استاندارد های اتاقهای مهمان و سوئیتها در هتل ها


استاندارد های اتاقهای مهمان و سوئیتها در هتل ها

اتاقهای معلولین باید در مجموعه هتل پراکنده باشند و موقعیتشان در نقشه تخلیه بنا مشخص شده باشد.

اتاق/سوئیت معلولین باید دو کنترل چشمی (Door viewer) نصب شده بر روی در داشته باشد و همچنین باید مجهز به سیستمهای امنیتی و اعلام خطر صوتی و تصویری برای ایمنی و آتش سوزی باشد.

کم بودن فضای مانور در کنار در اتاقهای مهمان یکی از مشکلات رایج برای قابلیت دسترسی معلولین می‌باشد. اتاقهای مهمان مخصوص معلولین باید فضای کافی حرکتی در طول اتاق، همچنین جای چرخش صندلی چرخدار حداقل در یک طرف تخت، در مقابل کمد لباس، و داخل حمام داشته باشند. علاوه بر اینها، در مقابل در سمت قفل آن، باید دارای فضای آزادکافی باشد.

دسترسی با کلیدهای کارتی

در جایی که سیستم کارتی به عنوان روش ورود انتخاب شده است، سیستم و تشکیلات آن باید قابل استفاده توسط افراد با تفاوت در تواناییها باشد، مانند افراد با محدودیت حرکت دست، افراد دارای بینایی محدود یا محدودیت دسترسی. از بکارگیری دکمه هایی که با حرارت فعال می شوند باید اجتناب کرد زیرا برای بسیاری از کسانیکه دارای ناتوانیها هستند قابل تشخیص نیست.

کمدها

ارتفاع انبار کردن و طبقه بندی باید پاسخگو برای سطح پایینتر چشم و امکان دسترسی کودکان یا افراد با صندلی چرخدار، باشد.

تراسها، پاسیوها و رواقها

جایی که ایوانها، تراسها، پاسیوها یا رواقها وجود دارند، باید پیش بینی های لازم برای تأمین تنوع در میزان محافظت در برابر خورشید و باد، برای کمک به سالمندان و افراد با ناتواناییهای جسمی صورت گیرد.

درهای ورود به بالکن نباید آستانه داشته باشد.

به طور ایده آل، باید دسترسیهای مستقیم به رواقها، تراسها و پاسیوها از ساختمان وجود داشته باشد- نباید فرد ناگزیر به عبور از مسیرهای طولانی و غیرمستقیم خارج از بنا باشد. درهایی که به سمت خارج، درون تراسها باز می شوند، باید در مکانی قرار گیرند که در کنار یک دیوار یا نرده، گشوده شوند. نرده ها و محافظها در تراسها باید مطابق با ضوابط مقررات ساختمان محل باشند و باید دید واضح در زیر لبه بالای نرده برای افراد نشسته بر روی صندلی چرخدار تأمین کنند. نرده‌ها و محافظها باید تضاد رنگی بارز با محوطه اطراف داشته باشند.

حمامهای اتاقهای مهمان و سوئیتها

سطوح غیر لغزنده یکی از عوامل مهم و سودمند برای همه افراد، شامل افراد با ناتواناییهای جسمانی، می باشد. میله‌های دستگیره نیز ایمنی و ایستایی همه را افزایش می‌دهد. کلیدها و کنترلها باید قابل استفاده برای افراد با محدودیتهای حرکت دست باشد.

برخی افراد با ناتواناییها ممکن است وان را ترجیح دهند، برخی دیگر دوش را. افراد با ناتواناییهای حرکتی سخت تر معمولاً نیاز به صندلی چرخدار در دوش دارند. کابینهای دوش نیاز به میله های دستگیره و کف غیر لغزنده دارند. تجهیزاتی مانند یک دوش دستی و محل نشستن برای برخی افراد با ناتواناییها مورد نیاز است، ولی برای همه تسهیلات را افزایش می دهد.  تجهیزات دارای تضاد رنگی با اتاقک دوش، به افراد با مشکلات بینایی کمک می‌کند. اتاقک دوش بدون آستانه نیاز به رد شدن از روی یک لبه را حذف می‌کند و برای افرادی که از صندلی چرخدار در زیر دوش استفاده می‌کنند ضروری است.

وان حمام قابل دسترسی برای معلولین باید دارای فضای باز کافی در مقابل، همچنین میله دستگیره و سطوح غیر لغزنده باشد.

آشپزخانه های کوچک

اتاقهای مهمان مجهز به آشپزخانه های کوچک باید برای بیشترین تنوع کاربران، کارایی داشته باشد. کلیدها و کنترلها باید قابل استفاده با یک دست و حداقل قدرت مورد نیاز باشد. سینکها باید دارای فضای کافی در مقابل باشند تا افراد با صندلی چرخدار بتوانند از آن استفاده کنند و شیر آب باید از نوع اهرمی‌باشد.

محوطه تهیه چای و قهوه برای استفاده در داخل اتاق باید در یک ارتفاع مناسب برای افراد ایستاده و نشسته تأمین شود و باید یک پریز برق قابل دسترس داشته باشد. یک دستگاه قهوه ساز که کاربری آن آسان باشد برای همه رضایت بخش است.

استانداردهای طراحی

J

اتاقها

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

J1

تعداد اتاقهای معلولین باید مطابق با جدول 7 باشد.

٭

٭

٭

٭

J2

تعداد اتاقهای معلولین باید مطابق با جدول 8 باشد.

٭

٭

٭

J3

اتاقهای مورد نیاز در قسمتهای J1 و J2 بین انواع (کلاسهای) مختلف اتاقهای مهمان پراکنده باشد، و امکان انتخاب در نوع اتاق، تعداد تخت، و ویژگیهای قابل مقایسه با آنچه در اتاقهای دیگر تأمین شده است، ایجاد نماید.

٭

٭

اتاقهای مهمان معلولین

تعداد کل اتاقهای مهمان یا سویتها

اتاقهای مهمان با خصوصیات حرکتی

تعداد اتاقهای مهمان یا سویتها که ویژگیهای ارتباطی دارند

حداقل تعداد اتاقهای مورد نیاز بدون دوش قابل استفاده با صندلی چرخدار (مثلاً دارای وان یا دوش)

حداقل تعداد اتاقهای مورد نیاز دارای دوش قابل استفاده با صندلی چرخدار

تعداد کل اتاقهای مورد نیاز

1-25

1

0

1

0

26-50

2

0

2

1

51-100

1

1

2

3

101-200

2

1

3

4

201-300

2

2

4

6

301-400

3

2

5

8

401-500

4

2

6

10

بیش از 500

67/0% تعداد کل +1

33/0% تعداد کل +1

1% تعداد کل +2

2% تعداد کل

اتاقهای مهمان معلولین

تعداد کل اتاقهای مهمان یا سویتها

اتاقهای مهمان با خصوصیات حرکتی

تعداد اتاقهای مهمان یا سویتها که ویژگیهای ارتباطی دارند

حداقل تعداد اتاقهای مورد نیاز بدون دوش قابل استفاده با صندلی چرخدار (مثلاً دارای وان یا دوش)

حداقل تعداد اتاقهای مورد نیاز دارای دوش قابل استفاده با صندلی چرخدار

تعداد کل اتاقهای مورد نیاز

1-25

1

0

1

2 (اگر یک اتاق دارد نیازی نیست)

26-50

2

0

2

4

51-75

3

1

4

7

76-100

4

1

5

9

101-150

5

2

7

12

151-200

6

2

8

14

201-300

7

3

10

17

301-400

8

4

12

20

401-500

9

5

13

22

501-1000

2% تعدادکل

1% تعداد کل

3% تعداد کل

5% تعداد کل

بیش از 1000

20+1 برای هر 100 یا کسری از آن بیش از 1000

10+1 برای هر 100 یا کسری از آن بیش از 1000

30+1 برای هر 100 یا کسری از آن بیش از 1000

50+3 برای هر 100 بیش از 1000

J

اتاقها

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

J4

درِ اتاقها کنترل چشمی نداشته باشد.

یا اتاقهای مهمان با تسهیلات حرکتی مورد نیاز در J1 و J2دارای کنترل چشمی دوم، قرار گرفته در ارتفاع 1100-1200 میلیمتر باشند.

٭

٭

٭

J5

اتاقها دارای زنگ در یا سیستم ارتباط داخلی نباشند.

یا اتاقهای مهمان با تسهیلات حرکتی مورد نیاز در J1 و J2، دارای زنگ در یا سیستم ارتباط داخلی در ارتفاع 1000-1100 میلیمتر باشند.

٭

٭

٭

٭

J6

اتاقها دارای زنگ در یا سیستم ارتباط داخلی نیستند.

یا اتاقهای مهمان با تسهیلات حرکتی مورد نیاز در J1 و J2، دارای زنگ در یا سیستم ارتباط داخلی باشند که در صورت اتصال به یک سیستم محافظتی در بازکن، و امکان صوتی و تصویری در قسمت ورودی برای نشان دادن علامت “وارد شوید” داشته باشد.

٭

J7

اتاقها دارای زنگ در یا سیستم ارتباط داخلی نباشند.

یا اتاقهای مهمان با تسهیلات حرکتی مورد نیاز در J1 و J2، دارای زنگ در یا سیستم ارتباط داخلی اند که به یک سیستم قابل برقراری رابطه در قسمتهای مختلف واحد متصل باشد.

٭

J8

پنجره اتاقهای مهمان مخصوص معلولین دارای کف پنجره با ارتفاع بیش از 750 میلیمتر نباشند.

٭

٭

J9

پنجره اتاقهای مهمان مخصوص معلولین باز نشوند.

یا پنجره اتاقهای مهمان مخصوص معلولین دارای تجهیزات باز کردن و بستن در ارتفاع 400-1200 از کف باشند.

٭

٭

٭

٭

J10

اتاقهای معلولین، پاسیو، تراس یا بالکن نداشته باشد.

یا فضاهای خارجی، شامل پاسیو، تراس و بالکنهایی که متعلق به اتاقند، قابل دسترسی برای معلولین باشد.

٭

٭

٭

٭

J11

اتاقهای مهمان مخصوص معلولین دارای فضای نشیمن و غذاخوری نباشد.

یا فضای نشیمن و غذاخوری قابل دسترسی برای معلولین باشد.

٭

٭

٭

٭

J12

کلیدها و کنترلها در اتاقهای مهمان مخصوص معلولین در ارتفاع 400-1200 میلیمتر از کف قرار گرفته اند و دارای محوطه آزاد حداقل 760×1370 میلیمتر در مقابل می باشند. (کنترل در وسط محوطه آزاد قرار گیرد)

٭

٭

٭

٭

J13

کلیدها و کنترلها در اتاقهای مهمان مخصوص معلولین، قابل کاربری با یک دست بدون نیاز به فشار دادن یا چرخاندن مچ دست باشند.

٭

٭

٭

٭

J14

کلیدها و کنترلها در اتاقهای مهمان مخصوص معلولین، دارای تضاد رنگی با سطحی که بر روی آن قرار گرفته اند باشند.

٭

٭

٭

٭

J15

میزان روشنایی در محل کلیدها و کنترلها در اتاقهای مهمان مخصوص معلولین، حداقل 100 لوکس و در جایی که نیاز به خواندن باشد 200 لوکس باشد.

٭

٭

٭

٭

J16

در اتاقهای مهمان مخصوص معلولین حداقل یک فضای خواب دارای محوطه آزاد با ابعاد 760×1370 میلیمتر ، برای دسترسی موازی به کنار تخت، باشد.

٭

٭

٭

٭

J17

در اتاقهای مهمان در مجموعه های بیش از 25 اتاق، حداقل 5% کل اتاقها دارای حداقل محوطه آزاد مورد نیاز در J16  باشند.

٭

٭

J18

اتاقهای مهمان مخصوص معلولین تختها با قاب باز و چرخهای قفل شونده باشد.

٭

٭

J19

سرویس بهداشتی و حمام داخل اتاق نباشد.

یا حداقل یک دستشویی، یک توالت و یک وان یا دوش قابل کاربری توسط معلولین در هر اتاق مخصوص معلولین تأمین شود. (به بخش K برای استانداردهای طراحی دستشویی، توالت ، دوش و وان قابل استفاده برای معلولین، مراجعه شود.)

٭

٭

٭

٭

J20

اتاقها دارای زنگ خطر نباشد.

یا اتاقهای مهمان دارای مشکلات ارتباطی، برای اعلام خطر، دارای هر دو علامت صوتی و تصویری باشند.

٭

٭

٭

٭

J21

اتاقهای مهمان دارای مشکلات ارتباطی، دارای تجهیزات اعلام تصویری برای آگاه کردن مهمان از زنگ تلفن، ضربه به در یا زنگ در باشد. دستگاه اعلام تصویری به تجهیزات هشدار دهنده شرایط اعلام خطر متصل نباشد.

٭

٭

٭

J22

اتاقهای مهمان دارای مشکلات ارتباطی، تلفنهای دارای کنترل بلندی صدا داشته باشند.

٭

٭

٭

J23

در اتاقهای مهمان دارای مشکلات ارتباطی، یک پریز برق در محدوده 1200 میلیمتری تلفن برای امکان استفاده از TTY پیش بینی شود.

٭

٭

٭

٭

J24

حداقل 1، ولی نه بیش از 10% اتاقهای مهمان که برای معلولین حرکتی پیش بینی شده اند، برای مهمانان با مشکلات ارتباطی نیز پیش بینی شود.

٭

٭

٭

J25

در اتاقهای معلولین حرکتی، حداقل یکی از انواع نگهداری وسایل قابل دسترسی برای معلولین پیش بینی شود. (شامل: کمد، کابینت، ریل لباس، کشو، طبقه)

٭

٭

٭

٭

J26

در اتاقهای معلولین حرکتی، در مقابل کمدهای محوطه آزاد با حداقل ابعاد 760× 1370 میلیمتر پیش بینی شود.

٭

٭

٭

٭

J27

در اتاقهای معلولین حرکتی، کمد لباسها حداقل دارای یک ریل آویز لباس در ارتفاع 1200-1400 ملیمتر از کف باشد و جایی که طبقه بندی تأمین شده است، حداقل طبقه‌ها در ارتفاع 400-1200 میلیمتر از کف قرار داده شود.

٭

٭

٭

٭

J28

کمدهای لباس در لولایی نداشته باشد.

یا در اتاقهای معلولین حرکتی، درهای کمد لباسها به بیرون باز شوند.

٭

٭

٭

٭

J29

در اتاقهای معلولین حرکتی، ابعاد و قرارگیری میزها و جای چمدان مشابه امکانات اتاقهای معمولی باشد.

٭

٭

٭

J30

حمام‌ها طبقه بندی نداشته باشد.

یا در اتاقهای معلولین، این طبقه‌ها در ارتفاع کمتر از 1100 میلیمتر از کف قرار گیرند.

٭

٭

٭

J31

حمام‌ها میله برای حوله نداشته باشد.

یا در اتاقهای معلولین، میله برای حوله‌ها در ارتفاع کمتر از 1100 میلیمتر قرار گیرند و دارای محوطه آزاد با حداقل ابعاد 760×1370 میلیمتر در مقابل آن، و در مکانی با فاصله افقی 500 میلیمتر از فرد داخل وان یا دوش باشد.

٭

٭

٭

J32

اتاقهای معلولین، دارای محوطه آزاد به قطر 1500 میلیمتر برای چرخش صندلی چرخدار باشند.

٭

٭

٭

J33

اتاقهای معلولین، دارای محوطه آزاد به قطر 2000 میلیمتر برای چرخش صندلی چرخدار باشند.

٭

٭

٭

J

اتاقها (آشپزخانه های کوچک در اتاقهای معلولین)

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

J34

محوطه آزاد بین پیشخوانها و همه کابینتها، تجهیزات یا دیوارها حداقل 1500 میلیمتر باشد.

٭

٭

٭

٭

J35

محوطه آزاد برای دسترسی به همه تجهیزات یا بخش کنترل آنها، حداقل 760×1370 میلیمتر باشد.

٭

٭

٭

٭

J36

کلیدها و کنترلها در ارتفاع 400-1200 میلیمتر از کف قرار گیرند.

٭

٭

٭

٭

J37

کلیدها و کنترلها، قابل کاربری با یک دست بدون نیاز به محکم گرفتن، فشار دادن یا چرخاندن مچ دست باشند.

٭

٭

٭

٭

J38

آشپزخانه کوچک حداقل دارای یک سطح کار با حداقل 760 میلیمتر عرض × 600 میلیمتر عمق در ارتفاع 730-860 میلیمتر، با جای زانو در زیر به ابعاد حداقل 750 میلیمتر عرض × 685 میلیمتر ارتفاع× 480 میلیمتر عرض باشد. در مقابل سطح کار 760× میلیمتر محوطه آزاد پیش بینی شود (480 میلیمتر از 1370 میلیمتر می تواند زیر سطح کار باشد)

٭

٭

٭

٭

J39

سینکها و سطوح کاری دارای سطح برنده یا ساینده در زیر آن نباشند.

٭

٭

٭

٭

J40

پریزهای برق در کنار  یا جلوی سطوح کاری قرار گیرند.

٭

٭

٭

٭

J41

کابینتهای آشپزخانه، کشوها و طبقه ها دارای حداقل یک طبقه در ارتفاع کمتر از 840 میلیمتر از کف باشند.

٭

٭

٭

٭

J42

کابینتها و کشوهای بالاتر آشپزخانه دارای دستگیره های قرار گرفته در پایین در کابینت باشند.

٭

٭

٭

٭

J43

ارتفاع لبه سینک 810-860 میلیمتر باشد.

٭

٭

٭

٭

J44

جای زانو در زیر سینک حداقل 760 میلیمتر پهنا* 685 ارتفاع* 480 عمق با فضای اضافی در پایین برای پنجه پا باشد.

٭

٭

٭

٭

J45

در مقابل سینک حداقل 760*1370 میلیمتر محوطه آزاد باشد. (که 480 میلیمتر از آن می تواند در زیر سطح کار باشد)

٭

٭

٭

٭

J46

لوله های آب گرم و فاضلاب سینک فقط آن مقدار از قسمت عقبی جلو بزنند که حریم جای زانو را خدشه دار نکنند.

٭

      ٭

٭

٭

J47

شیرهای آب از نوع اهرمی که با  مشت بسته نیز قابل استفاده باشند– یا شیرهای فعال شونده اتوماتیک استفاده شوند.

٭

٭

٭

٭

J48

آشپزخانه، اجاق پخت یا فر نداشته باشد.

یا سطح بالای اجاق پخت یا فر در ارتفاع 810-860 میلیمتر باشد و کنترلها در مکانی قرار گیرند که برای دسترسی نیاز به عبور دست از روی اجاق نباشد.

٭

      ٭

٭

٭

J49

آشپزخانه، اجاق پخت نداشته باشد.

یا اجاق پخت دارای یک سطح کار به عرض 400 میلیمتر و هم ارتفاع با سطح اجاق پخت باشد.

٭

٭

٭

٭

J50

آشپزخانه دارای یخچال مجهز به فریزر در قسمت بالای آن نباشد.

یا طبقه پایینی قسمت فریزر بالاتر از 1100 میلیمتر نباشد.

٭

٭

٭

٭

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *