انواع تضمین قراردادها و نکات کلیدی آن ها


انواع تضمین قراردادها و نکات کلیدی آن ها

انواع تضمین قراردادها

 • تضمین شرکت در مناقصه (وجه التزام)
 • تضمین انجام تعهدات
 • تضمین پیش پرداخت
 • تضمین حسن انجام کار

تضمین حسن انجام کار

 • بابت تضمین حسن انجام کار معادل ۱۰درصد از هر پرداخت حق الزحمه کسر و در حساب سپرده نگهداری می شود.
 • مبلغ نقدی سپرده حسن انجام کار در ازای تضمین به نفع دستگاه اجرایی به طرف قرارداد دستگاه اجرایی باز گردانده می شود.
 • چون این نوع تضمین به صورت نقد نزد کارفرما نگاهداری می شود لذا از نظر مراحل استرداد به دو بخش مساوی تقسیم می شود:
  الف)بلافاصله پس از تصویب صورت وضعیت قطعی به پیمانکار مسترد می شود.
  ب)پس از تحویل قطعی
 • هرگاه کارفرما از استرداد به موقع آن خودداری نماید از نظر حقوقی (مدنی) مسولیت خسارت تاخیر تادیه طبق ماده ۵۲۲قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)بر عهدهاو خواهد بود.

تضمین شرکت در مناقصه

برآورد هزینه اجرای کار به میلیون ریال تا۱۰۰ مازاد بر ۱۰۰تا ۱۰۰۰ مازاد بر ۱۰۰۰تا ۱۰۰۰۰۰۰ مازاد بر ۱۰۰۰۰۰۰
درصد ۵ ۰.۵ ۰.۳ ۰.۲

این تضمین مربوط به برنده مناقصه پس از ارایه تضمین انجام تعهدات و انعقاد قرارداد مسترد خواهد شد.

تضمین انجام تعهدات

 • مبلغ تضمین انجام تعهدات معادل ۵درصد مبلغ اولیه پیمان (مبلغ پیشنهادی پیمانکار ) است.
 • این تضمین پس از تحویل موقت و صدور گواهی تحویل موقت مسترد می گردد.

تضمین پیش پرداخت

 • برای خدمات مربوط به مطالعه و طراحی و خدمات تحقیقاتی معادل ۲۰درصد مبلغ اولیه حق الزحمه
 • برای خدمات مربوط به دوره ساخت و تحویل معادل ۱۰درصد مبلغ اولیه حق الزحمه
 • این تضمین به تناسب انجام کار یا تحویل کالا بر اساس گواهی کارفرما آزاد می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *