دانلود پژوهش رابطه میان سازمان یادگیرنده نیروی انسانی و تفکر استراتژیک سازمانی در سازمان توزیع برق تهران


دانلود پژوهش رابطه میان سازمان یادگیرنده نیروی انسانی و تفکر استراتژیک سازمانی در سازمان توزیع برق تهران

یکی از مهمترین موضوعهای مورد توجه مدیران، مشخص نمودن آن است که یک سازمان چگونه میتواند برای تسهیل نوآوری، به بهترین شکل سازماندهی شود. و سرانجام باید اشاره نمود که نوآوری به عنوان یکی از مولفه های یادگیری سازمانی، به معنای فرایند کسب، پردازش، ذخیره و بازیابی اطلاعات است که می تواند از مناظر مختلف به آن نگریست و از این رو جریان مستمر اطلاعات از دورن و برون سازمان منجر به نوآوری خواهد شد. در پژوهش حاضر، رابطه بین یادگیری سازمانی و تفکر استراتژیک در سازمان توزیع برق تهران بررسی شد. روش این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است که به شیوه پیمایشی اجرا گردیده و جامعه آماری آن، شامل کارکنان و مدیران بودند.

از جامعه آماری پژوهش، ۳۴۰ نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم جامعه از طریق فرمول کوکران جهت مطالعه انتخاب گردید. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه “یادگیری سازمانی” و “تفکر استراتژیک” بود که برای برآورد روایی آنها از روش تحلیل محتوایی و اعتبار پرسشنامه های یادگیری سازمانی و نوآوری دانشگاهی از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب ۹۳ /۰ و ۹۵ / ۰ بدست آمد. درتجزیه تحلیل داده های پژوهش از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل تحلیل عاملی و ضریب هبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد.یافته های پژوهش نشان داد که بین یادگیری سازمانی و تفکر استراتژیک ارتباط معنی داری وجود دارد.

توجه: این فایل داری واتر مارک می باشد.

فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 133
حجم: 2.15 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *