دانلود بررسی قتل خطای محض و پرداخت دیه


چکیده:

در قتل خطای محض ، مرتکب نه دارای قصد آن کار روی جسم مقتول است و نه قصد سلب حیات دارد لیکن مبادرت به انجام کاری یا قصد روی شیئی یا شخصی یا موجود مورد نظر خود می­کند که اتفاقا منجر به قتل وی می­­شود.در این کار تحقیقی بر آن هستیم که در فصل اول به بیان کلیات و انواع قتل عا بپردازیم و در فصل دوم با اشاره به قتل خطای محض این موضوع را مورد کنکاش قرار دهیم.با این امید که مورد توجه قرار گیرد.

کلید واژه:

قتل،خطای محض،دیه

مقدمه:

قتل بزرگترین تعرض به تمامیت جسمانی اشخاص است که خود دارای انواعی است و بر اساس عنصر روانی [1]شدت و خفت آن مشخص میگردد. قتل در قانون مجازات اسلامی به مواردی همچون قتل، عمد (بند الف م 206) قتل در حکم عمد (بند ب و ج م 206) قتل خطا شبیه عمد (بند ب م 295) قتل خطای محض (بند الف م 295) قتل در حکم شبه عمد (تبصره 2 ماده 295) قتل در حکم خطای محض (تبصره 1 م 295) قتل غیرعمد (م 616-م 714) قتل در اثنای منازعه (م 615 ق م ا) تقسیم میگردد که در حقوق جزای فرانسه به قتل عمد ضرب و جرح منتهی به فوت ، و قتل غیرعمد تقسیم میگردد. در میان موارد فوق‌الذکر قتل عمد شدیدترین آنهاست که در حقوق جزای ایران به مصادیقی همچون قتل عمدی محض ، قتل در حکم عمد و قتل در اثنای منازعه و در فرانسه به قتل عمدی ساده و قتل عمدی مشدده تقسیم می‌گردد. که در بر گیرنده مواردی از قبیل: مسمومیت منجر به مرگ ، قتل سبق تصمیم قتل مستخدمین دولت ، قتل در اثر احراق عمدی، قتل توام با جنایت یا جنحه دیگر و قتل اولیا است . مواد از قتل عمدی محض (قتل با سونیت مسلم) آن است که جانی با قصد سلب حیات از مجنی علیه (ازهاق روح) بوسیله فعل غالبا یا نادرا کشنده سبب قتل مجنی علیه گردد. برای تحقق قتل عمدی محض سونیت خاص و عام تواما الزامی است . قتل در حکمم عمد نوع اول (ارتکاب قتل با فعل قتاله مطلق) زمانی ارتکاب مییابد که جانبی بدون قصد با ارتکاب فعل نوعا کشنده مطلق مباشر تا با تسبیباسبب قتل دیگری گردد. و هرگاه جانی بدون قصد قتل با ارتکاب فعل قتاله نسبی سبب قتل دیگری گردد قتل در حکم نوع دوم (ارتکاب قتل با فعل قتاله نسبی) تحقق یافته است . مصداق دیگر قتل عمدی محض در حقوق ایران قتل در اثنای منازعه است که میتواند ماهیتا مشمول یکی از موارد فوق‌الذکر گردد ولی بعلت ارتکاب در شرایط خاص مجازات آن تشدید میگردد. مجازات قتل عمدی در حقوق جزای ایران قصاص نفس است . اما در حقوق جزای فرانسه مجازات قتل عمدی ساده (هیجانی) سی سال حبس جنایی و مجازات قتل عمدی مشدده حبس جنابی دائمی است .

[1] ناصر زاده هوشنگ آرا وحدت رویه قضایی , انتشارات دیدار , تهران 1373 , ص 41 .

 

فهرست مطالب:

چکیده1

کلید واژه1

مقدمه2

فصل اول:

کلیات

مبحث اول: اقسام قتل4

گفتار اول :اقسام قتل  با تمرکز بر فقه اسلامی4

گفتار دوم: عمل در فعل و عمل در قصد5

گفتار سوم: تعریف قتل عمد ، شبه عمد و خطا محض 6

مبحث دوم: اقسام قتل  با تمرکز بر سوابق تقنینی 8

گفتار اول :اقسام قتل  با تمرکز بر قانون مجازات اسلامی11

مبحث سوم:بررسی ارکان قتل خطای محض و مسئولیت خطای جزائی در مسئولیت کیفری13

گفتار اول:قتل خطای محض13

گفتار دوم: موقعیت خطای جزائی در اثبات مسئولیت کیفری15

بند اول:مفهوم خطای جزایی 18

بند دوم:مفهوم خطای جزایی و اثبات رابطهْ سببیت در جرایم غیر عمدی 19

بند سوم:اثبات رابطهْ سببیت بین خطا و نتیجهْ حاصله 21

فصل دوم:

بررسی جزئی قتل خطای محض و دیه در آن

مبحث اول:بررسی قتل خطای محض24

گفتار اول: شرائط تحقق قتل خطای  محض و پرداخت دیه24

گفتار دوم:تشخیص قتل خطای  محض 26

گفتار سوم: قتل در حکم خطای  محض 26

بند اول: قتل ارتکابی توسط صغیر و مجنون 27

بند دوم: قتل ناشی از حرکت شخص در حالت خواب 30

مبحث دوم :قتل شبه عمد و خطای محض در ماده 337 قانون مجازات اسلامی36

گفتار اول:قتل شبه عمد و مادهء 337 ق.م.ا38

گفتار دوم:آیا در تصادم وسایل نقلیه،قتل خطای‌ محض قابل تصور است41

مبحث سوم:برداشت های متفاوت از قتل خطای محض45

نتیجه گیری47

   منابع و مراجع49

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 49
حجم: 1.63 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *