توضیح دهید که چگونه بوروکراسی حرفه ای ظهور پیدا کرده است؟


توضیح دهید که چگونه بوروکراسی حرفه ای ظهور پیدا کرده است؟

بوروکراسی حرفه ای همان میزان از استانداردسازی و کنترل که مدل بوروکراسی ماشینی وبر در برداشت، ارائه می کند. افزایش نیاز به مهارتهای فنی و گسترش سریع صنایع مبتنی بر دانش، ضرورت استفاده از بوروکراسی حرفه ای را به وجود آورده است. شکل ساختاری بوروکراتیک، توانایی انطباق خود با بزرگترین تهدید را با تغییر در خود، به اثبات رسانده است هدف استانداردسازی امکان تحققش به شیوه ها و راههای مختلف وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *