذیری
درصد مترمربع درصد مترمربع درصد مترمربع
H 50×25 1250 40 500 60 750 280 3500 7 2 14 250 53.57 9 126 441
I 60×30 1800 40 720 60 1080 280 5040 7 4 28 180 38.57 15 420 1470
جمع 24 546 1911

5-1-7-3- بررسی وضعیت قطعات و جمعیت در کل محدوده مطالعاتی

در کل محدوده 9 الگوی مسکونی با تراکم های کم، متوسط، زیاد و ویژه موجود می باشد.

تعداد کل قطعات با الگوهای مختلف 563 قطعه می باشد. که در مجموع 2351 واحد مسکونی در محدوده موجود است که با ضرب شدن در همدیگر، جمعیت پذیری کل محدوده 8228 نفر خواهد بود.

جدول 5-1-7-3: بررسی وضعیت قطعات و جمعیت در کل محدوده مطالعاتی

الگوها ابعاد تیپ ها مساحت قطعات سطح اشغال فضای باز تراکم ساختمانی تعداد طبقات تعداد واحد در هر طبقه تعداد واحدها در قطعات مساحت هر واحد سرانه فضای باز به ازای هر واحد تعداد کل قطعات (الگوها) تعداد کل واحدها در تمام قطعات جمعیت پذیری
درصد مترمربع درصد مترمربع درصد مترمربع
A 20×10 200 60 120 40 80 120 240 2 1 2 120 40 271 542 1897
B 22×11 242 55 133 45 109 165 399 3 1 3 133 36.33 163 489 1711
C 24×12 288 55 158 45 130 165 474 3 1 3 158 43.33 24 72 252
D 32×12 384 55 211 45 173 165 633 3 2 6 105 28.83 3 18 63
E 33×16 528 50 264 50 264 200 1056 4 2 8 132 33 55 440 1540
F 36×18 648 50 324 50 324 200 1296 4 3 12 108 27 15 180 630
G 40×20 800 50 400 50 400 200 1600 4 2 8 200 50 8 64 224
H 50×25 1250 40 500 60 750 280 3500 7 2 14 250 53.57 9 126 441
I 60×30 1800 40 720 60 1080 280 5040 7 4 28 180 38.57 15 420 1470
جمع 563 2351 8228

2-7-3- کاربری اراضی پیشنهادی

ساماندهی مکانی و فضایی فعالیتها و عملکردهای شهری بر اساس خواستها و نیازهای جامعه شهری تعریفی برای کاربری اراضی است. کاربری اراضی پیشنهادی یعنی ما با توجه به سطح و مقیاس محدوده مورد مطالعه و با استفاده از الگوهای بالادست و در نظر گرفتن نیاز افراد و محدوده، کاربری ها را در مقیاس محدوده مطالعاتی پیشنهاد می کنیم به گونه ای که باید کاربری های پیشنهادی برای جمعیت پیشنهادی ما برای محدوده پاسخگو باشد تا نیازی احساس نشود.

برای محدوده به مساحت 550757.58 متر مربع، کاربری هایی در مقیاس محلی پیشنهاد شده است.در محدوده مورد مطالعه 4 محله با تراکم های مختلف در نظر گرفته شده است. که به صورت مجزا، کاربری ها و مساحت آنها را در هر یک از تراکم ها بررسی می کنیم.

1-2-7-3- بررسی کاربری اراضی پیشنهادی محله با تراکم کم

محله با تراکم کم مساحت 149295.45 متر مربع و جمعیت 1897 نفر را دارا می باشد. سرانه این محله برای هر نفر 78.7 مترمربع می باشد.

کاربرد و کاربری مسکونی

برای 53624.7 متر مربع از محله با تراکم کم پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربری ها برابر 35.92 درصد و سرانه این کاربری برابر 28.27 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربرد آموزشی

برای 3000 متر مربع از محله با تراکم کم پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربردها برابر 2.01 درصد و سرانه این کاربرد برابر 1.58 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری کودکستان و مهدکودک

با کاربرد آموزشی برای 730.37 متر مربع از محله با تراکم کم پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 0.49 درصد و سرانه این کاربری برابر 0.38 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری ابتدایی

با کاربرد آموزشی برای 2269.63 متر مربع از محله با تراکم کم پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 1.52 درصد و سرانه این کاربری برابر 1.2 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری راهنمایی

به دلیل دارا بودن مقیاس ناحیه ای در محله با تراکم کم پیشنهاد نشده است.

کاربرد خدمات رفاهی و عمومی

برای 22662.14 متر مربع از محله با تراکم کم پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربردها برابر 15.18 درصد و سرانه این کاربرد برابر 11.95 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری تجاری

با کاربرد خدمات رفاهی و عمومی برای 2341.37 متر مربع از محله با تراکم کم پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 1.57 درصد و سرانه این کاربری برابر 1.24 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری مذهبی

با کاربرد خدمات رفاهی و عمومی برای 1032.62 متر مربع از محله با تراکم کم پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 0.69 درصد و سرانه این کاربری برابر 0.55 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری فرهنگی

با کاربرد خدمات رفاهی و عمومی برای 1050 متر مربع از محله با تراکم کم پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 0.7 درصد و سرانه این کاربری برابر 0.55 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری فضای سبز

با کاربرد خدمات رفاهی و عمومی برای 15105.53 متر مربع از محله با تراکم کم پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 10.12 درصد و سرانه این کاربری برابر 7.96 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری ورزشی

با کاربرد خدمات رفاهی و عمومی برای 2082.62 متر مربع از محله با تراکم کم پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 1.39 درصد و سرانه این کاربری برابر 1.1 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری درمانی

با کاربرد خدمات رفاهی و عمومی برای 1050 متر مربع از محله با تراکم کم پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 0.7 درصد و سرانه این کاربری برابر 0.55 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری تأسیسات و تجهیزات

با کاربرد تأسیسات و تجهیزات شهری در محله با تراکم کم پیشنهاد نشده است.

کاربرد حمل و نقل

برای 70008.61 متر مربع از محله با تراکم کم پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربردها برابر 46.89 درصد و سرانه این کاربرد برابر 36.9 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری شبکه معابر

با کاربرد حمل و نقل برای 51900.68 متر مربع از محله با تراکم کم پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 34.76 درصد و سرانه این کاربری برابر 27.36 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری پیاده راه

با کاربرد حمل و نقل برای 7876.42 متر مربع از محله با تراکم کم پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 5.28 درصد و سرانه این کاربری برابر 4.15 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری پارکینگ

با کاربرد حمل و نقل برای 1100 متر مربع از محله با تراکم کم پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 0.74 درصد و سرانه این کاربری برابر 0.58 متر مربع برای هر نفر می باشد.

حریم راه

با کاربرد حمل و نقل مساحتی برابر 9131.51 متر مربع را به خود اختصاص داده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 6.12 درصد و سرانه این کاربری برابر 4.81 متر مربع برای هر نفر می باشد.

 

جدول 1-2-7-3: بررسی کاربری اراضی پیشنهادی محله با تراکم کم

نام کاربری جمعیت : 1897 نفر
وسعت

(متر مربع)

سرانه درصد
مسکونی مسکونی 53624.7 28.27 35.92
جمع 53624.7 28.27 35.92
آموزشی کودکستان 730.37 0.38 0.49
دبستان 2269.63 1.2 1.52
راهنمایی 0.00
جمع 3000 1.58 2.01
خدمات رفاهی و عمومی تجاری 2341.37 1.24 1.57
مذهبی 1032.62 0.55 0.69
فرهنگی 1050 0.55 0.7
فضای سبز 15105.53 7.96 10.12
ورزشی 2082.62 1.1 1.39
درمانی 1050 0.55 0.7
جمع 22662.14 11.95 15.18
تأسیسات و تجهیزات شهری تأسیسات و تجهیزات 0.00
جمع 0.00
حمل و نقل شبکه معابر 51900.68 27.36 34.76
پیاده راه 7876.42 4.15 5.28
پارکینگ 1100 0.58 0.74
حریم راه 9131.51 4.81 6.12
جمع 70008.61 36.9 46.89
جمع کل 149295.45 78.7 100

نمودار 1-1-2-7-3: بررسی سرانه کاربری اراضی پیشنهادی محله با تراکم کم

نمودار 2-1-2-7-3: بررسی درصد کاربری اراضی پیشنهادی محله با تراکم کم

نقشه 1-2-7-3: کاربری اراضی پیشنهادی محله با تراکم کم

C:\Users\FAKER\Desktop\32.JPG

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *