ارتفاع مفید پارکینگ و استانداردهای آن

ارتفاع مفید پارکینگ

ارتفاع مفید پارکینگ، فاصله از کف تمام شده پارکینگ در آن نقطه تا زیر پایین ترین محل عناصر سازه ای و یا تأسیساتی می باشد.

استاندارد ارتفاع مفید مجاز پارکینگ باتوجه به ابعاد پارکینگ

 • ارتفاع مفید مجاز پارکینگ های کوچک
  حداقل دو متر و بیست سانتی متر (۲/۲۰ متر)
 • ارتفاع مفید مجاز پارکینگ های متوسط وبزرگ
  حداقل دو متر وچهل سانتی متر(۲/۴۰متر)

استاندارد ارتفاع مفید مجاز پارکینگ باتوجه به کاربری

 • در پارکینگ های عمومی حداقل ارتفاع مفید ورودی و خروجی دو متر و چهل سانتی متر
  (۲/۴۰ متر) می باشد.
 • در پارکینگ های خصوصی حداقل ارتفاع مفید ورودی و خروجی دو مترو ده سانتی متر
  (۲/۱۰ متر) می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.