دانلود پرسشنامه بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی در افزایش کارایی مدیران و کارکنان شرکت نفت


برای جمع آوری اطلاعات مودر نیاز از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید .
در این تحقیق برای بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی در عملکرد مدیران از مطالعه و تحقیق در کتابهای مختلف، خواندن بعضی از مقالات، روزنامه ها و پایان نامه ها و همچنین از دو پرسشنامه بسته پاسخ، (پنج گزینه ای ) محقق ساخته که یکی مربوط به مدیر و دیگری مربوط به افراد شاغل می باشد تهیه و استفاده گردیده است. که پرسشنامه ای که مربوط به مدیر می باشد از 26 سوال با مقیاس پنج گزینه‌ای از خیلی زیاد تا خیلی کم مشخص شده است ارزش عددی خیلی زیاد 5 و خیلی کم 1 در نظر گرفته شده دامنه تغییرات در این پرسشنامه از 26 تا 130 می باشد که هر چه افراد نمونه بیشتری دریافت کند نشانگر آن است که از عملکرد بالایی برخوردار است که هر کدام از این سوالها براساس یکی از اصول و کارکردهای ارتباطات سازمانی در کتاب رابینز طراحی و تنظیم شده است و آنرا مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. پرسشنامه دیگر مربوط به افراد شاغل در سازمان است که تمامی شرایط پرسشنامه مدیران را دارا می باشد با این تفاوت که از ضمیر سوم شخص استفاده گردیده است .
سوال ( 1 ) کارکرد انگیزه ، عواطف ، کنترل ، تصمیم گیری
سوال ( 9-2 ) کارکرد کنترل
سوال ( 13- 10 ) کارکرد انگیزه و روحیه
سوال (15 – 14) کارکرد انگیزه
سوال ( 18- 16) کارکرد عواطف (روحیه)
سوال ( 26-19 ) کارکرد تصمیم گیری
براین اساس از مدیران و کارمندان شرکت نفت خواسته شده است تا درباره تاثیر ارتباط در عملکرد مدیران نظرات خود را بیان نمایند.
چگونگی تعیین روایی و اعتبار ابزار پژوهش
برای تعیین روایی سعی شده که سوالات پرسشنامه ها از متن کتابهای علمی تهیه شده باشد . همچنین سوالها به رویت اساتید راهنما و مشاور رسید و ایشان روایی آنها را تاکید نمودند و در درجه سوم به 30 نفر از آزمودنی ها که به طور تصادفی انتخاب شده بودند پرسشنامه ها ارائه شد و از آنان نظر خواهی گردید و آزمودنی ها سوالها را خوب و مناسب ارزیابی نموده بودند.
قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار اندازه گیری
جهت تعیین پایایی ابزرا پژوهش این پرسشنامه بین 30 نفر از کارکنان و مدیران توزیع گردید و برای محاسبه آلفای کرنباخ پرسشنامه از نرم افزار SPSS استفاده شد نتایج حاصل محاسبه نشان می دهد که ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مدیر 95 % و کارکنان 97 % تعیین گردید و با توجه به به نتایج بدست آمده در این پرسشنامه به اجرای نهایی گذاشته شد.
این پرسشنامه محقق ساخته می باشد.

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 3
حجم: 72 کیلوبایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *