دانلود تحقیق بررسي رابطه بين شيوه فرزند پروري مادران با انگيزه پيشرفت دانش آموزان سال سوم


lg_212d6_img_287_irproje

چكيده:
به منظور بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزندپروري مادران با انگيزش پيشرفت فرزندان آنها دربين دانش آموزان سال سوم دبيرستانهاي دخترانه شهرستان رباط كريم نمونه اي با حجم(١٠٠نفر دختر،١٠٠نفر ماذران آنها).
سپس پرسش نامه شيوه هاي فرزند پروري بر مبناي الگوي بامريند روي مادران و پرسش نامه انگيزش پيشرفت هرمنس روي فرزندان آنها اجرا گرديد.
پس از جمع آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل آنها توسط نرم افزار كامپيوتريSPSS نتايج نشان داد كه مادراني كه شيوه تربيتي آنها دموكراتيك و آزادگذاري است انگيزش پيشرفت فرزندان آنها بيشتر است.
مقدمه
آدمي موجودي شگفت انگيز است. مي تواند رويدادها را ادراك كند، به قضاوت هاي پيچيده دست بزند، اطلاعات را به خاطر آورد، مسائل را حل كند و نقشه ها را عملي سازد. اين ماشين پيچيده ممكن است براي مقاصد مختلف به كار افتد؟ مثلا” نقشه جنگ را طرح كند يا به اكتشافات فضايي پردازد انسان ديگر را تحقير كند يا بيماري را نوازش كند و بالاخره خواهان محبوبيت، برتري جويييا دوستي باشد. اينكه آدمي استعدادهاي خود را صرف چه هدفهايي خواهد كرد منوط به انگيزش او است، يعني به نوعي اميال، آرزوها، خواسته ها، نيازها، هوسها، گرسنگي ها، عشقها، تفريحها و ترسهاي او بستگي دارد. (براهني ، ١٣٦٦)
يكي از هدفهاي روان شناسي به عنوان يك علم، تبيين رفتار است. از اين رو هر موضوعي كه در اين مورد به ما كمك كند بايد مورد توجه قرار گيرد. تبيين رفتار يعني اينكه چرا رفتار اتفاق مي افتد. روانشناسي انگيزش بخشي از پاسخ به اين چرا را ارائه مي دهد. چرا يك موش به جستجوي غذا مي پردازد؟ چرا يك دانشجوي دانشكده سخت تلاش مي كند تا مهندس شود؟ در حالي كه آن ديگري يا كمتر كار مي كند يا كاري انجام نمي دهد؟ جواب سؤال اول اين است كه موش گرسنه است، لكن پاسخ سؤال دوم چندان روشن نيست زيرا انگيزش هر دانشجو به عوامل متعدد بستگي دارد. (شكركن ، ١٣٧٣)
هدف روانشناسي انگيزش، يافتن علل رفتارهاي ساده و پيچيده است. در حقيقت علم انگيزش در جستجوي علت همه رفتارها است و در نتيجه روانسناسي را در تبيين رفتار ياري مي دهد.

 

طرح مسئله
زندگي براي انسان از راه تعامل وارتباط ممكن مي شود واصلي ترين منبع ارتباط والدين هستند خانواده بيش از تمام محيط هاي اجتماعي در رشد وتكامل فرد تاثير دارد وفرزند بيش از آن كه از اوضاع اجتماعي متاثر شود،تحت تاثيرشيوه هاي تربيتي خانواده است.
والدين به عنوان الگوهاي فرزندان وخانواده بوده وفرزندان سعي مي نمايند كه اعمال ورفتارشان را با آنها مطابقت دهند(خادمان ، ١٣٨٣).
والدين از عوامل مهمي هستند كه به فرزندان كمك مي كنند تا از عهده ي آنچه كه لازمه ي مستقل شدن است برآيند وتبديل به بزرگسالي توانا،متكي به خود داراي تصوير مثبت از خود شوند، والدين براي به دست گرفتن ابتكار عمل وانجام وظيفه لزوما اطلاعات خود را هر روز غني تر كنند تا بتوانند بر كودكان خود موثر واقع شوند. والدين،بايد بدانند به كودكان در هر سني توانايي انجام دادن چه كارهايي را دارند و متناسب با توانايي آنها، از آنها انتظار داشته باشند.(احدي، محسني ١٣٧٦﴾
پژوهشگران معتقدند رابطه هاي فرزندي بر جهت يابي هاي تشخيص ورشد نياز هاي روانشناختي وساير خصوصيات فردي تاثير مي گذارد وشيوه هاي فرزند پروري والدين در برگيرنده الگوهاي گسترده اي از تربيت فرزند وارزشها ورفتارهاي خاص تربيتي والدين است كه در رشد وشكوفايي وهمچنين طرز رفتار فرزندان نفوذ فراواني دارد(قرباني ،١٣٨٣﴾

 
عنوان صفحه
چكيده 1
-1فصل اول:كليات پژوهش
1-1مقدمه 3
1-2طرح مسئله 4
1-3ضرورت واهميت پژوهش 5
1-4اهداف پژوهش 6
1-5فرضیه های پژوهش 6
1-6متغيرهاي پژوهش 6
1-7تعاريف پژوهش 7
1-8تعاريف عملياتي 7
1-شيوه سهل گير 7
2-شيوه مقتدرانه 8
3-شيوه استبدادي 8
-2فصل دوم : تعاریف پژوهش
2-1مقدمه 10
2-2تعريف انگيزش 10
2-3نظريه شناخت گرايي 11
2-4نظريه لذت گرايي 12
2-5نظريه غريزه ها 14
2-6نظريه سائق ها 16
2-7نظريه نيازهاي كمبود-رشد 17
2-8سلسله مراتب نيازهاي مازلو 18
2-9نظريه اتكنسيون درباره انگيزش 19
2-10ساختار نظريه اتكنسيون 20
2-11كارايي نظريه اتكنسيون 24
2-12نتيجه 24
2-13نظريه ي مك كلند پيرامون انگيزه پيشرفت 25
2-14رفتار وانگيزه پيشرفت 27
2-15نظريه ي موراي 28
2-16ويژگي هاي افراد پيشرفت گرا 30
2-17نظریات در مورد فرزند پروري 32
2-18شيوه هاي فرزند پروري از نظر بامريند 39
2-19تحقيقات پيشين 40
2-20تحقيقات در ايران 41
-3فصل سوم : روش پژوهش
3-1مقدمه 43
3-2روش تحقيق 43
3-3جامع آماري پژوهش 44
3-4نمونه وروش نمونه گيري 44
3-5ابزار پژوهش 45
الف)مقياس شيوه هاي فرزند پروري دايانا بامريند 45
3-5-1روايي 46
3-5-2پايايي 47
3-5-3نمره گذاري 47
ب)مقياس انگيزه پيشرفت هرمنس 47
3-6-1پایایی 48
3-6-2روایی 48
3-7روش جمع آوري داده ها 48
3-8روش آماري 49
3-9فرمول ضريب همبستگي پيرسون 49
3-10تحليل داده ها 49
-4فصل چهارم
4-1مقدمه 52
4-2اطلاعات توصيفي جداول، نمودارهاو درصد ها 53
4-2-1جدول شماره 1-4 وضعيت اشتغال مادران 53
4-2-2نمودار شماره1 -4 وضعيت اشتغال مادران 54
4-2-3جدول شماره 2-4 ميزان تحصيلات مادران 55
4-2-4جدول شماره 3-4 توزيع فراواني تعداد فرزندان مادران داراي شيوه اقتدار منطقي 56
4-2-5جدول شماره 4-4 توزيع فراواني تعداد فرزندان مادران داراي شيوه آزاد گذاري 56
4-2-6جدول شماره 5-4 توزيع فراواني تعداد فرزندان مادران داراي شيوه استبدادي 56
4-2-7نمودار 3-4 نمودار ستوني تعداد فرزندان 58
4-2-8جدول 6-4 توزيع فراواني ميزان درآمد ماهانه، خانواده، مادران داراي شيوه اقتدار منطقي 59
4-2-9جدول 7-4 توزيع فراواني ميزان درآمد ماهانه، خانواده، مادران داراي شيوه آزاد گذاري 59
4-2-10جدول 8-4 توزيع فراواني ميزان درآمد ماهانه، خانواده، مادران داراي شيوه استبدادي 59
4-2-11نمودار 4-4 نمودار ستوني درآمد ماهانه( فراواني درصدي) خانواده مادران 60
4-2-12جدول مربوط به فرضيه اول 9-4 بررسي رابطه بين شيوه فرزند پروري (روش اقتدار منطقي )و انگيزش پيشرفت تحصيلي 62
4-2-13جدول مربوط به فرضيه دوم 10-4 بررسي رابطه بين روش استبدادي شيوه فرزند پروري و انگيزش پيشرفت تحصيلي 63
4-2-14جدول مربوط به فرضيه سوم 11-4 بررسي رابطه بين شيوه فرزند پروري (روش آزاد گذاري)و انگيزش پيشرفت تحصيلي 63
-5فصل پنجم
5-1نتيجه گيري از آزمايش فرضيه ها 65
5-2بحث در مورد نتايج 65
5-3محدوديت هاي پژوهش 70
5-4بيشنهادات كاربردي 70
5-5پيشنهادها براي پژوهش 70
الف )فهرست منابع
5-6-1منابع فارسي 72
5-6-2منابع انگليسي 74
5-7پرسشنامه شيوه هاي فرزند پروري دايانا بامريند 75
5-8پرسشنامه شيوه هاي انگيزه پيشرفت هرمنس 80

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *