مطالعات معماری پارکینگ عمومی

4-3- پارکینگ عمومی

4-3-1- کسب مجوز – هیچ پارکینگ عمومی بدون کسب مجوز رسمی تأسیس نخواهد شد و مجوز رسمی فقط بایستی بوسیله اداره ترافیک و مجری طرح و با توجه به دیگر مقررات پارکینگ عمومی صادر شود.

4-3-1- تعیین حدود پارکینگ – حدود پارکینگ عمومی بایستی بوسیله نرده، دیوار، گیاهان و یا فضای باز و سبز از بر گذرگاههای عمومی بقسمی جدا شود که توقف وسایط نقلیه در پارکینگ به هیچ وجه موجب خارج شدن قسمتی از بدنه اتومبیل از حد مالکیت زمین پارکینگ نشود و علاوه بر این در کف پارکینگ بایستی جدولهای کوتاه و برجسته ای پیش بینی شود که راننده بهنگام متوقف کردن وسیله نقلیه ضمن برخورد چرخهای آن با این جدول متوجه وضع استقرار وسیله نقلیه در محل توقف بشود.

4-3-3- راه ورودی – عرض را ورودی پارکینگ در مواردی که مسیر پیاده را قطع می کند نبایستی از نه متر تجاوز کند. در مواردی که پارکینگی دارای ورودی و خروجی مجاور یکدیگر می باشد راههای ورودی و خروجی بایستی بوسیله یک جدول به عرض سه متر از یکدیگر جدا شوند و راههای ورودی و خروجی بایستی از محل برخورد حد جانبی خیابان های شهری با یکدیگر، حداقل سی متر فاصله داشته باشد.

4-3-4- نگهبانی – موقعیت نگهبانی پارکینگ بایستی طوری تعیین شود که موجب تراکم و توقف وسائط نقلیه در محل ورودی نشود و قبل از ساختمان یا تعیین محل نگهبانی بایستی مجوز لازم در این مورد از اداره ترافیک و مجری طرح کسب گردد.

4-3-5- کف پارکینگ – کف پارکینگ بایستی کف سازی شده باشد.

4-3-6- روشنائی و تهویه

الف – پارکینگ هائی که شبها نیز مورد استفاده قرار می گیرند یا نور کافی به محل توقف وسیله نقلیه نمیرسد بایستی روشنائی معادل حداقل ره لوکس بوسیله چراغ تأمین کنند.

ب – تهویه – پارکینگ هائی در زیرزمین احداث می شوند یا دارای فضای بسته می باشند بایستی به دستگاههای تهویه مجهز شوند

4-3-7- اندازه – مساحت پارکینگ ؟؟؟؟؟؟ هر وسیله نقلیه اتومبیل شامل محل توقف و راههای آمد و شد حداقل بیست و پنج مترمربع تعیین می شود.

4-3-8- دیگر مقررات

الف – پارکینگ عمومی حوزه های تجارتی مرکز خطی شهر کلاً به صورت متمرکز در فواصل مختلف تنظیم می شود و ظرفیت هر پارکینگ حدود ششصد محل توقف خواهد بود. دسترسی وسائط نقلیه با این پارکینگ فقط از خیابانهای مشابه درجه دو و یا با عرض بیشتر از هجده متر بایستی تنظیم شود.

ب – پارکینگ عمومی در زمینهای حوزه استفاده تجارتی ، صنعتی، حمل و نقل و انبارداری و توقفگاه بایستی احداث گردد.

پ – در مراکز ناحیه شهر و حوزه مختلط مقررات ساختمان پارکینگ عمومی مشابه مقررات ساختمانهای تجارتی است .

ت – در مراکز محله پارکینگ عمومی بایستی فقط در طبقه همکف و در صورت لزوم در زیر زمین احداث شود. احداث پارکینگ در طبقات ساختمان در این مراکز مجاز نیست .

ث – در پارکینگ عمومی علاوه بر توقف وسایط نقلیه فقط استفاده های زیر مجاز است

  • ساختمان نگهبانی و دفتر پارکینگ که می تواند بخش از ساختمان اصلی پارکینگ باشد.
  • محل سرویس و خدمات سبک وسائط نقلیه که فضای مربوط به این خدمات بایستی فقط در طبقه همکف با زیر زمین قرار بگیرد ورودی مستقلی از ورودی پارکینگ اصلی داشته باشد و فقط می تواند خدماتی تأحد شستشو، تعویض روغن موتور، پمپ باد و تعویض و تنظیم چرخ و فروش محدوده وسایط یدکی مورد مصرف در محل داشته باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.