محاسبه سرانگشتی و سریع مهاربندهای فلزی

محاسبه سرانگشتی و سریع مهاربندهای فلزی

مراحل محاسبه سرانگشتی و سریع مهاربندهای فلزی

  1. ابتدا نیروی برشی وارد بر طبقه همکف را بدست می آوریم.
  2. نیرو بدست آمده را بر تعداد بادبندها تقسیم می کنیم.
  3. نیروی بدست آمده را به عدد ۲ تقسیم کرده چون هر بادبند از ۲ قسمت تشکیل شده است.
  4. برای بدست آوردن نیروی محوری هر قسمت طول باد بند را تقسیم بر تصویر افقی اش نموده و در سهم نیروی محوریش ضرب می کنیم.
  5. برای بدست آوردن مساحت هر بادبند ضربدری مقدار نیروی بدست آمده از قسمت ۴ تقسیم بر عدد ۷۸۰ برای بادبندهای ضربدری (۷۵۰برای بادبند هشتی همگرا و ۸۵۰ برای باد بند های واگرا ) می کنیم.

نکته محاسبه سرانگشتی و سریع مهاربندهای فلزی

تعداد مهاربندها با توجه به مولفه افقی نیروی زلزله تعیین می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.