مطالعات رایگان طرح شهرسازی5- تبریز – قسمت سوم


1-10-1- بررسی وضعیت توزیع جمعیتی در آبادی های دهستان میدان چای تبریز

جمعیت کل آبادی های دهستان میدان چای 51733 نفر می باشد. که 50.96 درصد، معادل 26361 نفر از کل جمعیت را مردان و49.04 درصد، معادل 25372 نفر از کل جمعیت را زنان به خود اختصاص داده است.

توزیع جمعیتی در آبادی ها بر اساس تقسیمات کمتر از 100، 250-101، 500-251، 1000-501، 3000-1000 و 3000+ نفر به صورت زیر مورد بررسی قرار گرفته است:

کمتر از 100 نفر

تعداد روستاهای با جمعیت کمتر از 100 نفر صفر است که صفر درصد از تعداد آبادی های میدان چای را به خود اختصاص داده است. جمع جمعیت این روستاها صفر نفر با صفر درصد از کل جمعیت روستاهای میدان چای می باشد.

250-101 نفر

تعداد روستاهای با جمعیت 250-101 نفر 2 عدد شامل روستاهای کلوکدرق و گوار است که 8.7 درصد از تعداد آبادی های میدان چای را به خود اختصاص داده است. جمع جمعیت این دو روستا 279 نفر با 0.54 درصد از کل جمعیت روستاهای میدان چای می باشد.

500-251 نفر

تعداد روستاهای با جمعیت 500-251 نفر 1 عدد شامل روستای طویقون است که 4.35 درصد از تعداد آبادی های میدان چای را به خود اختصاص داده است. جمعیت این روستا 313 نفر با 0.61 درصد از کل جمعیت روستاهای میدان چای می باشد.

1000-501 نفر

تعداد روستاهای با جمعیت 1000-501 نفر 5 عدد شامل روستاهای جانقور، حاج عبدال، باغ یعقوب، آرپادره سی، استیار است که 21.74 درصد از تعداد آبادی های میدان چای را به خود اختصاص داده است. جمع جمعیت این پنج روستا 3486 نفر با 6.74 درصد از کل جمعیت روستاهای میدان چای می باشد.

3000-1000 نفر

تعداد روستاهای با جمعیت 3000-1000 نفر 10 عدد شامل روستاهای سفیده خوان، هروی، دیزج لیلی خانی، فتح آباد، چاوان، زرنق، شاد باد علیا، نعمت آباد، ملک کیان، اسکندر است که 43.48 درصد از تعداد آبادی های میدان چای را به خود اختصاص داده است. جمع جمعیت این ده روستا 19299 نفر با 37.3 درصد از کل جمعیت روستاهای میدان چای می باشد.

بیش از 3000 نفر

تعداد روستاهای با جمعیت بیش از 3000 نفر 5 عدد شامل روستاهای لیقوان،بیرق، شادبادمشایخ، کندرود،کرکج است که 21.74 درصد از تعداد آبادی های میدان چای را به خود اختصاص داده است. جمع جمعیت این ده روستا 28356 نفر با 54.81 درصد از کل جمعیت روستاهای میدان چای می باشد.

جدول 1-10-1: بررسی وضعیت توزیع جمعیتی آبادی های دهستان میدان چای تبریز

ردیف تقسیمات

(نفر)

تعداد روستا جمعیت روستا نام روستا
تعداد درصد نفر درصد
1 کمتر از 100 0 0 0 0
2 250-101 2 8.7 279 0.54 کلوکدرق- گوار
3 500-251 1 4.35 313 0.61 طویقون
4 1000-501 5 21.74 3486 6.74 جانقور- حاج عبدال- باغ یعقوب- ارپادره سی- استیار
5 3000-1000 10 43.48 19299 37.3 سفیده خوان- هروی- دیزج لیلی خانی- فتح آباد- چاوان- زرنق- شاد باد علیا- نعمت آباد- ملک کیان- اسکندر
6 بیش از 3000 5 21.74 28356 54.81 لیقوان-بیرق-شادبادمشایخ-کندرود-کرکج
کل 23 100 51733 100 کلیه آبادی های دهستان میدان چای

نمودار 1-10-1: بررسی وضعیت توزیع جمعیتی آبادی های دهستان میدان چای تبریز بر اساس درصد

نقشه 1-10-1: بررسی وضعیت توزیع جمعیتی آبادی های دهستان میدان چای تبریز

D:\mohandesi shahrsazi\tarh shahrsazi\tarhe 5\aks naghshe\9- naghshe jamiati.JPG

2-10-1- بررسی وضعیت سواد در آبادی های دهستان میدان چای تبریز

جمعیت کل آبادی های دهستان میدان چای 51733 نفر می باشد. که 68.6 درصد، معادل 35487 نفر از کل جمعیت را افراد باسواد و 20.39 درصد، معادل 10548 نفر از کل جمعیت را افراد بی سواد و 11.01 درصد، معادل 5698 نفر از کل جمعیت را افراد زیر 6 سال به خود اختصاص داده است.

تقسیمات سواد در این روستاها به صورت 50-، 60-50، 70-60، 80-70، 90-80 و 90+ می باشد که این درصد برای روستاها از طریق تقسیم جمعیت باسوادی بر مجموع جمعیت باسوادی و بی سوادی حاصل می شود. تقسیمات باسوادی برای روستاها را می توان به صورت زیر مورد بررسی قرار داد:

کمتر از 50 درصد

تعداد روستاها، با سواد کمتر از 50 درصد، صفر است که صفر درصد از تعداد آبادی های میدان چای را به خود اختصاص داده است. جمع جمعیت باسوادی این روستاها صفر نفر با صفر درصد از کل جمعیت باسوادی روستاهای میدان چای می باشد.

60-50 درصد

تعداد روستاها، با سواد 60-50 درصد، صفر است که صفر درصد از تعداد آبادی های میدان چای را به خود اختصاص داده است. جمع جمعیت باسوادی این روستاها صفر نفر با صفر درصد از کل جمعیت باسوادی روستاهای میدان چای می باشد.

70-60 درصد

تعداد روستاها، با سواد 70-60 درصد، 5 عدد شامل سفیده خوان- حاج عبدال- گوار- ملک کیان -کلوکدرق است که 21.74 درصد از تعداد آبادی های میدان چای را به خود اختصاص داده است. جمع جمعیت باسوادی این روستاها 2574 نفر با 7.25 درصد از کل جمعیت باسوادی روستاهای میدان چای می باشد.

80-70 درصد

تعداد روستاها، با سواد 80-70 درصد، 14 عدد شامل لیقوان-بیرق-هروی- دیزج لیلی خانی-شادبادمشایخ- جانقور-چاوان-زرنق-شادبا علیا-کندرود-آرپادره سی-طویقون-استیار-اسکندر است که 60.87 درصد از تعداد آبادی های میدان چای را به خود اختصاص داده است. جمع جمعیت باسوادی این روستاها 23818 نفر با 67.12 درصد از کل جمعیت باسوادی روستاهای میدان چای می باشد.

90-80 درصد

تعداد روستاها، با سواد 90-80 درصد، 4 عدد شامل فتح آباد- باغ یعقوب-نعمت آباد و کرکج است که 17.39 درصد از تعداد آبادی های میدان چای را به خود اختصاص داده است. جمع جمعیت باسوادی این روستاها 9095 نفر با 25.63 درصد از کل جمعیت باسوادی روستاهای میدان چای می باشد.

بیش از 90 درصد

تعداد روستاها، با سواد بیشتر از 90 درصد، صفر است که صفر درصد از تعداد آبادی های میدان چای را به خود اختصاص داده است. جمع جمعیت باسوادی این روستاها صفر نفر با صفر درصد از کل جمعیت باسوادی روستاهای میدان چای می باشد.

جدول 2-10-1: بررسی وضعیت سواد آبادی های دهستان میدان چای تبریز

ردیف تقسیمات باسوادی

(درصد)

تعداد روستا جمعیت روستا نام روستا
تعداد درصد نفر درصد
1 کمتر از 50 0 0 0 0
2 60-50 0 0 0 0
3 70-60 5 21.74 2574 7.25 سفیده خوان- حاج عبدال- گوار- ملک کیان -کلوکدرق
4 80-70 14 60.87 23818 67.12 لیقوان-بیرق-هروی- دیزج لیلی خانی-شادبادمشایخ- جانقور-چاوان-زرنق-شادبا علیا-کندرود-آرپادره سی-طویقون-استیار-اسکندر
5 90-80 4 17.39 9095 25.63 فتح آباد- باغ یعقوب-نعمت آباد و کرکج
6 بیش از 90 0 0 0 0
کل 23 100 35487 100 کلیه آبادی های دهستان میدان چای

نمودار 1-2-10-1: بررسی وضعیت سواد آبادی های دهستان میدان چای تبریز بر اساس تعداد روستاها

نمودار 2-2-10-1: بررسی وضعیت سواد آبادی های دهستان میدان چای تبریز بر اساس درصد جمعیت باسوادی

نقشه 1-2-10-1: بررسی باسوادی آبادی های دهستان میدان چای تبریز

D:\mohandesi shahrsazi\tarh shahrsazi\tarhe 5\aks naghshe\10- naghshe basavadi.JPG

نمودار 2-2-10-1: بررسی بی سوادی آبادی های دهستان میدان چای تبریز

D:\mohandesi shahrsazi\tarh shahrsazi\tarhe 5\aks naghshe\11- naghshe bisavadi.JPG

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *