دانلود بررسی رابطه عزت نفس با پيشرفت تحصيلي در ميان دانش‌آموزان

بررسی رابطه عزت نفس با پيشرفت تحصيلي در ميان دانش‌آموزان مقطع دبيرستان شهرستان بيجار

چكيده

اين تحقيق به منظور بررسي رابطه بين عزت نفس و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دورة دبيرستان شهرستان بيجار صورت گرفته است.

جامعة آماري، دانش‌آموزان دوره دبيرستان شهرستان بيجار كه جمعاً 610 نفر دانش‌آموزاعم از دختر و پسر را شامل مي‌شود، مي‌باشد.

40 نفر به عنوان نمونه آماري از بين اين دانش‌آموزان به روش نمونه‌گيري تصادفي ساده انتخاب شد كه 20 نفر پسر و 20 نفر دختر مي‌باشد.

آزمون ارزيابي عزت نفس آنها، پرسشنامه 58 سؤالي عزت نفس كوپر اسميت و نمره معدل ترم قبل بيانگر نمره پيشرفت تحصيلي آنهاست.

هدف از تحقيق حاضر آزمودن اين فرضيه است كه در بين عزت نفس و پيشرفت تحصيلي در بين دانش‌آموزان رابطه وجود دارد.

همچنين بين عزت نفس با جنسيت رابطه وجود دارد.

پس از اجراي آزمون و تجزيه و تحليل آماري و برآورد نتايج زير بدست آمد:

1-ضريب همبستگي در پسران 96/0 و در دختران 93/0 مثبت مي‌باشد و ضريب همبستگي بسيار بالايي است بنابراين فرضيه اول تأييد مي‌شود و عزت نفس با پيشرفت تحصيلي رابطه معني‌داري دارد.

2-ضريب همبستگي در دختران با پسران تفاوت معني‌داري ندارد زيرا در هر دو همبستگي خيلي بالاست بنابراين عزت نفس با جنسيت رابطه ندارد.

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                                         صفحه

بسم الله الرحمن الرحیم………………………………………………………………………………………………… الف

تقدیر و تشکر…………………………………………………………………………………………………………….. ب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………… ت

فهرست مطالب…………………………………………………………………………………………………………. ث

فهرست جدواول……………………………………………………………………………………………………….. ح

فصل اول: طرح تحقيق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

اهمیت و ضرورت مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

اهداف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

سؤالات و فرضيه‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

متغيرها و تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

فصل دوم: پیشینه تحقیق

مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

مبانی تجربی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

مدل تحليلي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

فصل سوم: رو‌ش‌شناسي

روش تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23

جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23

ابزارها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23

روشهاي  آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری

بحث بر یافته‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 39

محدودیت‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 40

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………… 42

ضمائم

پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 47
حجم: 466 کیلوبایت
85,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.