مطالعات رایگان طرح شهرسازی5- تبریز – قسمت دهم


5-2-7-3- بررسی کاربری اراضی پیشنهادی کل محدوده

محدوده مطالعاتی مساحت 550757.58 متر مربع و جمعیت 8228 نفر را دارا می باشد. سرانه محدوده برای هر نفر 66.94 مترمربع می باشد.

کاربرد و کاربری مسکونی

برای 183827.14 متر مربع از محدوده پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربری ها برابر 33.38 درصد و سرانه این کاربری برابر 22.34 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربرد آموزشی

برای 17375.36 متر مربع از محدوده پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربردها برابر 3.15 درصد و سرانه این کاربرد برابر 2.11 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری کودکستان و مهدکودک

با کاربرد آموزشی برای 2991.54 متر مربع از محدوده پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 0.54 درصد و سرانه این کاربری برابر 0.36 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری ابتدایی

با کاربرد آموزشی برای 9196.23 متر مربع از محدوده پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 1.67 درصد و سرانه این کاربری برابر 1.12 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری راهنمایی

با کاربرد آموزشی برای 5187.59 متر مربع از محدوده پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 0.94 درصد و سرانه این کاربری برابر 0.63 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربرد خدمات رفاهی و عمومی

برای 95449.98 متر مربع از محدوده پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربردها برابر 17.33 درصد و سرانه این کاربرد برابر 11.61 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری تجاری

با کاربرد خدمات رفاهی و عمومی برای 14204.79 متر مربع از محدوده پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 2.58 درصد و سرانه این کاربری برابر 1.73 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری مذهبی

با کاربرد خدمات رفاهی و عمومی برای 4147.85 متر مربع از محدوده پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 0.75 درصد و سرانه این کاربری برابر 0.5 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری فرهنگی

با کاربرد خدمات رفاهی و عمومی برای 4200 متر مربع از محدوده پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 0.76 درصد و سرانه این کاربری برابر 0.51 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری فضای سبز

با کاربرد خدمات رفاهی و عمومی برای 60349.48 متر مربع از محدوده پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 10.96 درصد و سرانه این کاربری برابر 7.34 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری ورزشی

با کاربرد خدمات رفاهی و عمومی برای 8347.86 متر مربع از محدوده پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 1.52 درصد و سرانه این کاربری برابر 1.02 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری درمانی

با کاربرد خدمات رفاهی و عمومی برای 4200 متر مربع از محدوده پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 0.76 درصد و سرانه این کاربری برابر 0.51 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری تأسیسات و تجهیزات

با کاربرد خدمات رفاهی و عمومی برای 2983.13 متر مربع از محدوده پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 0.54 درصد و سرانه این کاربری برابر 0.36 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربرد حمل و نقل

برای 251121.97 متر مربع از محدوده پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربردها برابر 45.6 درصد و سرانه این کاربرد برابر 30.52 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری شبکه معابر

با کاربرد حمل و نقل برای 184917.71 متر مربع از محدوده پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 33.58 درصد و سرانه این کاربری برابر 22.48 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری پیاده راه

با کاربرد حمل و نقل برای 31437.32 متر مربع از محدوده پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 5.71 درصد و سرانه این کاربری برابر 3.82 متر مربع برای هر نفر می باشد.

کاربری پارکینگ

با کاربرد حمل و نقل برای 5039.44 متر مربع از محدوده پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 0.91 درصد و سرانه این کاربری برابر 0.61 متر مربع برای هر نفر می باشد.

حریم راه

با کاربرد حمل و نقل مساحتی برابر 29727.5 متر مربع را به خود اختصاص داده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها برابر 5.4 درصد و سرانه این کاربری برابر 3.61 متر مربع برای هر نفر می باشد.

جدول 5-2-7-3: بررسی کاربری اراضی پیشنهادی کل محدوده

نام کاربری جمعیت : 8228 نفر
وسعت

(متر مربع)

سرانه درصد
مسکونی مسکونی 183827.14 22.34 33.38
جمع 183827.14 22.34 33.38
آموزشی کودکستان 2991.54 0.36 0.54
دبستان 9196.23 1.12 1.67
راهنمایی 5187.59 0.63 0.94
جمع 17375.36 2.11 3.15
خدمات رفاهی و عمومی تجاری 14204.79 1.73 2.58
مذهبی 4147.85 0.5 0.75
فرهنگی 4200 0.51 0.76
فضای سبز 60349.48 7.34 10.96
ورزشی 8347.86 1.02 1.52
درمانی 4200 0.51 0.76
جمع 95449.98 11.61 17.33
تأسیسات و تجهیزات شهری تأسیسات و تجهیزات 2983.13 0.36 0.54
جمع 2983.13 0.36 0.54
حمل و نقل شبکه معابر 184917.71 22.48 33.58
پیاده راه 31437.32 3.82 5.71
پارکینگ 5039.44 0.61 0.91
حریم راه 29727.5 3.61 5.4
جمع 251121.97 30.52 45.6
جمع کل 550757.58 66.94 100

نمودار 1-5-2-7-3: بررسی سرانه کاربری اراضی پیشنهادی کل محدوده

نمودار 2-5-2-7-3: بررسی درصد کاربری اراضی پیشنهادی کل محدوده

نقشه 5-2-7-3 :کاربری اراضی پیشنهادی کل محدوده

C:\Users\FAKER\Desktop\36.JPG

3-7-3- اندازه گذاری و شماره گذاری قطعات

تمام قطعات و کاربری ها در نقشه مکان یابی شدند. برای هر قطعه، شماره قطعه و مساحت آن روی خود قطعه مشخص شده است. طریقه شماره گذاری برای هر کاربری از یک شروع شده و از محله با تراکم کم تا محله با تراکم ویژه ادامه دارد. اندازه قطعات نیز با رنگی مجزا و به متر نشان داده شده است که در نقشه 2-7-3 نمایان است.

نقشه 3-7-3: اندازه گذاری و شماره گذاری قطعات

C:\Users\FAKER\Desktop\1.JPG

4-7-3- اندازه گذاری شبکه معابر

برای شبکه معابر محدوده اندازه عرض هر معبر با ST.24 نشان داده شده که عدد 24 نشان دهنده عرض معبر مربوطه می باشد. به دلیل متعدد بودن معابر با عرض یکسان، عدد مجزایی در جلوی عرض معبر نوشته شده که نشان از شماره معبر مربوطه با عرض مشخص می باشد. برای مثال در محدوده چهار معبر 18 متری موجود است که برای هر یک به ترتیب ST.18.1, ST.18.2 , ST.18.3 , ST.18.4 در نقشه شماره 2-7-3 نوشته شده است.

نقشه 4-7-3: اندازه گذاری شبکه معابر

C:\Users\FAKER\Desktop\2.JPG

5-7-3- شبکه معابر

1-5-7-3- شبکه معابر بر اساس عرض

معابر 6 متری

با مساحت 4890.4 متر مربع، 2.64 درصد از کل مساحت معابر را به خود اختصاص داده است.

معابر 8 متری

با مساحت 3145.41 متر مربع، 1.7 درصد از کل مساحت معابر را به خود اختصاص داده است.

معابر 10 متری

با مساحت 7249.5 متر مربع، 3.92 درصد از کل مساحت معابر را به خود اختصاص داده است.

معابر 12 متری

با مساحت 33618.04 متر مربع، 18.18 درصد از کل مساحت معابر را به خود اختصاص داده است.

معابر 18 متری

با مساحت 31754.73 متر مربع، 17.17 درصد از کل مساحت معابر را به خود اختصاص داده است.

معابر 22 متری

با مساحت 44125.13 متر مربع، 23.84 درصد از کل مساحت معابر را به خود اختصاص داده است.

معابر 25 متری

با مساحت 23393.3 متر مربع، 12.65 درصد از کل مساحت معابر را به خود اختصاص داده است.

معابر 26 متری

با مساحت 19209.48 متر مربع، 10.39 درصد از کل مساحت معابر را به خود اختصاص داده است.

معابر 28 متری

با مساحت 17531.77 متر مربع، 9.48 درصد از کل مساحت معابر را به خود اختصاص داده است.

جدول1-5-7-3: شبکه معابر بر اساس عرض

ردیف شبکه معابر مساحت درصد
1 6 متری 4890.4 2.64
2 8 متری 3145.41 1.7
3 10 متری 7249.5 3.92
4 12 متری 33618.04 18.18
5 18 متری 31754.73 17.17
6 22 متری 44125.13 23.86
7 25 متری 23393.3 12.65
8 26 متری 19209.48 10.39
9 28 متری 17531.77 9.48
10 جمع 184917.71 100

نقشه 1-5-7-3 : شبکه معابر بر اساس عرض

C:\Users\FAKER\Desktop\100.JPG

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *