دانلود پژوهش بازتاب فضایی تحولات اقتصادی روستاهای شهرستان رضوانشهر

کارشناسی ارشد رشته جغرافیا ، گرایش برنامه ریزی روستایی

عنوان:

بازتاب فضایی تحولات اقتصادی روستاهای شهرستان رضوانشهر در دو دهه گذشته (83-63) مورد دهستان مرکزی

1-1 مقدمه:     

مطالعه تغییر ساختها و روابط عناصر اصلی تشکیل دهنده فضاهای جغرافیایی در طی زمانها یکی از وظایف اصلی جغرافیدانان می باشد . لذا با توجه به این نگرش و رشته  جغرافیا که همه ی مسایل زیست محیطی و غیره را مخصوصا” محیط زندگی انسان را  نیز در مطالعات خود در بر می گیرد  به مسایل مهمتری مخصوصا” به قدیمی ترین پایگاه زندگی انسان یعنی روستا می پردازد . به طور کلی روستا را می توان قدیمی ترین پایگاه استقرار و سکونت انسان دانست . امروزه این سکونتگاهی زیستی به دلیل شرایط خاص روستا و جوامع روستایی همواره جمعیت خود را به نفع شهر ها از دست می دهند.

امروزه با گوناگونی و تنوع در چشم اندازهای فرهنگی و محیط جغرافیایی که دایم بعلت تغییر و تحول و پیشرفت علم و تکنولوژی بر تنوع و پیچیدگی آن افزوده می گردد جغرافیا نیز بنا بر ماهیت خود که

بدنبال دستیابی به علل و عوامل این تغییرات و دگرگونی ها از طریق مطالعه عوامل مهم تشکیل دهنده فضای زندگی یعنی محیط انسان و روابط بین آنها ست ، تغییرات ودگرگونیهایی را در ابعاد مختلف خود یعنی ماهیت ، قلمرو دیدگاهها ، نظریه ها ، شیوه ها ، روش تحقیق و ابزار خود در طول زمان بوجود آورده است .

در بررسی سیر تحول و دگرگونی دانش جغرافیا و ماهیت آن می توان از مفهوم اولیه این علم که خود آنرا در مشاهده و توصیف محیطهای بشری و کشف سرزمینهای جدید و اطلاع و آگاهی ازاحوال انسانها و جوامع ببان می کرد به علت ساده بودن موضوع و محدود بودن جوامع مورد مطالعه ی خود نیز ازسادگی و محدودیت برخوردار بوده ولی امروزه جغرافیا با توجه به پیچیدگی و تنوع محیطهای بشری و پیشرفت درجه دخالت انسان در محیط و تغییرات آن و افزایش دیدگاهها و نظریه ها در رابطه با چگونگی ساخت محیط زندگی دگرگونی علایق ، نیازها و تخصص های دیگران مفهوم ساده اولیه و محدود را ندارد بلکه جغرافیای امروزی با توجه به ویژگی های ساختاری – کارکردی محیط ها و درنظر گرفتن هر مکان به عنوان یک سیستم و نظام ، مطالعه روابط بین انسان و محیط را در درون سیستم ها بعهده دارد این سیستم ها می توانند مانند یک سیستم ساده مثل یک مزرعه تا نظامهای بسیار پیچیده و متنوع مانند سیستم سرمایه داری جهان و تأثیرات آن برساختار فضائی را شامل می گردند به طوریکه  ( هانس بوبک ) عنوان می کند :

جغرافیای امروزی عمدتا” به بررسی عرصه های ساختاری – کارکردی می پردازد ، عرصه هایی که نه تنها ازنظر مکانی ، بلکه از نظر ساختاری – کارکردی قابل تبیین و تشخیص هستند . در این چارچوب ، یک عرصه

ساختاری ازطریق همنوایی پدیده های گوناگون و یا هم سویی هدفهای ناموزون و پراکنده و یک عرصه

کارکردی به واسطه تأثیر همگانی نیروهای ویژه موجود و مؤثر در آن تعریف و مشخص می شود . ( سعیدی عباسی 1379 ص 10 )

فصل اول  : کلیات تحقیق                                                                                                             2

 

یکی از نظامها و سیستم های عرصه ساختاری – کارکردی علم جغرافیا ، روستا و عوامل ، عناصر ، اجزاء و عملکردهای آن می باشد ، که به تناسب روند تکاملی مطالعات جغرافیایی و دگرگونی و تغییراتی که درماهیت این علم در طول زمان بوقوع پیوسته است ، نگرش و مطالعات جغرافیایی روستا رانیز متأثر کرده ، که مطالعه این روند درخور اهمیت می باشد . ( سعیدی عباسی 1379 ص 12 )

بنابراین اقتصاد روستا های شهرستان رضوانشر ودهستان مرکزی آن، درطول دو دهه بر اثر تاثیر پذیری ازعوامل مداخله گر داخلی و خارجی، تحولا تی در ان بوجود آمده است که بازتا بهای بعمل آمده بر اثر این تغییرات در این تحقیق مورد بحث قرار می گیرد.

 

 2-1-طرح مسأله :

جوامع روستایی از دیر باز قادر به تولید مازاد بوده اند و مبادله با محیط پیرامون و بویژه شهر ها نیز بر همین پایه شکل گرفته است . هرچند امر مبادله و ارتباطات بین جوامع ادامه داشت لیکن حیات هرگز به صورت پدیده ای ایستا عمل نمی کند و هر روز به شکلی در می آید و از آنجا که طی مجموعه پیوسته در حال تغییر وتحول است اگر بعضی از سکونتگاههای روستایی نتوانند مناسب با تغییرات موردنیاز دگرگون شوند به حاشیه اقتصادی و فرهنگی رانده می شوند . بخصوص روستاهایی که دارای اقتصاد کشاورزی صرفا” یک نوع محصول باشد که یا می توانند به مرور با استفاده از فن آوریهای روز و حمایتهای دولت تبدیل به یک قطب قوی کشاورزی شوند و یا از دور رقابت کشاورزی و عرصه اقتصادی کنار گذاشته شوند . در این میان رو.ستاهایی که در شمال کشور قرار دارند با استفاه از برخورداری از زمین و آب خوب توانسته اند علاوه بر برآوردن مایحتاج و نیاز روستا ، مازاد بر تولیدات خود را هم به خارج از منطقه صادر نمایند . لذا شهرستان رضوانشهر یکی ار مناطق  عمده کشاورزی و اقتصادی کشور در گیلان می باشد که با برنامه ریزی دقیق و کارآفرینی می تواند دست به تولیدات با ارزشی زند.

شهرستان رضوانشهر تا سال 1376 یکی از بخش های شهرستان طوالش بوده که در حال حاضر به صورت یک شهرستان مستقل در آمده است . این شهرستان یکی ازمستعدترین شهرستانهای استان گیلان است که دارای قابلیت های فراوان شغلی و امکانات تولیدی فراوان در روستا ها می باشد .

این شهرستان با وسعت 804 کیلومترمربع  وجمعیتی در حد 66311 نفر باتراکم نسبی 72 نفردر سال 1383 محاسبه شده است. قسمت اعظم جمعیت  این شهرستان در روستاها زندگی   می کنند با نسبت 5/72% جمعیت روستایی در مقابل 5/27% جمعیت شهری. این شهرستان مشتمل است بر 2 بخش، چهار دهستان، دو شهرمطرح(پره سر رضوانشهر)و102 روستای مهم تولیدی می باشد.

 

فصل اول  : کلیات تحقیق                                                                                                                    3

 

شهرستان رضوانشهر از لحاظ تنوع تولیدات وفعالیت های شغلی  نسبت به دیگر شهرستانها ی استان تفاوت های چشمگیری دارد که خود زمینه ساز توجه وتحقیق مستقل و بیشتر است.

قبل از انقلاب،فعالیتهای روستایی شهرستان رضوانشهر ومنابع تولیدی روستائیان ونتیجتا” منابع درآمدو معیشت آنها درسطح  بسیار محدودی بود که عمدتا” مبتنی بر فعالیت های زراعی ودامی با درآمد های ناچیز و به دور از حمایت های دولت و سرمایه گذاریهای خارج از منطقه استوار بود. سیاست گزاریها در داخل وخارج از روستا هم در جهت  مطلوبی نبود . تولیدات روستایی هم اغلب کارگر بر بوده تا سرمایه بر و دامداری روستایی همواره متکی بر کارگران روستایی بود.

پس از سالهای اوّل انقلاب اسلامی متاثر از تحولات اجتماعی – اقتصادی  مخصوصاً با توسعه ارتباطات بازاری، استفاده ازمکانیزاسیون ومدرنیزاسیون مانند بکارگیری کودهای شیمیایی و حاصلخیز ی خاک،تسطیح اراضی و ماشین های کشت وبرداشت محصول و بالاخره با تغییر روند تولید موجبات هر چه بیشترتولیدات و فعالیتهای جدید فراهم گردید.ازجمله بازتاب آن می توان به افزایش درآمد روستاییان بعد از انقلاب  در شهرستان رضوانشهر اشا ره کرد:به استثنای فعالیتهای مبتنی بر کشت و تولید برنج که از محصولات اصلی و منابع درآمدی روستاییان  شهرستان رضوانشهراز گذشته بوده و است ملاحظه گردیده که در سال های اخیر با آگاهی های ارائه شده در بخش روستایی، این شهرستان به تنوع و تعدد فعالیتها و تولید محصولات دیگری مانند : پرورش موزهای گلخانه ای، تولید محصولات جالیزی، پرورش ماهی قزل آلای کوهستانی ،پرورش و نگهداری شتر مرغ محلی پرداخته است و گسترش صنایع دستی روستایی و مزارع پرورش ماهیان از جمله فعالیتهای اصلی و تولید ی و منابع درآمدی جدیدی در روستاها در آمده است که باعث ارتقا سطح زندگی  روستائیان از لحاظ اقتصادی- فرهنگی شده است.بدیهی است در روندتحولات اقتصادی روستاهای شهرستان رضوانشهر در دو دهه گذشته(83-63) روستاییان با یک سلسله مسائل و بازتاب هایی مواجه بوده اند که از آن جمله :

یکی ورود شهریان و سرمایه گذاریها آنها در سطح روستا هاو تغییر کاربریها همراه  با ساخت و ساز ویلاهای گران قیمت و بالاخره گران شدن اراضی کشاورزی است . دوم پدید آمدن و توسعه فعا لیتهای جدید که منجر به تولید و صدور تولیدات روستایی مانند موز, گوشت شترمرغ غزل آلای کوهستانی به خارج از شهرستان رضوانشهر عمدتا صدور به شهرستان های استان گیلان و تهران گردید و  موجب افزایش درامد روستاییان شده است . سوم : ارتقا سطح فرهنگی و اقتصادی روستاییان و توسعه ارتباطات آنها با خارج از روستاهای دهستان مرکزی شهرستان رضوانشهر شده است.

 

فصل اول  : کلیات تحقیق                                                                                                             4

 

در طرح و تعریف مساله فوق، سوالاتی به شرح زیر مطرح شده است که پاسخ آنها در فرضیه پیش‌بینی شده است(ص5). یکی اینکه: آیا تغییر و دگرگونی فعالیتهای روستایی شهرستان رضوانشهر از نیاز بازار وتحولات بیرونی منطقه میباشد؟ ودیگر اینکه: آیا سیاستهای حمایتی دولت در تحولات تولیدی واقتصادی روستاهای منطقه موثر بوده است ؟

 

3-1- پیشینه تحقیق :

طالش به دلیل موقعیت جغرافیایی خود ودور بودن از مسیر اصلی جاده در استان گیلان کمتر مورد استقبال و مطالعه در ابعاد اجتماعی – اقتصادی قرارگرفته است مگربه وسیله خارجیانی که به دلیل ویژگی های خاص سکونتی و شرایط فیزیکی آن ویا بدلیل ویژگی های خاص مردمی وفرهنگ منطقه علاقه ای نشان داده باشند.

در مطالعه طالش بیشتر مطالعات از سوی ادارات و سازمانهای وابسته محلی واستانی مثل جهاد کشاورزی ،سازمان آمار منطقه ای،سازمان برنامه وامثالهم صورت گرفته یا اینکه در شکل مقاله های علمی و پایان نامه ای ملاحظه می شود که مطالعاات انجام پذیرفته.از جمله مطالعات محلی انتشار مقالات علمی که توسط اقای دکتر تقی رهنمایی آنهم به دلیل  علاقه و  وابسستگی های آبا واجدادی خود به منطقه وعلایقی را که داشته صورت داده مثل اننشار فصلنامه های تالش که هرفصل منتشر می شود این فصلنامه از سال1380شروع به کار نموده وتا کنون  نزدیک به 12شماره در ارتباط باموضوعات  اجتماعی – اقتصادی بحث می نموده است.

بارز ترین مورد مطالعات خارجیان تز دکتری آقای مارسل بازن بنام طالش منطقه ای قومی درشمال ایران که درسال 1351شروع و در سال1358 دردانشگاه سوربن پاریس دفاع شد ومو ضوع آن در مورد وضعیت  اقتصادی-اجتماعی  منطقه تالش میباشد که بعنوان اولین تحقیق خارجی درخور توجه است.

هر چند در دیگر مناطق استان گیلان و مخصوصا بخش جلگه ای آن مطالعات تخصصی و تحقیقات علمی تری صورت گرفته که از ان جمله کتاب پایان نامه دکتری متعلق به آقای غلامحسن شیخ حسنی است که در رابطه با کاربری در اراضی کشاورزی استان گیلان(به  زبان انگلیسی)با تکیه بر منطقه صومعه سراولاهیجان

 

فصل اول  : کلیات تحقیق                                                                                                                 5

در سالهای 1980 انجام داده است یا کتاب دکتری جغرافیای شهری آغای عظیمی در باره شهرهای استان گیلان(رشت ،انزلی)   اما در رابطه با تالش و تحولات کشاورزی آن تاکنون مطالعاتی انجام نگرفته  است.

درخا تمه اذعان می نمایم که اگرچه پیششینه  مطالعات انجام شده در رابطه باکشاورزی منطقه تالش نسبتا قا بل ملا حظه می باشداما در رابطه با تحولات کشاورزی درشهرستان رضوانشهر تا کنون هیچکس مطالعه ای انجام نداده است و این تحقیق می تواند اولین باشد و زمینه ساز مطالعات مهم بعدی گردد.

 

فهرست

عنوان                                            فصل اول: کلیات  تحقیق                                                   صفحه

1-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………1

2-1 طرح مساله ……………………………………………………………………………………………………………2

3-1- پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….4

4-1 – فرضیات ……………………………………………………………………………………………………………5

5-1-اهداف…………………………………………………………………………………………………………………5

6-1- روش تحقیق و علت انتخاب …………………………………………………………………………………..6

7-1- موانع و مشکلات تحقیق ………………………………………………………………………………………..6

8-1- اصطلاحات و مفاهیم ………………………………………………………………………………………………7

فصل دوم : ویژگی های طبیعی منطقه مورد مطالعه

1-2- موقعیت جغرافیایی ، حدود وسعت………………………………………………………………………………..9

2-2- ساختار زمین شناسی منطقه مورد مطالعه ………………………………………………………………………..14

3-2- گسل های مهم در منطقه مورد مطالعه…………………………………………………………………………..17

الف)گسل آستارا ……………………………………………………………………………………………………………..20

ب) گسل تالش …………………………………………………………………………………………………………………20

4-2- سوانح طبیعی…………………………………………………………………………………………………………….20

1-4-2- زلزله ………………………………………………………………………………………………………………… 21

2-4-2- سیل  ………………………………………………………………………………………………………………….21

5-2- خاکها و قابلیت استفاده از اراضی……………………………………………………………………………….22

1-5-2-  خاکهای کوهستانی ………………………………………………………………………………………………22

2-5-2- خاکهای کوهپایه ای ……………………………………………………………………………………………..23

3-5-2- خاکهای جلگه ای …………………………………………………………………………………………………23

6-2- عوارض زمین و ناهمواریها…………………………………………………………………………………………..25

1-6-2- ویژگی های دریای خزر …………………………………………………………………………………………26

2-6-2- رشته کوه تالش …………………………………………………………………………………………………….26

3-6-2- دشت های خزری ………………………………………………………………………………………………….27.

7-2 -پوشش گیاهی و جانوری …………………………………………………………………………………………….28

1-7-2- پوشش گیاهی…………………………………………………………………………………………28

2-7-2- پوشش زیست جانوری …………………………………………………………………………………………..29

8-2- منابع آب در شهرستان رضوانشهر و دهستان مرکزی …………………………………………………………30

1-8-2-  آبهای سطحی ………………………………………………………………………………………………………31

2-8-2- آبهای زیرزمینی …………………………………………………………………………………………………….33

9-2- ویژگی های اقلیمی ……………………………………………………………………………………………………33

1-9-2- جریانات جوی ……………………………………………………………………………………………………..34

2-9-2- بارش ………………………………………………………………………………………………………………….37

3-9-2- دما ……………………………………………………………………………………………………………………..40

4-9-2- رطوبت ………………………………………………………………………………………………………………42

5-9-2- یخبندان ……………………………………………………………………………………………………………….45

6-9-2- تبخیر و تعرق ……………………………………………………………………………………………………….46

 

فصل سوم:  ویژگی های انسانی منطقه مورد مطالعه

1-3- سوابق تاریخی و پیشینه سکونت در تالش و رضوانشهر………………………………………………………48

2-3- اندازه جمعیت و روند تحولات آن در شهرستان رضوانشهر………………………………………………..50

3-3- خانوار وبعد آن………………………………………………………………………………………………………….54

4-3- ساخت سنی و جنسی شهرستان رضوانشهر……………………………………………………………………….58

5-3- تراکم نسبی و بیولوژیک……………………………………………………………………………………………..62

6-3- وضعیت سواد ……………………………………………………………………………………………………………63

7-3- حرکت مکانی جمعیت ( مهاجرتها )………………………………………………………………………………65

8-3- ویژگی های اقتصادی جمعیت………………………………………………………………………………………66

9-3- جمعیت فعال و غیر فعال………………………………………………………………………………………………68

10-3- قابلیتها و محدودیتها   در زمینه جمعیت روستاهای دهستان مرکزی ……………………………………73

 

 

 

 

فصل چهارم :ویژگی اقتصای منطقه مورد مطالعه

1-4- کشاورزی ……………………………………………………………………………………………………………….75

1-1-4- زراعت………………………………………………………………………………………………………………..76

2-1-4- باغات و قلمستان یا محصولات دائمی ……………………………………………………………………….88

3-1-4- توت و نوغانداری………………………………………………………………………………………………….91

4-1-4 دامداری ، دامپروری و طیور……………………………………………………………………………………..92

5-1-4- نگهدار و پرورش زنبور عسل …………………………………………………………………………………97

6-1-4- ماهیگری و پرورش ماهی……………………………………………………………………………………….98

2-4- صنعت………………………………………………………………………………………………………………….100

1-2-4- صنایع تبدیلی………………………………………………………………………………………………………101

2-2-4- صنایع دستی………………………………………………………………………………………………………102

3-4-معدن …………………………………………………………………………………………………………………….106

4-4- قابلیت ها و محدودیت های شهرستان رضوانشهر در زمینه کشاورزی…………………………………107

1-4-4- محدودیتها و تنگناهای  شهرستان در زمینه کشاورزی ………………………………………………..107

2-4-4- مسایل اساسی ومشکلات توسعه شهرستان در بخش کشاورزی…………………………………… 107

 

فصل پنجم- علل تغییر وتحولات و بازتاب آن در شهرستان رضوانشهر

1-5- عوامل انسانی موثر در فعالیتهای تولیدی محصولات کشاورزی در شهرستان رضوانشهر…….. 110

1-1-5- عوامل اقتصادی و نقش آن در تحول محصولات کشاورزی در شهرستان رضوانشهر و دهستان مرکزی…………………………………………………………………………………………………………………………..111

1- نیاز بازار به تولید انواع محصولات کشاورزی……………………………………………………………………111

2- تاثیر تحولات اقتصاد جهانی بر فعالیتها وتحولات اقتصاد روستاهای شهرستان رضوانشهر…………….112

3- نقش جهاد کشاورزی در ارائه همه جانبه خدمات کشاورزی………………………………………………..113

الف: آموزش و تحقیقات کشاورزی در شهرستان رضوانشهر………………………………………………………113

ب: فعالیتهای عمرانی وامور زیر بنایی…………………………………………………………………………………… 115

ج: فعالیتهای مربوط به  عمران کشاورزی ، زراعی ودامی …………………………………………………………..118

4- پیشرفت صنعت در ارائه تکنولوژی کشاورزی در شهرستان رضوانشهر و دهستان مرکزی……………120

1-4- تکنولوژی مکانیکی …………………………………………………………………………………………………122

2-4- تکنولوژی بیولوژیکی ………………………………………………………………………………………………126

5- رابطه تراکم جمعیت و عمقی شدن کشت در جامعه روستایی……………………………………………….127

6 –نقش تحقیقات کشاورزی  در ارائه محصولات پر بازده……………………………………………………… 130

7- یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و نتایج حاصل از آندر شهرستان رضوانشهر و دهستان مرکزی…131

8- نقش توسعه راههای ارتباطی در تغییر و تحولات موجود………………………………………………………135

1-8- راههای اصلی………………………………………………………………………………………………………….135

2-8- راههای فرعی………………………………………………………………………………………………………….137

3-8- رههای روستایی ……………………………………………………………………………………………………..137

2-1-5- نقش عوامل اجتماعی – فرهنگی در تحول تولیدات کشاورزی………………………………………139

1- عقاید اسلامی و فرهنگی در خصوص پرورش حیوانات بومی وغیر بومی ………………………………139

2- باورهای دینی و اعتقادی در خصوص کشت محصولات ویژه ……………………………………………..141

3- ارث و نقش آن در تحول تولیدات کشاورزی …………………………………………………………………..142

4- توسعه و گسترش مشارکت موثر و همه جانبه مردم  و نهادهای محلی در رشد کشاورزی……………143

3-1-5 نقش عوامل سیاسی و دولتی درتحول تولیدات کشاورزی……………………………………………..144

1- نقش حمایتهای دولتی در ارتقاء سطح تولید کشاورزی………………………………………………………..145

2- پرداخت وام وتسهیلات ویژه به تولیدکنندگان محصولات کشاورزی…………………………………….147

3- سیاست حمایت دولت از بازرگانان تجاری وارد کننده و صادر کننده محصولات کشاورزی ……..148

4- خدمات و تا سیسات زیر بنایی روستایی و نقش آن  در تحولات اقتصاد کشاورزی …………………..149

2-5- نقش عوامل طبیعی در تحول محصولات کشاورزی منطقه مورد مطالعه………………………………151

1-2-5- نوسانات آب و هوایی برروی کشاورزی شهرستان رضوانشهر ……………………………………….151

  • نوسانات جریانات جوی تاثیر گذار در منطقه مورد مطالعه……………………………………………..152
  • بی نظمیهای بارش در زمان کاشت ، داشت و برداشت محصولات………………………………….153
  • برف و یخیندان ونقش آن در محصولات کشاورزی……………………………………………………155

2-2-5- ویژگی های آب و خاک……………………………………………………………………………….156

1- نقش آزمایش و بازسازی خاک در  تحول تولیدات کشاورزی……………………………………….156

2- زهکشی خاک و نقش آن در توسعه کشاورزی منطقه…………………………………………………..158

3- ساخت کانال و نهرهای مهندسی جهت توسعه آبیاری منطقه…………………………………………..159

3-2-5- بلایای طبیعی و نقش آن در توسعه کشاورزی……………………………………………………..161

1- وقوع سیل براثر شدت بارندگی…………………………………………………………………………………161

2- خشکسالی های خفیف و احتمالی……………………………………………………………………………..162

3- بادهای محلی وغیر بومی………………………………………………………………………………………….162

3-5- نقش تولید محصولات جدید کشاورزی در توسعه کشاورزی منطقه…………………………….163

1-3-5- پرورش شتر مرغ جوابگوی نیاز غذایی کشور………………………………………………………163

2-3-5- بررسی مزیتهای رقابتی صنعت پرورش  شتر مرغ در منطقه …………………………………….166

 

فصل ششم : بازتاب فضایی تحولات ، آزمون فرضیات و ارائه پیشنهادات

1-6- برنامه ریزی فضایی ونقش آن در تحولات توسعه روستایی………………………………………169

2-6-علل شکل پذیری وامکان پذیرش دگرگونی درتحولات روستایی درمنطقه مورد مطالعه….170

1-2-6- نقش آموزش و ارتباطبات در تحولات منطقه………………………………………………………170

2-2-6- تبادلات و تنوعات فرهنگی در منطقه ارتقاء اجتماعی می آفریند……………………………..172

3-2-6- روستا نشینی شهری دلیلی دیگر بر تحولات روستایی……………………………………………174

4-2-6- عالیترین فضایل روستایی چگونه در حال تغییر است …………………………………………….175

3-6- آزمون فرضیات ………………………………………………………………………………………………..177

4-6- بازتاب فضایی تحولات اقتصادی روستاهای دهستان مرکزی…………………………………….. 190

1-4-6-  بازتاب فضایی  ریخت بیرونی روستاهای دهستان مرکزی ……………………………………..190

2-4-6-  بازتاب فضایی ریخت درونی روستاهای دهستان مرکزی……………………………………….192

5-6- نتیجه گیری از اهداف تحقیق در منطقه مورد نظر……………………………………………………..194

6-6- پیشنهادات برای رشد وتوسعه بهتر شهرستان رضوانشهر و دهستان گیل دولاب……………….195

1-6-6- اصلی ترین محدودیتها و تنگناهای توسعه در منطقه مورد مطالعه……………………………..195

2-6-6- اصلی ترین مسایل و موانع توسعه که در منطقه باید به آن توجه شود ……………………….196

3-6-6- اهداف پیشنهادی توسعه  برای رفع موانع  توسعه پایدار در منطقه مورد مطالعه …………..197

4-6-6- راهبردهای پیشنهادی توسعه پایدار در منطقه مورد مطالعه………………………………………197

 

فهرست نقشه ها

عنوان                                                                                                                                          صفحه

نقشه شماره یک تقسیمات شهرستان رضوانشهر به تفکیک بخش و دهستان در سال 1380………………10

نقشه شماره دو شهرستان تالش به تفکیک بخش ها ، دهستان و نقاط شهری تا سال 1376……………….11

نقشه شماره سه موقعیت مکانی و دهستان مرکزی یا نقاط روستایی آن…………………………………………..13

نقشه شماره چهار دوره های زمین شناسی شهرستان رضوانشهر ……………………………………………………16

نقشه شماره پنج نقشه توپوگرافی شهرستان رضوانشهر ……………………………………………………………….18

نقشه شماره شش نقشه درصد شیب زمین شهرستان رضوانشهر ……………………………………………………19

نقشه شماره هفت نقشه قابلیت اراضی خاک شهرستان رضوانشهر………………………………………………..24

نقشه شماره هشت نقشه زمینهای زراعی ، باغی و بیشه زار دردهستان مرکزی1362 …………………………86

نقشه شماره نه نقشه زمینهای زراعی ، باغی و بیشه زار در دهستان مرکزی در سال.1383………………….87

نقشه شماره ده نقشه موقعیت ارتباطی روستاهای دهستان مرکزی ………………………………………………..136

 

عنوان                                                   فهرست جداول                                                   صفحه

 

جدول شماره 1-2- فواصل روستاهای در دهستان مرکزی1380…………………………………………………12

جدول شماره 2-2- :مشخصات ایستگاهی هیدرومتری شهرستان رضوانشهر 1380…………………………32

جدول شماره 3-2- : میانگین حداکثر سرعت باد بر حسب متر بر ثانیه ( 1380- 1340)…………………35

جدول شماره 4-2- : میزان بارندگی ، روزهای بارانی دهستان مرکزی شهرستان رضوانشهر در فصول مختلف 1380………………………………………………………………………………………………………………….37

جدول شماره 5-2- : تعداد روزهای بارانی بر حسب میانگین سالیانه( 1380- 1340)…………………….38

جدول شماره 6-2- :آمار 40ساله ارتفاع باران 1340 تا 1380 (حداکثر ، داقل وتوسط به میلیمتر)…..39

جدول شماره 7-2- : میانگین آمار 40 ساله متوسط بارش در دهستان مرکزی و شهرستان رضوانشهر در سالهای ( 1380- 1340)…………………………………………………………………………………………………….40

جدول شماره 8-2- : میانگین و حداکثر و حد اقل دما در ماههای مختلف سال در دهستان مرکزی و شهرستان رضوانشهر در( 1380- 1340)……………………………………………………………………………….41

جدول شماره 9-2- : میانگین درجه حرارت در شهرستان در سال ( 1380- 1340)………………………42

جدول شماره 10-2- : متوسط رطوبت نسبی در دهستان مرکزی و شهرستان رضوانشهر در ماههای مختلف طی سالهای  ( 1380- 1340)…………………………………………………………………………………..43

جدول شماره11-2-:میانگین تعداد روزهای یخبندان(حداکثر– توسط) از سال( 1380- 1340)……..45

جدول شماره 12-2- : میانگین تبخیر و تعرق و پتانسیل ایستگاه هشتبر از سال ( 1380- 1340)……….46

جدول شماره 1-3- جمعیت شهرستان رضوانشهر به تفکیک شهر و روستا (1380-1365)……………..50

جدول شماره 2-3- جمعیت مناطق روستایی شهرستان رضوانشهر به تفکیک دهستان سال65 تا 80 …..52

جدول شماره 3-3- جمعیت دهستان مرکزی به تفکیک روستاهای آن در سالهای  (1380-1365)……………………………………………………………………………………………………………………………..53

جدول شماره 4-3- تعداد و بعد خانوار در شهرستان رضوانشهر به تفکیک روستاو شهردر

سالهای(1380-1365 )………………………………………………………………………………………………………54

جدول شماره 5-3- تعداد خانوار و جمعیت و بعد آن در روستاهای دهستان مرکزی در

سال (1380-1365)……………………………………………………………………………………………………………57

جدول شماره 6-3- جمعیت شهرستان رضوانشهر بر حسب گروههای عمده سنی (1380-1365)……59

جدول شماره 7-3- : جمعیت گروههای عمده سنی و جنسی در شهرستان رضوانشهر 1380…………….60

جدول شماره 8-3- : جمعیت گروههای عمده سنی در شهرستان رضوانشهر و دهستان……………………..61

جدول شماره9-3- نسبت جنسی به تفکیک مردان و زنان در شهرستان رضوانشهر و دهستان مرکزی در سالهای(1380-1365)………………………………………………………………………………………………………….61

جدول شماره 10-3- تراکم نسبی و بیو لوژیکی شهرستان رضوانشهر دهستان مرکزی در

سال(1380-1365)…………………………………………………………………………………………………………..63

جدول شماره 11-3: تعداد باسوادان شهرستان رضوانشهر و دهستان مرکزی در

سال  (1380 -1365)  ………………………………………………………………………………………………………64

جدول  شماره 12-3-  :  ویژگی های  اقتصادی جمعیت  شهرستان  رضوانشهر  در سال

(1375 -1365)………………………………………………………………………………………………………………67

جدول شماره 13-3- : جمعیت فعال و غیر فعال شهرستان رضوانشهر در سال(1375 -1365)…………68

جدول شماره14-3- : جمعیت شاغل بر حسب نیروهای عمده فعالیت در شهرستان رضوانشهر در سال

( 1380-1365) ……………………………………………………………………………………………………………….69

جدول شماره 15-3-: گروههای عمده فعالیت در دهستان مرکزی سال 80، 70، 1365 ………………….72

جدول شماره 16-3- : توزیع خانوار ، جمعیت ، و بعد آن در دهستان مرکزی در سال 80،75، 1370  …………………………………………………………………………………………………………………………………….72

جدول شماره 1-4- : سطح زیر کشت تولید و عملکرد محصولات عمده زراعی شهرستان رضوانشهر سال 83-1370 ……………………………………………………………………………………………………………………….77

جدول شماره 2-4- سطح زیر کشت محصولات عمده دهستان مرکزی در سال 1370، 75 و 1383 …………………………………………………………………………………………………………………………………….79

جدول شماره 3-4- سطح زیر کشت برنج در دهستان مرکزی به تفکیک روستاها در سالهای 880-1370 …………………………………………………………………………………………………………………………………….84

جدول شماره 4-4- مساحت اراضی زراعی ، باغ ، و قلمستان در شهرستان رضوانشهر و دهستان مرکزی در سالهای 80-1370……………………………………………………………………………………………………………..88

جدول شاره 5-4- : سطح زیر کشت باغ و قلمستان در شهرستان رضوانشهر و دهستان مرکزی ( گیل دولاب ) در سال 80-1370 ……………………………………………………………………………………………….89

جدول شماره 6-4- : میزان تولید پیله کرم ابریشم و نوغان در شهرستان رضوانشهر و دهستان مرکزی سال 80-1370…………………………………………………………………………………………………………………………92

جدول شماره 7-4- : تعداد و انواع دام و طیور در شهرستان رضوانشهر در سال 80-1370…………….94

جدول شماره 8-4- تعداد دامهای و نوع آن در روستاهای دهستان مرکزی در

سال 80-1370…………………………………………………………………………………………………………………95

جدول شماره9 -4- تولید عسل در شهرستان رضوانشهر و دهستان مرکزی 80-1370………………….98

جدول شماره 10-4- : تولید انواع ماهی در شهرستان رضوانشهر و دهستان مرکزی در سال80-1370 …………………………………………………………………………………………………………………………………..99

جدول شماره11 -4- صنایع تبدیلی برنجکوبی و مراکز خدمات روستایی شهرستان رضوانشهر و دهستان مرکزی سال 80-1370 ………………………………………………………………………………………………….101

جدول شماره 12-4- تعداد صنایع روستایی شهرستان رضوانشهر با نفرات شاغل در آن 80-1370 ……………………………………………………………………………………………………………………………………..103

جدول شماره 13-4- نوع فعالیت و شاغلین صنایع دستی دهستان مرکزی سال 65-

1380 …………………………………………………………………………………………………………………………105

جدول شماره 1-5- : آموزش و تعداد شرکت کننده آن در جهاد کشاورزی 80-1370………………114

جدول شماره 2-5- فعالی امور زیر بنایی نوع و یزان آن توسط جهاد کشاورزی در شهرستان رضوانشهر 1382-1370)………………………………………………………………………………………………………………..116

جدول شماره 3-5- عملکرد جهاد کشاورزی در خصوص آموزش و میزان اشتغال و تولید صنایع دستی در سطح شهرستان رضوانشهر 1382- 1370 ……………………………………………………………………………117

جدول شماره 4-5- درصد بندی جواب سوالات ارایه شده در خصوص نقش و عملکرد دیریت جهاد کشاورزی شهرستان رضوانشهر در دهستان مرکزی 1383……………………………………………………….119

جدول شماره 5-5- تعداد انواع ماشین های و ادوات کشاورزی وجود دهستانهای شهرستان رضوانشهر 1355 ……………………………………………………………………………………………………………………………121

جدول شماره 6-5- : تعداد دام بارکش ، سواری شخم زن ، گاوی خارجی و دروگ 1355 …………121

جدول شماره 7-5- توزیع تکنولوژی زراعی در سطح در زیر کشت روستاهای دهستان مرکزی سال 1380-1370 ……………………………………………………………………………………………………………………124

جدول شماره 8-5- : ارایه خدات تکنولوژی  بیوشیمایی به کشاورزان شهرستان رضوانشهر

سال 80-1370 …………………………………………………………………………………………………………….126

جدول شماره 9-5- : ویژگی راههای روستایی و شهری شهرستان رضوانشهر 80-1365 ……………..137

جدول شماره 10-5- ویژگی راههای روستایی دهستان مرکزی سال 65-1380 ……………………..138

جدول شماره11-5 : مقایسه ارزشی غذایی گوشت شتر مرغ با حیوانات دیگر به ازای هر صد گرم گوشت طبخ شده ……………………………………………………………………………………………………………..164

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
حجم: 5.21 مگابایت

49,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.