دانلود تحقیق بررسی رابطه بین جنبه درون گرایی و برون گرایی و اعتماد به نفس دانش آموزان در امور تحصیلی


e4b70f2ac4a62bbbf095e1949567c849

چکیده پژوهش:
شخصیت را بتوان شاید اساسی ترین موضوع علم روان شناسی دانست ،زیرا محور اساسی بحث در زمینه های یادگیری ، انگیزه ادراک ،تفکر ، عواطف و احساسات و هوش و مواردی از این قبیل است . به عبارتی موارد فوق الذکر اجزائ تشکیل دهنده شخصیت به حساب می آیند . موضوع شخصیت مانند دیگی است که تمام مواد و مخلفات روان شناسی در آن پخت می شود . به دلیل گستردگی شخصیت، افراد بسیاری در سرتا سر جهان بر روی جنبه های مختلف شخصیت انسان به بحث و بررسی پرداخته اند . یکی از این افراد یونگ است . او افراد بسیاری را دارای دو تیپ شخصیتی می دانست. 1-برون گرایی.2-درون گرایی . برون گرایان افرادی هستند که در زمان حال زندگی می کنند و اهل معاشرت هستند ،به جهان محسوس و پدیده های آن توجه دارند ،خونگرم و اهل معاشرت هستند و به افراد و عوامل عینی بیشتر توجه نشان می دهند .در نقطه مقابل آنها درون گرایان بیشتر نگران آینده هستند ،به احساسات و افکار خویش توجه دارند ،مردم گریز و دیر آشنا هستند و به عوامل ذهنی بیشتر توجه دارند.در تحقیق حاضر ما برآنیم تا ببینیم جنبه های برون گرایی و درون گرایی شخصیت افراد چه رابطه ای با اعتماد به نفس آنها دارد.اعتماد به نفس باور به قابلیت انسانی خویش است و چگونگی نگرش و قضاوت افراد درباره خودشان است و میزان ارزشی را که افراد به خود می دهند را بیان می کند .
در این پژوهش به بررسی تاثیر جنبه های برون گرایی و درون گرایی شخصیت دانش آموزان بر میزان اعتماد به نفس در امور تحصیلی می پردازیم .
جامعه آماری شامل کلیه دبیرستان های دخترانه شهرستان رباط کریم می باشد و نمونه ما از پنجاه نفر از دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است و فرضیه های این پژوهش عبارت است از :
1-بین جنبه برون گرایی شخصیت با اعتماد به نفس دانش آموزان رابطه مثبتی وجود دارد.
2-بین جنبه برون گرایی شخصیت دانش آموزان با فعالیت های مدرسه رابطه مثبتی وجود دارد.
3-بین جنبه درون گرایی شخصیت دانش آموزان و عدم مشارکت در کارهای گروهی رابطه مثبتی وجود دارد.
برای بدست آوردن داده های پژوهش از دوابزار استفاده شده است :1-پرسشنامه اعتماد به نفس دکتر ژیلا نینوایی 2-پرسشنامه درون گرایی و برون گرایی میشل گوکلن.و سپس بعد از تجزیه و تحلیل داده ها نتایجی به شرح زیر بدست آمد :
1-جهت بررسی فرضیه شماره (1) از آزمون مربع کای ،جدول توافقی و همبستگی پیرسون استفاده شده است و همبستگی بدست آمده کمتر از 5/0 است که از نظر آماری معنی دار است وبین دو متغیر رابطه مثبتی وجود دارد.
2-در فرضیه شماره (2)همبستگی بدست آمده بین دو متغیر کمتر از 5/0 است که نشان دهنده این است که بین جنبه برون گرایی شخصیت با شرکت در فعالیت های مدرسه از سوی دانش آموزان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
3-در فرضیه شماره (3)مقدار همبستگی بین دو متغیر چون کمتر از 5/0است نشان دهنده آن است بین جنبه درون گرایی شخصیت دانش آموزان با عدم مشارکت در کارههای گروهی رابطه معنی داری وجود دارد.

مقدمه:
امروزه یکی از مباحث ودغدغه های تمام جوامع بشریافزودن بر بازده علمی مدارس با استفاده از عوامل مداخله گرابر این امریعنی کاهش دادن تدریجی عوامل کاهنده در میزان بازدهی تحصسیلیافزایش دادن باز هم تدریجی مراحل موثر مفید در افزایش این بازدهی میباشد. هدف تمامی عوامل ومسئولان در امر اموزش وپرورش رساندن سطح اطلاعات و آگاهی های دانش آموزان به حد اقل سطح سطحی است که دانش آموزان جوامع ودور واطراف آن قرار دارند،تا بدین وسیله در پیشرفت فرهنگی واقتصادی ونظامی ودیگر زمینه های علمی از کشورها وملتهای همجوارکمتر به نظر نرسند.این منظر آغاز رقابت در بعضی مناطق تا رقابت برای کسب برتری علمی به نظام جوامع جهانی ارائه می یابد .باید متذکر شویم اگرپیشرفتی در این زمینه های بازدهی علمی رخ دهد در دور همین رقابت ها وتلاشها برای ارتقا سطح علمی دانش آموختگان حاصل گردیده است که بسیار برای جوامع بشری ضروری ومهم است . حال که همگان در پی کسب بهترین درجه این بازدهی هستند پس چطور بعضی جوامع دارای بهترین متخصصان ودانشمندان در زمینه های علمی هستند وبعضی جوامع بدان شکل اولیه وابتدایی،عقب افتادگی مانده اند وهر چه کسب کرده اند نشخواری از فرهنگ بیگانگان میباشد که به این وسیله از طرف آن جوامع کنترل وفرماندهی می شوند.
تا اینجا فهمیدیم که همگان در پی کسب پیشرفت هستند وکسی با آن مخالف نیست،با توجه به اینکه در یک جامعه خاص پیشرفت یا عقب افتادگی به صورت صد در صد مکانی نیست و بین افراد یک جامعه خاص تمام این تفاوتها وجود دارند ،یعنی عده ای به بالاترین سطح این پیشرفتها میرسند و به شیوه ای زندگی میکنند که این وضعیت را تا پایان عمر وحتی در بعضی مواقع برای فرزندان خود نیز باقی میگذارند ،از این رو شاید به بعضی از تفاوتهای فردی بین افراد در ارتباط با کسب این موقعیت هااشاره کرد. مثلا افراد مختلف با با چگونگی روحیات وعواطف واراده های گوناگون و انواع استعدادها ،از امکانات و عوامل فراهم شده از طرف جوامع نمی توانند به یک شیوه واندازه بهره میبرند وپیشرفت یکسانی کسب کنند .این علت به نظر منطقی وقابل بحث است که سعی در گشودن آن داریم ،یکی از عوامل مربوط فوق الذکر میزان اعتماد به نفس افراد درامور تحصیلی میباشد چرا که این عوامل نقش مهمی در شروع وادامه تلاشها برای رسیدن به مقصود وقدرت رویارویی با عوامل ومشکلات حاضر وغایب در راه رسیدن به هدف نهایی در امور تحصیلی و کسب مدارج علمی میباشد است. اعتماد به نفس نیروی برتری دهنده ای است که علاوه بر دیگر لزومات هر کاری به خصوص تحصیل علم ودانش ،از مهم ترین عوامل برتری دهنده به فرد میباشد و یک برگ برنده به صاحب آن.واقعیت این است که نظام های آموزش وپرورش نتوانسته اند نیازهای آموزشی جوامع در حال رشد فزاینده را محقق سازد و برای همگام شدن با این پیشرفت نیاز مبرم به جرح وتعدیل دارند (پاکسون 1998).واضح است که اغتماد به نفس بالا واراده فوق و عوامل مربوط به آن در پیشرفت تحصیلی موثر است و این گفته نیاز به اثبات ندارد .پس ما به دنبال چیزی هستیم که با اعتماد به نفس و پیشرفت تحصیلی رابطه داشته باشد، مسلما” یکی از تاثیر گذا ترین عوامل ویژگی های شخصیتی افراد است . روانشناسی شخصیت حوزه بسیار گسترده ای است ،زیرا شخصیت خود موضوعی پیچیده ودارای ابعاد وجنبه های گوناگونی است . برای شناخت شخصیت افراد کوشش های فراوانی به عمل آمده است که برخی از آنها غیر عملی برخی خرافاتی ومعدودی دیگر علمی ومعتبر است. نظری های مختلفی در شکل گیری شخصیت ،عوامل موثر وتشکیل دهنده شخصیت و… عرضه شده است که در فصل دوم به آنها میپردازیم . ما در اینجا بر آنیم تا ببینیم ویژگی های شخصیتی افراد با اعتماد به نفس آنها چه رابطه ای دارد .می خواهیم ببینیم آیا جنبه برون گرایی ودرون گرایی شخصیت دانش آموزان بر اعتماد به نفس آنها در مدرسه وامور تحصیلی وبه طبع آنها کسب موفقیت وبرتری در رقابت جویی اولیه که ذکر گردید موثر می باشد یا آنها دو متغیرمستقل و بی ربط به همدیگر می باشند.

 

عنوان شماره صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق 1
– مقدمه 2
– بیان مساله 4
– اهداف تحقیق 6
– فرضیه های تحقیق 7
– ضرورت واهمیت تحقیق 8
– تعریف اصطلاحات(تعریف نظری وعملیاتی) 10
– متغیرهای تحقیق 11
فصل دوم:ادبیات وپیشینه تحقیق 12
– مقدمه 13
– عزت نفس چیست 15
– اعتماد به نفس و عزت نفس 15
– اهمیت اعتماد به نفس 17
– ریشه های اعتماد به نفس 18
– پانزده اصل اصلی در اعتماد به نفس 19
– رابطه اعتماد به نفس وامور تحصیلی 22
– انواع اعتماد به نفس ومهارت در کسب آن 23
– مطالعه شخصیت 28
– جایگاه شخصیت درتاریخ روانشناسی 29
– مطالعه علمی شخصیت 29
– سنجش در مطالعه شخصیت 35
– نظریه در مطالعه شخصیت 31
– تعاریف مختلف از شخصیت 32
– عوامل به وجود آورنده شخصیت 33
– نظریه های شخصیت 34
– طبقه بندی نظریه های شخصیت 35
– نظریه ی کرچمر 37
– نظریه ی یونگ 39
– نظریه آیزنگ 42
– شخصیت انسان در اسلام 44
– سوابق تحقیق در جهان 45
فصل سوم :روش اجرای تحقیق 53
– مقدمه 54
– جامعه آماری 54
– روش جمع آوری اطلاعات تحقیق (کتابخانه ای ، میدانی) 55
– شیوه جمع آوری اطلاعات 56
– ابزار اندازه گیری اطلاعات 56
– روایی واعتبار پرسشنامه 57
– روش اجرای آزمون 57
– روش تجزیه و تحلیل اطلاعات تحقیق 58
فصل چهارم :تجزیه وتحلیل داده ها 59
– مقدمه 60
– جداول آماری وتجزیه وتحلیل داده ها 61
فصل پنجم :بحث ونتیجه گیری 165
– بحث ونتیجه گیری 166
– پیشنهادات 168
– محدودیت ها 169
-لغات و اصطلاحات 170
– منابع ومواخذ 171
پیوست 183

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *