دانلود بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی سازمانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی


بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی سازمانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی)

رشته: مدیریت اجرائی

گرايش: استراتژیک

چکیده

در تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی ، نمونه‌ای با 150 عضو از بین کارکنان سازمان بیمه‌ تأمین اجتماعی استان آذربایجان­شرقی به روش تصادفی ساده انتخاب  شده است. نتایج حاصل از آزمون تی-مستقل فرضیه­های تحقیق را تایید می کند. به عبارت دیگر، رابطه‌ معناداری بین ابعاد سرمایه اجتماعی  (بعد ساختاری، بعد ارتباطی و بعد شناختی)  با میزان رضایت شغلی و تعهد سازمانی وجود دارد. . بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی با استفاده از روش مدل­سازی معادلات ساختاری نشان می دهد که و بعد ارتباطی با بیشترین بار عاملی متغیر سرمایه­ اجتماعی را توصیف می­کند.  همچنین، معیارهای برازش مدل وضعیت مطلوبی را نشان می دهد بنابراین، داده های گردآوری شده، مدل تحقیق را حمایت می کند.

 

کلید واژه: سرمایه‌ اجتماعی، تعهد سازمانی، رضایت شغلی، ، مدل‌سازی معادلات ساختاری.

مقدمه

نیروی انسانی نقش بسزایی در تأمین کیفیت جامعه و بهره­وری سازمان­های دولتی و بازرگانی دارد و زیر بنای اصلی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می­باشد. (دولان و رندان[1]، 1373، ص 87)، به همین دلیل این عامل همواره مورد نظر مسئولین و مدیران سازمان­ها قرار گرفته است. یکی از راه­های افزایش عملکرد سازمان، ایجاد رضایت شغلی در کارکنان است. کسانی که رضایت داشته باشند کار خود را بهتر انجام می­دهند. همچنین در مطالعات و بررسی­های انجام گرفته، این اتفاق نظر دیده می­شود که عوامل متعددی در روحیه و رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان موثر هستند. در بین این عوامل مواردی دیده می­شود که امروزه تحت عنوان سرمایه اجتماعی در جوامع شناخته شده­اند که بیانگر وجود ارتباط متقابل سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان است (قرایی، 1378، ص 14). یکی از وظایف مهم سازمان­ها، شناسایی استعدادهای بالقوه کارکنان و فراهم نمودن زمینه­های رشد و شکوفایی آنان است که زمینه­ ارتقای بهره­وری را فراهم می­کند. در عصر جدید بدون توجه به سرمایه اجتماعی نمی­توان به سوی توسعه پایدار گام برداشت. از آنجا که انسان در توسعه نقش کلیدی دارد و اهمیت و تحقق توسعه به دست انسان صورت می­گیرد، لذا برطرف کردن نیازهای روحی و روانی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. از سویی دیگر،  از جمله اصلی­ترین وظیفه سازمان­ها ایجاد انگیزش، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در افراد است.

با توجه به موضوع تحقیق، در این فصل به ارائه کلیاتی از تحقیق از جمله اهداف تحقیق، فرضیه ها و ضرورت انجام تحقیق پرداخته خواهد شد.

[1] Dolan and Randall

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات ……………………………………………………………………………………………………………… 1

1-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2 بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-3 ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-4 سوال اصلی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-5 اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-5-1 هدف اصلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-5-2 اهداف فرعی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-5-3 هدف کاربردی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-6 فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-7 جامعه و نمونه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………… 9

1-8 ابزارهای اندازه­گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-9 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-10 روش گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………………………………… 9

1-11 قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش …………………………………………………………………………. 11

2-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

2-2 رضایت شغلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 13

2-2-1 عوامل رضایت شغلی ………………………………………………………………………………………………………………………. 14

2-2-2 آثار و پیامدهای رضایت شغلی ………………………………………………………………………………………………………. 18

2-2-3 نظریه­های رضایت شغلی ……………………………………………………………………………………………………………….. 20

2-3 تعهد سازمانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

2-3-1 عوامل موثر بر تعهد سازمانی …………………………………………………………………………………………………………. 26

2-4 سرمایه اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 29

2-4-1 تاریخچه سرمایه اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………… 29

2-4-2 مفهوم سرمایه اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………………. 32

2-4-3 عوامل تشکیل­دهنده سرمایه اجتماعی ………………………………………………………………………………………….. 33

2-4-4 ابعاد سرمایه اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………………. 34

2-5 عملکرد سازمان ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36

2-6 پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………...…………………………………………… 39

فصل سوم: روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 45

3-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 46

3-2 نوع روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 46

3-3 جامعه آماری و نمونه­گیری ……………………………………………………………………………………………………………….. 47

3-4 ابزارهای اندازه­گیری ………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

3-5 روایی و پایایی ابزار اندازه­گیری ………………………………………………………………………………………………………… 49

3-6 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 49

3-6-1 آزمون پارامتری تی-مستقل ………………………………………………………………………………………………………… 50

3-6-1-1 آزمون فرض …………………………………………………………………………………………………………………………….. 50

3-6-1-2 آماره­ی آزمون ………………………………………………………………………………………………………………………….. 51

3-6-2 مدل­سازی معادلات ساختاری (SEM) ……………………………………………………………………………………….. 51

3-6-2-1 مراحل مدل­سازی معادلات ساختاری …………………………………………………………………………………….. 55

3-7 طراحی اولیه دیاگرام مسیر ………………………………………………………………………………………………………………. 66

3-8 الگوی تجربی تحقیق- معادلات مربوطه ………………………………………………………………………………………….. 67

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها ………………………………………………………………………………. 71

4-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 72

4-2 نتایج توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………………………… 72

4-3 نتایج تحلیلی …………………………………………………………………………………………………………………………………… 75

4-3-1 توزیع نمونه­ای متغیرها ……………………………………………………………………………………………………………….. 75

4-3-2 تحلیل همبستگی و کفایت نمونه­گیری ……………………………………………………………………………………… 75

4-3-3 آزمون تی­-مستقل ………………………………………………………………………………………………………………………. 76

4-3-4 مدل معادلات ساختاری ……………………………………………………………………………………………………………… 79

4-3-4-1 مدل اولیه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 79

4-3-4-2 مدل اندازه­گیری X ………………………………………………………………………………………………………………… 80

4-3-4-3 مدل اندازه­گیری Y ………………………………………………………………………………………………………………… 80

4-3-4-4 مدل معادله ساختاری ……………………………………………………………………………………………………………. 81

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها ……………………………………………………………………………. 91

5-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 92

5-2 نتیجه­گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 92

5-3 پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 94

5-4 محدودیت تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….. 95

منابع …………………………………………………………………………………………………………………………. 96

پیوست الف: پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………. 103

پیوست ب: خروجی نرم افزار AMOS …………………………………………………………………………… 107

 

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 114
حجم: 1.06 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *