مطالعات رایگان طرح شهرسازی5- تبریز – قسمت پنجم


عکس 7-2 : مناظر طبیعی و مصنوع درون سایت

عناصر طبیعی با کادر قرمز رنگ و عناصر مصنوع با کادر زرد رنگ در عکس ها مشخص شده اند.

D:\mohandesi shahrsazi\tarh shahrsazi\tarhe 5\Vazife-T-5\ax\PICT0014.JPG

D:\mohandesi shahrsazi\tarh shahrsazi\tarhe 5\Vazife-T-5\ax\PICT0020.JPG

D:\mohandesi shahrsazi\tarh shahrsazi\tarhe 5\Vazife-T-5\ax\PICT0025.JPG

D:\mohandesi shahrsazi\tarh shahrsazi\tarhe 5\Vazife-T-5\ax\PICT0029.JPG

D:\mohandesi shahrsazi\tarh shahrsazi\tarhe 5\Vazife-T-5\ax\PICT0034.JPG

D:\mohandesi shahrsazi\tarh shahrsazi\tarhe 5\Vazife-T-5\ax\PICT0031.JPG

D:\mohandesi shahrsazi\tarh shahrsazi\tarhe 5\Vazife-T-5\ax\PICT0005.JPG

8-2- شناسایی محدودیت ها و امکانات (swot) در زمینه های مختلف برای استفاده بهینه از فضا و زمین

ابعاد هشت گانه:

1- کاربری اراضی

2- جمعیت و اجتماع

3- فعالیت و اشتغال و اقتصاد

4- نظام حرکت و دسترسی

5- ساختار طبیعی و محیط زیست شهری

6- ساختار فضایی شهری

7- مدیریت و مشارکت مردمی

8- کیفیت محیط شهری

برای این ابعاد هشت گانه به طور مجزا جدولی برای بررسی نقاط ضعف و قدرت و تهدید و فرصت طراحی میشود، که در نهایت با جمع آوری این جداول به راحتی میتوان ماتریس سوات را ترسیم کرد.

جدول 1-8-2 : شناسایی محدودیت ها و امکانات در زمینه کاربری اراضی

عوامل داخلی عوامل خارجی
نقاط قوت نقاط ضعف فرصت ها تهدید ها
– قرارگیری باغ یعقوب در داخل زمین

– قرارگیری صنایع در داخل محدوده

– وجود اراضی خالی برای توسعه

– نزدیکی به شهرک خاوران

– نزدیکی به کوه های سهند

– ارائه سرانه های معیار توسط طرح جامع تبریز

– فرصت طراحی مبتنی بر برنامه و ضابطه

– مناسب بودن زمین و خاک برای ساخت و ساز

– وجود برخی صنایع و گاوداری ها در زمین و پیرامون آن

جدول 2-8-2 : شناسایی محدودیت ها و امکانات در زمینه جمعیت و اجتماع

عوامل داخلی عوامل خارجی
نقاط قوت نقاط ضعف فرصت ها تهدید ها
– بیش از 85 درصد جمعیت باغ یعقوب را افراد باسواد تشکیل می دهند. – توان طراحی فضا با تراکم جمعیتی پایین و متوسط – افزایش مهاجرت از روستاهای اطراف به این زمان با ایجاد شهر جدید

جدول 3-8-2 : شناسایی محدودیت ها و امکانات در زمینه اشتغال و اقتصاد

عوامل داخلی عوامل خارجی
نقاط قوت نقاط ضعف فرصت ها تهدید ها
– اشتغال ساکنان باغ یعقوب به کشاورزی و زراعت در زمین خود – اختصاص یافتن تمام درصد بیکاری به قشر جوان در روستای باغ یعقوب

– عدم مشارکت مردم در پرداخت عوارض شهری

– توزیع مناسب کاربری ها

– ایجاد دسترسی ها برای همه از نظر اقتصادی

– تدوین قوانین مربوط به درآمد پایدار شهری

– جذب سرمایه های داخلی و خارجی در پروژه های شهری

– نزدیکی به روستاها و مهاجرت پذیری بالا

– عدم درآمد پایدار شهری

– توجه ناکافی به تأمین منابع درآمدی پایدار و متنوع

– رشد مشاغل کاذب

جدول 4-8-2 : شناسایی محدودیت ها و امکانات در زمینه حرکت و دسترسی

عوامل داخلی عوامل خارجی
نقاط قوت نقاط ضعف فرصت ها تهدید ها
– رعایت سلسله مراتب نظام حرکت و دسترسی در اکثر موارد

– دسترسی به باسمنج از طریق جاده باسمنج

– دسترسی به روستاهای شادآباد و زرنق از طریق جاده زرنق

– عدم وجود امنیت در جاده باسمنج – عبور انوبان تبریز- زنجان

– نزدیکی به راه آهن تبریز-میانه

– پرداخت طرح تفصیلی منطقه به مسأله تردد و سیمای شهری

– عدم عبور مسیر قطار شهری از نزدیکی محدوده

– عدم دسترسی سریع به وسایل نقلیه عمومی

جدول 5-8-2 : شناسایی محدودیتها و امکانات در زمینه ساختار طبیعی و محیط زیست شهری

عوامل داخلی عوامل خارجی
نقاط قوت نقاط ضعف فرصت ها تهدید ها
– وضعیت مناسب شیب معابر – وجود سگ های ولگرد در محدوده

– وجود تعدادی صنایع و گاوداری و مرغداری در زمین طرح

– عدم مقاوم سازی ساختمان ها و خانه باغ های باغ یعقوب در برابر زلزله

– دفع زباله ها با سوزاندن

– فرصت انجام پروژه های مقاوم سازی و تدوین ضوابط ایمن سازی – تراکم بالا صنایع و کارگاه ها در شمال زمین

– عبور گسل های اصلی از شمال زمین

– استفاده از باغات به ساختمان سازی و کاهش نفوذ پذیری زمین و امکان آمدن سیل در زمان بارندگی و اضافه شدن بر حجم آبهای سطحی

جدول 6-8-2 : شناسایی محدودیتها و امکانات در زمینه ساختار فضایی شهری

عوامل داخلی عوامل خارجی
نقاط قوت نقاط ضعف فرصت ها تهدید ها
– وجود مزارع فراوان برای کشاورزی – عدم تحقق پیشبینی های طرح های مربوط به منطقه در خصوص ساختار شهری – فرصت اجرای طرح های مبتنی بر برنامه

– وجود نگرش توسعه ای ساختار فضایی در برنامه ریزی و طراحی

– بهره برداری از ساختار فضایی شهر تبریز در برنامه ریزی

– وجود کاربری عمده نظیر آموزش عالی (دانشکده کشاورزی و دامپزشکی)

– عدم توجه به زیرساخت های مناسب

– عدم توجه به آب های سطحی

– از بین بردن قنات ها

– از بین بردن باغات و مزارع

– تغییر سیاست های پیشبینی طرح های بالادست در خصوص ساختار فضایی منطقه

جدول 7-8-2 : شناسایی محدودیتها و امکانات در زمینه مدیریت و مشارکت مردمی

عوامل داخلی عوامل خارجی
نقاط قوت نقاط ضعف فرصت ها تهدید ها
– اکثر ساکنان محدوه حاضر به همکاری در تهیه طرح شهری برای ایجاد شهرک جدید هستند.

– رضایت اکثر ساکنان محدوده از سکونت در این مکان به دلیل نزدیکی محل کار و سکونت

– تعدادی از افراد محله حاضر به همکاری در تهیه طرح شهری برای زمین نیستند. – آگاهی مردم، شهروندان و مدیریت شهری از اهمیت مشارکت پروژه ها

– فرصت برای آموزش جمعیت

– مدیریت واحد در مورد آب، برق و گاز

– عدم توجه به فرهنگ سازی

– عدم توجه به نیاز ها جهت طراحی

– عدم بهره برداری مناسب از توان ها و پتاسیل های موجود در منطقه

– بی توجهی به مشارکت و دخالت دادن آن در پروژه ها

جدول 8-8-2 : شناسایی محدودیتها و امکانات در زمینه کیفیت محیط شهری

عوامل داخلی عوامل خارجی
نقاط قوت نقاط ضعف فرصت ها تهدید ها
– وجود چشم انداز کوه های سهند

– وجود باغات خصوصی در محدوده

– عدم وجود نورپردازی شب در جاده ها و دسترسی های زمین – تبدیل اراضی بایر جنوب محدوده به فضای سبز

– وجود رود ها و مسیل ها در زمین، فرصتی برای منظر سازی

– عدم توجه به چشم انداز عمومی و مناظر کوه سهند به وسیله ساخت و ساز با تراکم بالا

3- تنظیم برنامه فیزیکی طرح

چشم انداز شهرک خاوران 2

– شهری است سبز و زیبا، با اهمیت زیاد به فضاهای سبز و پارک ها.

– شهری است پویا و روان و با امنیت زیاد.

– شهری است با مدیریت واحد شهری و ارائه دهنده خدمات برتر.

– شهری است که بتواند تعاملات مناسب بیرون و داخل خود ایفا کند.

– شهری است با اختصاص اهمیت و توجه زیاد به چشم انداز کوه های سهند.

– شهری است انسان محور با توجه فراوان به پیاده ها و پیاده راه ها.

– شهری است با نورپردازی مناسب و زیبا در شب و روز.

– شهری است با فضاهای همگانی دارای امکانات تفریحی، آموزشی و فضایی مناسب جهت حضور و مشارکت افراد.

1-3- تدوین اهداف کلی و عملیاتی طرح

هدف : مقصد و مقصود نهایی است. اهداف خود به 2 نوع کلان و خرد تقسیم میشوند.

اهداف کلان : در برنامه ریزی آن مقصد و وضعیت نهایی مطلوب است که از ارزش ها و آمال جامعه نشأت گیرد و تمام فرایند برنامه ریزی به سمت تحقق و وصول به آن سازمان داده می شود. اهداف کلان معمولاً جنبه کلی،کیفی و بلند مدت دارد که بیانگر ارزش ها و خواسته های اساسی جامعه است. از اهداف کلان اهداف خرد استنتاج می شود.

اهداف خرد: اهداف خرد در واقع اهداف عملیاتی و کاربردی هستند که برای دستیابی به اهداف کلان و در مسیر رسیدن به آنها تعیین میشود. بنابراین اهداف خرد بیشتر جنبه مشخص، کوتاه مدت و کمی دارند. از این نظر اهدافی ملموس، قابل دستیابی و اندازه گیری هستند.

راهبردها: آن تصمیماتی هستند که اهداف یک برنامه یا طرح را هماهنگ نموده و راههای اصلی وصول به آنها را تعیین می کنند. در واقع راهبردها، جهت گیری و شرایط مناسب برای حرکت به سمت اهداف را نشان می دهد.

سیاست ها: نوعی از تصمیمات برنامه ریزی هستند که در یک سطح پائین تر از راهبردها قرار می گیرد. سیاست هدایت کننده تصمیمات اجرائی و اقدامات کوتاه مدت است که اهداف خرد مورد نظر را تعقیب می کند.

میتوان رابطه بین اهداف، راهبردها و سیاست ها را تحت دیاگرام زیر نشان داد:

اهداف

اهداف کلان ……………………………………………. اهداف خرد

راهبردها ……………………………………………. سیاست ها

راهکارهای اجرائی

برنامه

طرح

پروژه

1-1-3- تدوین اهداف و راهبردها و سیاست ها برای ابعاد هشت گانه

ابعاد هشت گانه به قرار زیرند :

1- جمعیت و اجتماع 2- فعالیت و اشتغال و اقتصاد 3- حرکت و دسترسی 4- ساختار طبیعی و زیست محیطی 5- کاربری اراضی 6- ساختار فضایی شهری 7- مدیریت و مشارکت مردمی

8- کیفیت محیط شهری

1-1-1-3- جمعیت و اجتماع

هدف:

مکانی برای پذیرش سرریز جمعیتی شهر تبریز و سکونتگاه های پیرامون

راهبرد:

فراهم کردن شرایط مناسب زندگی و فعالیت برای جذب جمعیتی

سیاست:

تشکیل مراکز آموزشی برای آگاهی افراد جامعه و شناخت حقوق دیگران و اشاعه فرهنگ

فراهم کردن امکاناتی خاص برای منطقه

2-1-1-3- فعالیت و اشتغال و اقتصاد

هدف:

مدیریت مناسب شهرک از بعد اقتصادی

راهبردها:

تدوین قوانین مربوط به درآمد پایدار شهری

جذب سرمایه های داخلی و خارجی در اجرای پروژه

توسعه اشتغال زائی

توزیع مناسب کاربری ها برای رفاه عمومی

گسترش روابط اقتصادی با مناطق اطراف نظیر تبریز، باسمنج و …

سیاست ها:

اقتصادی کردن عملیات آماده سازی و زیر ساخت های شهری

تأمین شغل برای کارگران و مهندسان در اجرای پروژه

جلوگیری از رشد مشاغل کاذب

جلوگیری از نفوذ اقتصاد غیر رسمی

جایگزینی نیروی جوان به جای نیروهای کار سابق

ایجاد بازارچه های محلی

3-1-1-3- نظام حرکت و دسترسی

هدف:

ایجاد شهرکی پیاده محور

ایجاد نظام حرکتی مناسب برای حرکت راحت و ایمن

تأمین دسترسی آسان به نقاط مهم اطراف و مرکز شهر تبریز

راهبردها:

اهمیت و توجه بیشتر به افراد پیاده و امنیت آنها

تأمین حرکتی ایمن و روان در شهرک

رعایت سلسله مراتب و روانی شبکه معابر درون محدوده

طراحی توام شبکه معابر و کاربری ها

ایجاد مسیر هایی خاص برای دسترسی ساکنان محدوده به مناطق مهم و مراکز شهرهای پیرامون

سیاست ها:

ایجاد پیاده راه های عریض برای افراد پیاده

پیوند مناسب معابر با شبکه شهری

توزیع بهینه ترافیک

طراحی میدان ها و تقاطع های اصولی

ايجاد فضاهاي مسقف به عنوان نقاط مكث كوتاه براي بروز انواع قرارگاههاي رفتاري،تنوع و اختلاط كاربريها

نورپردازی مناسب در شب

توجه و اهمیت به کف سازی معابر و پیاده راه ها

ايجاد جذابيتهاي بصري در ابتدا و انتهاي خيابان

 


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده + 17 =