ارزیابی میزان رضایت مندی دانشجویان از آموزش اساتید در دانشگاه آزاد کرج

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی

عنوان ارزیابی میزان رضایت مندی دانشجویان از آموزش اساتید در دانشگاه آزاد کرج

1-1-   مقدمه

رضایت مندی نیز همانند نارضایتی شناختی متغیر است این اصطلاح  متغیر است این اصطلاح از زمان انتشار کتاب معروف گلمن(1995)[1] به گونه ای گسترده به صورت بخشی از زبان روزمره در آمده و بحث های بسیاری را بر انگیخت . گلمن[2] طی مصاحبه ای (1996) رضایت مندی را چنین توصیف می کند :

رضایت مندی دانشجو عام پیش بینی مقاومت دانشجو می باشد که هر رضایت مندی از دروس و انجام کار او کمک به بشریت پیرامون خود می باشد .

مورنی و موریانی (1981)[3] نیز عقیده دارند که خانواده همچنین موجب می گردد تا دانشجو بتواند از عهده محیط فشارهای درونیش بر آید .

یافته های تحقیقاتی منو (1993)[4] نشان می دهد که علت بسیاری از نارضایتی های اجتماعی دانشجو را باید در نارسایی رابطه عاطفی دانشجو با خانواده یا جانشین او جستجوکرد . رضایت مندی احساسی است که در اثر بر آورده شدن انتظارات یک فرد به وی دست می دهد .

رضایت مندی دانشجویان از دانشگاه محل تحصیل خود سبب می شود که دانشجویان با علاقه و میل بیشتری به سمت دانشگاه و کلاس درس خود بیایند و چون در این محیط  احساس امنیت و آرامش می کند .

دانشگاههای ما، به دلیل گرفتاریها و مسائل گوناگون، کمتر فرصت این را داشته اند به نظرات دانشجویان، که در حقیقت دریافت کنندگان اصلی آموزش عالی هستند، وقوف پیدا کنند و ملاحظه نمایند که آیا آموزش عالی در راه صحیح و مناسب حرکت می کند، یا آن که چنین نیست و تلاشها فاقد جهت هستند.

یک رودخانه همیشه مسیر خودش را پیدا می کند و به دریا می ریزد، ما هم باید هدف و راه خودمان را پیدا کنیم، هدف اصلی همه انسانها خوشبخت زیستن است و لازمه خوشبختی خوب دانستن است و اگر دانشگاه می رویم به دلیل بهتر یاد گرفتن و خوشبخت شدن در زندگی است.

تمام سازمانهای آموزش دنیا باید از خودشان این سئوال را داشته باشند که آیا ما می توانیم این کسانی را که به این مراکز آمده اند راضی، موفق و در نهایت خوشبخت کنیم؟ این رسالت بزرگ در دست معلمین و استادان معظم ماست، بنابراین آشنا شدن با دیدگاهها و نظرات دانشجویان نسبت به یک استاد خوب کمک می کند تا استاد از دریچه چشم و عقاید دانشجو دیده شود. همانطور که ملاحظه می شود دانشگاهها یکی از مراکز یا مجامع تبادل افکار، اطلاعات و مفاهیم در هر جامعه ای می باشد و میزان کار آیی استادان به نحوه آموزش آنها بستگی دارد، شناخت یک استاد خوب هم بستگی به شناخت ویژگیهای او دارد. معیارهای ارزشیابی فرمول از قبل تعیین شده و ثابت نیستند و در شرایط متفاوت آموزشی دستخوش تنوع و دگرگونی می شوند.

رضایت مندی دانشجو از اساتید موجب دلگرمی و تلاش او در درس شده و همین رضایت مندی آینده درخشان تر ی را برای او و جامعه رقم می زند، بنابراین این آگاهی از نظرات دانشجویان که از سرمایه های ثابت و همیشگی هر نهاد آموزشی اند و اندیشیدن به تجارب و گرایش آنان ضرورت مهم دیگری است که نمی توان از آن غافل بود، اطلاعات بدست آمده به میزان زیادی می تواند زمینه ای عینی و مشخص و روشن، بر حل بسیاری از مسائلی که هم اکنون اکثر دانشگاهها ما با آن مواجهند فراهم آورد و مسئولان را بر پاره ای از مشکلات و نقاط ضعف والبته نقاط قوت در آموزش عالی واقف سازد و تغییراتی در برنامه های موجود به وجود آورد

 

1-2-   بیان مسأله
دیر زمانی نمی گذرد که اقتصاددانان و دانشمندان توسعه به ضرورت و اهمیت نیروی انسانی موثر و کارا برای رشد و توسعه اقتصادی – اجتماعی جوامع پی بردند . به همین دلیل  تفکر درباره نظام آموزشی و تحولات آینده آن ، یکی از مهمترین وظایف برنامه ریزان و سیاست گذاران آموزش در همه کشور های جهان است . این روند رو به رشد تفکر و مسئولیت ، ناشی از این واقعیت است که گران بهاترین سرمایه و منبع طبیعی که هر جامعه برای نیل به آرمان ها و تامین آینده خود در اختیار دارد نیروی سازنده  فکری سرآمد است . و نظام آموزش عالی دستگاهی است که می تواند این نیروی سازنده را پرورش دهد.

یکی از عوامل توفیق آموزش عالی برای ایفای این نقش مهم معنوی و اجتماعی آن است که هدف ها ‏4:47 ب.ظ برنامه ها و روش های آن با ویژگی های روانی و اجتماعی دانشجویان سازگار باشد و در نتیجه هر چه بیشتر و بهتر نیروی انسانی کارا و ثمر بخش تحویل اجتماع دهد .( نصفت 1354 ، امیری 1354 ) افزایش تعداد دانشجویان طی دو دهه اخیر ، ضرورت ارتباط محققان و برنامه ریزان با دانشجویان در دوران حاضر را ضروری بداند توسعه کمی دستگاه آموزش عالی کشور مسائل متعددی همچون زیر را پیش روی برنامه ریزان آموزش قرار داده است :

الف : تشخیص و راهنمایی علایق و استعدادهای دانشجویان

ب: بررسی مسائل و مشکلات دانشجویان در زمینه های شخصی ، تحصیلی و خانوادگی .

ج: هدایت و ارشاد دانشجویان جهت شرکت فعال در امور اجتماعی – اقتصادی .

 

[1] – گلمن 1995ص18
[2] – گلمن1996ص29
[3] – مورنی و موریانی (1981) ص31
[4] – مجله رشد دانشجویی 1382ص3

 

فهرست مطالب

فصل 1-    کلیات پژوهش…. 13

1-1-    مقدمه………. 14

1-2-    بیان مسأله. 15

1-3-    اهمیت و ضرورت پژوهش…. 18

1-4-    اهداف پژوهش…. 19

1-5-    فرضیات تحقیق.. 20

1-6-    سوالات تحقیق.. 20

1-7-    متغیرهای پژوهش…. 21

1-8-    تعریف عملیاتی متغیرها 21

فصل 2-   ادبیات پژوهش…. 3

2-1-    مقدمه……… 4

2-2-    ارزشها……. 4

2-3-    انواع ارزش   4

2-4-    نگرشها….. 5

2-5-    انگیزش…… 5

2-6-    نظریه های انگیزش…. 7

2-7-    تئوریهای محتوایی.. 7

2-8-    تئوریهای فرآیندی.. 9

2-9-    انواع نگرش   12

2-10-  انگیزه های اولیه. 13

2-11-  انگیزه های ثانویه. 14

2-12-  انگیزه و رفتار 15

2-13-  انگیزه و پیشرفت تحصیلی.. 15

2-14-  عوامل انگیزشی و پیشرفت تحصیلی.. 16

2-15-  ماهیت و محتوای برنامه های آموزشی.. 16

2-16-  جنسیت و تواناییهای تحصیلی.. 17

2-17-  جنسیت و عملکرد تحصیلی.. 19

2-18-  کند وکاو رابطه دانشجو و استاد. 25

2-19-  وظایف استاد و  دانشجو نسبت به هم.. 27

2-20-  ویژگی های استاد و دانشجو. 28

2-21-  تعهد و مسئولیت استاد و دانشجو در قبال هم.. 29

2-22-  رفتار استاد و انگیزه تحصیلی.. 29

2-23-  ارتباط انگیزه و پیشرفت تحصیلی.. 33

2-24-  انگیزه پیشرفت و جنسیت… 34

2-25-  ارتباط انگیزه پیشرفت و فرهنگ جامعه. 34

2-26-  ارتباط انگیزه پیشرفت و یادگیری و عملکرد. 34

2-27-  پیشینه تحقیق.. 35

2-27-1-   تحقیقات انجام شده در داخل کشور : 35

2-27-2-   نقد و بررسی تحقیقات انجام شده 42

فصل 3-   روش پژوهش…. 44

3-1-    مقدمه…….. 44

3-2-    روش تحقیق.. 45

3-3-    جامعه آماری تحقیق.. 45

3-4-    حجم نمونه. 45

3-5-    شیوه نمونه گیری.. 46

3-6-    روش گردآوری اطلاعات… 47

3-7-    پیش آزمون، روایی و پایایی.. 48

3-8-    روش های تجزیه و تحلیل داده ها 48

فصل 4-   تجزیه و تحلیل داده ها 50

4-1-    مقدمه…….. 51

4-2-    توصیف متغیر وابسته. 63

4-3-    آزمون همبستگی و جدول توافقی بین متغیرهای مستقل و وابسته. 65

4-4-    مقایسه ابعاد رضایت مندی در بین رشته های مختلف… 76

فصل 5-   بحث و نتیجه گیری.. 90

5-1-    مقدمه…….. 90

5-2-    پیشنهادات… 91

5-3-    محدودیتها 92

 

این فایل ورد در 114 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

380,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.