مطالعات رایگان طرح شهرسازی5- تبریز – قسمت چهارم


2- آنالیز سایت

1-2- بررسی کاربری زمین، مشخصات مستحدثات و پهنه بندی زمین از نظر نوع کاربری موجود سایت

مساحت زمین طرح 5820183 متر مربع می باشد که کاربری هایی همچون باغات، مزارع، صنایع و کارگاهی، گاوداری و مرغداری، معابر و شبکه راه ها در خود جای داده که محدوده روستایی باغ یعقوب نیز در محدوده قرار گرفته است. کاربری مزارع با مساحت 4804925 متر مربع و درصد 82.56 از کل محدوده، بیشترین مساحت و درصد از کل را به خود اختصاص داده است. همچنین کاربری صنایع و کارگاهی با مساحت 12766 مترمربع و درصد 0.22 از کل محدوده، کمترین مساحت و درصد از کل را به خود اختصاص داده است.

موقعیت کاربری ها در نقشه ای تحت عنوان نقشه کاربری زمین در رنگ های مجزا نشان داده شده است.

1-1-2- باغات

در محدوده زمین طرح مساحتی برابر 474965 متر مربع را به خود اختصاص داده است که درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 8.16 درصد می باشد.

2-1-2- مزارع

در محدوده زمین طرح مساحتی برابر 4804925 متر مربع را به خود اختصاص داده است که درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 82.56 درصد می باشد.

3-1-2- صنایع و کارگاهی

در محدوده زمین طرح مساحتی برابر 12766 متر مربع را به خود اختصاص داده است که درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 0.22 درصد می باشد.

4-1-2- گاوداری و مرغداری

در محدوده زمین طرح مساحتی برابر 15486 متر مربع را به خود اختصاص داده است که درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 0.26 درصد می باشد.

5-1-2- معابر

در محدوده زمین طرح مساحتی برابر 353813 متر مربع را به خود اختصاص داده است که درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 6.08 درصد می باشد.

6-1-2- حریم راه

در محدوده زمین طرح مساحتی برابر 51744 متر مربع را به خود اختصاص داده است که درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 0.89 درصد می باشد.

7-1-2- محدوده روستایی باغ یعقوب

در محدوده زمین طرح مساحتی برابر 106469 متر مربع را به خود اختصاص داده است که درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 1.83 درصد می باشد.

جدول 1-2 : بررسی کاربری زمین و پهنه بندی کاربری موجود در سایت

ردیف کاربری مساحت کل درصد از کل
1 باغات 474965 8.16
2 مزارع 4856669 83.45
3 صنایع و کارگاهی 12766 0.22
4 گاوداری و مرغداری 15486 0.26
5 معابر 353813 6.08
6 محدوده روستایی باغ یعقوب 106469 1.83
جمع کل 5820168 100

نمودار 1-2 : بررسی مساحت کاربری ها در زمین طرح

نقشه 1-2 : کاربری زمین و پهنه بندی زمین از نظر نوع کاربری موجود در سایت

C:\Users\faker\Desktop\3.PNG

2-2- بررسی شبکه ارتباطی در داخل زمین طرح

در داخل زمین طرح معابری از انواع مختلف از قبیل شبکه معابر درجه یک به نام اتوبان تبریز-زنجان، شبکه معابر درجه دو اصلی به نام جاده باسمنج، راه روستایی به نام های جاده زرنق، راه ارتباطی باغ یعقوب و راه فرعی شرق زمین و دسترسی ها شامل راه های ارتباطی باغ ها و مزارع و اتصال آنها به راه های اصلی موجود می باشد. که هر یک مساحتی را به خود اختصاص داده اند. مساحت و درصد از کل هر یک از انواع معابر از نظر عملکرد در جدول زیر مشخص می باشد. اتوبان تبریز-زنجان بیشترین و راه ارتباطی روستای باغ یعقوب کمترین مساحت و درصد از کل معابر را به خود اختصاص داده است.

موقعیت هر یک از راه ها در نقشه 2-2 تحت عنوان نقشه شبکه ارتباطی زمین طرح، با رنگ های مجزا نشان داده شده است.

1-2-2- اتوبان تبریز-زنجان

آزادراه زنجان-تبریز به عنوان قسمتی از محور شریانی و ترانزیتی با اهمیت شمال غرب کشور (تهران- بازرگان) بوده و حجم زیادی از کالاهای داخلی و ترانزیتی از طریق آن به مرزهای همجوار و کشورهای مختلف حمل می گردد. قسمتی از مسیر این آزادراه حدفاصل باسمنج- تبریز از درون شهرک عبور می نماید. این آزادراه بارترافیکی قابل پیش بینی مزبور بر جاده باسمنج را به طور چشمگیری کاهش خواهد داد.

این اتوبان مساحت 175314 مترمربع را به خود اختصاص داده است که 49.55 درصد از کل معابر زمین طرح را شامل می شود.

2-2-2- جاده باسمنج- تبریز

جاده باسمنج با عرض 36 متر ارتباط بین تبریز و باسمنج را بر قرار می سازد و در ورودی شرق شهر تبریز به بلوار بیست و نهم بهمن منتهی می شود و از طریق این بلوار ارتباط با مرکز تبریز میسر می گردد. این جاده حریم 30 متری دارد.

این جاده مساحت 81109 مترمربع را به خود اختصاص داده است که 22.92 درصد از کل معابر زمین طرح را شامل می شود.

3-2-2- جاده زرنق

جاده زرنق ارتباط روستاهایی همچون زرنق را با شهر تبریز برقرار می کند. از محور های فرعی محسوب می گردد که راه های روستایی موجود را به جاده باسمنج متصل می کند.

این جاده مساحت 17102 مترمربع را به خود اختصاص داده است که 4.83 درصد از کل معابر زمین طرح را شامل می شود.

4-2-2- راه ارتباطی باغ یعقوب

این مسیر مساحت 1511 مترمربع را به خود اختصاص داده است که 0.43 درصد از کل معابر زمین طرح را شامل می شود.

5-2-2- راه ارتباطی شرق زمین طرح

این مسیر مساحت 10260 مترمربع را به خود اختصاص داده است که 2.9 درصد از کل معابر زمین طرح را شامل می شود.

6-2-2- دسترسی ها

دسترسی ها مساحت 68517 مترمربع را به خود اختصاص داده است که 19.37 درصد از کل معابر زمین طرح را شامل می شود.

جدول 2-2 : بررسی شبکه معابر موجود در زمین طرح از نظر مساحت و درصد از کل

ردیف شبکه معابر مساحت کل

(متر مربع)

درصد از کل
عملکرد نام راه
1 درجه یک اتوبان تبریز-زنجان 175314 49.55
2 جمع 175314 49.55
3 درجه دو اصلی جاده باسمنج- تبریز 81109 22.92
4 جمع 81109 22.92
5 راه روستایی جاده زرنق 17102 4.83
6 راه ارتباطی باغ یعقوب 1511 0.43
7 راه ارتباطی شرق زمین 10260 2.9
8 جمع 28873 8.16
9 دسترسی ها کلیه راه های ارتباطی باغ ها و مزارع 68517 19.37
10 جمع 68517 19.37
جمع کل 353813 100

نمودار 2-2 : بررسی شبکه معابر موجود در زمین طرح از نظر مساحت

نقشه 2-2 : شبکه ارتباطی زمین طرح

D:\mohandesi shahrsazi\tarh shahrsazi\tarhe 5\aks naghshe\13- naghshe ertabati.JPG

3-2- بررسی توپوگرافی زمین طرح، شیب های عمومی، جهت شیب و درصد شیب

زمین طرح از نظر توپوگرافی در زمین تقریباً همواری قرار دارد که به تفکیک از نظر ارتفاعی، درصد شیب و جهت شیب مورد بررسی قرار گرفته است.

1-3-2- بررسی ارتفاعی و تقسیمات ارتفاعی زمین طرح

همانطور که گفته شد، زمین طرح در زمین تسبتاً همواری قرار گرفته است که بازه ارتفاعی این زمین بین 1760-1670 متر می باشد که بیشترین نقطه ارتفاعی در زمین در ارتفاع 1760 متر و کمترین نقطه ارتفاعی در زمین در ارتفاع 1670 متری قرار گرفته است. اختلاف ارتفاع در رمین طرح نیز 90 متر می باشد. همان طور که در نقشه نیز پیداست، ارتفاع 1700-1690 بیشترین درصد را در زمین طرح شامل می شود.

نقشه 1-3-2 : نقشه ارتفاعی و تقسیمات ارتفاعی زمین طرح

D:\mohandesi shahrsazi\tarh shahrsazi\tarhe 5\aks naghshe\14- naghshe ertafa 580.JPG

2-3-2- بررسی شیب و درصد آن در زمین طرح

از آنجا که زمین طرح روی زمین نسبتاٌ همواری قرار دارد، شیب و درصد آن در روی زمین پایین است و نزدیک به 2 درصد می باشد. بازه درصد شیب در روی زمین بین 6-0 درصد و گاهی بیش از 6 درصد است. اکثریت شیب در زمین 3-2 درصد و در بخش شمال غرب زمین می باشد. درصد شیب در جنوب و جنوب شرق زمین بین 6-4 درصد می باشد این شیب در قسمت شمال شرق بین 4-3 درصد است. در کل با حرکت به سمت جنوب و جنوب شرق، درصد شیب زیادتر شده و تا 6 درصد نیز می رسد. و همچنین می توان گفت بخش های شمال اتوبان تبریز-زنجان نسبت به بخش جنوبی آن هموارتر و درصد شیب پایین تری دارد.

نقشه 2-3-2 : نقشه شیب و درصد آن در زمین طرح

3-3-2- بررسی جهت شیب در زمین طرح

جهت عمومی شیب در زمین طرح به سمت شمال و شمال غرب می باشد. جهت شیب در بخش شرق زمین طرح به سمت شمال غرب و این جهت در بخش غربی زمین به سمت شمال می باشد. می توان به تقریب دید که جهت شیب در بخش های مرکزی به سمت شمال شرق و گاهاً شمال غربی می باشد.

نقشه 3-3-2 : نقشه جهت شیب در زمین طرح

4-2- بررسی جریان آب های سطحی داخل زمین طرح

طراحی سیستم جمع آوری و هدایت آب های سطحی و حفاظت طرح از خطرات و خسارت های ناشی از سیل، از ماهیت خاصی برخوردار است.

آب های سطحی شامل مسیل ها، نهر ها، جوی ها، آبریز ها و قنات ها و رشته قنات هاست که تمام زمین طرح را پوشش داده است. درصد آب های سطحی در جنوب زمین بیشتر است.

رشته ای از قنات ها در جنوب زمین و اتوبان تبریز- زنجان و هم راستا با این اتوبان قرار دارد. حریم این قنات ها 3 متر است که علاوه بر تأمین آب، می توان از این فضا و حریمش به عنوان مسیر فضای سبز و تفریحی و در اطراف آن از پیاده روها استفاده کرد.

نقشه 4-2 : نقشه جریان آب های سطحی زمین طرح

5-2- بررسی پوشش گیاهی داخل زمین طرح

همان طور که در نقشه نیز نمایان است، زمین های زراعی، باغات، درختان و بوته زارها زمین طرح را پوشش داده است. زمین های زراعی 82 درصد و باغات 8 درصد زمین را پوشش داده است که تلاش ما در طراحی بر حفاظت از باغات و درختان می باشد.

نقشه 5-2 : بررسی پوشش گیاهی زمین طرح

6-2- بررسی محل تأسیسات و مسیر شبکه های زیربنایی آب، برق، گاز و تلفن در داخل زمین طرح

از داخل محدوده مسیر های خط انتقال لوله های گاز و خط انتقال نیرو (فشار قوی) عبور کرده است.

خط انتقال لوله های گاز از شمال غرب زمین طرح و در امتداد جاده باسمنج عبور کرده و خط انتقال نیرو فشار قوی از غرب به شرق زمین طرح کشیده شده است. که با جاده باسمنج هم راستا می باشد.

هر یک از این تأسیسات دارای حرایمی می باشد که باید در طراحی در نظر گرفته شود.

حریم لوله های گاز در زمین حدود 200 متر از طرفین و حریم نیرو فشار قوی 40 متر می باشد. که در این حرایم هیچ عملکردی به جز کشاورزی مجاز نمی باشد.

نقشه 6-2: تأسیسات و مسیر شبکه های زیربنایی آب، برق، گاز و تلفن در زمین طرح

7-2- بررسی منظر طبیعی و مصنوع درون سایت با عکاسی و بیان تصویری

در زمین طرح مناظر طبیعی و مصنوع قابل مشاهده است که با عکس نشان داده شده است.

مناظر طبیعی شامل: باغات، مزارع، رودها و آبریز ها، درختان، بوته ها و مناظر طبیعی کوه سهند می باشد.

عناصر مصنوع که ساخته دست بشر هستند، شامل: ساختمان ها، کارگاه ها، مرغداری و گاوداری ها، جاده ها، اتوبان زنجان-تبریز، حصارهای چوبی، دکل ها و تیرهای برق می باشند که کاملاً در عکس ها مشخص هستند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *