دانلود پژوهش بررسی تاثیر سرمایه فکری بر رضایت شغلی کارکنان و عملکرد سازمانی


چکیده :

سرمایه های فکری در یک سازمان دارایی هایی هستند که ارزش آنها با به اشتراک گذاشتن با دیگران و گذشت زمان افزایش می یابند. هدف از  انجام این تحقیق بررسی اثر سرمایه فکری بر رضایت شغلی و عملکرد کارکنان می باشد . این تحقیق ازنظرهدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد تهران می باشد روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای بوده و داده های آن ازطریق پرسشنامه بدست آمده است. روایی پرسشنامه با نظر صاحبنظران در زمینه مدیریت تایید شد و و پایایی آن به کمک آلفای کرونباخ بدست آمد و برابر با 955/0 بوده است. داده ها از طریق نرم افزار SPSS و لیزرل و با استفاده از آزمون همبستگی  و مدل معادلات ساختاری تحلیل شده است. نتایج به دست آمده از مدل معادلات ساختاری نشان می دهد که سرمایه انسانی بر سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری تاثیر گذار است و سرمایه مشتری نیز بر سرمایه ساختاری تاثیر می گذارد . همچنین نتایج نشان می دهد که سرمایه انسانی و سرمایه مشتری بر عملکرد سازمان تاثیر ندارند و نهایتا این که رضایت شغلی بر عملکرد سازمان تاثیر گذار است.

 

وازگان کلیدی : سرمایه فکری ، سرمایه مشتری ،سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری ، رضایت شغلی ، عملکرد سازمانی

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول    
کلیات تحقیق
1-1 مقدمه
2-1 بیان مسئله
3-1 چارچوب نظری
4-1 اهمیت تحقیق
5-1 اهداف تحقیق
1-5-1هدف اصلی تحقیق
2-5-1اهداف فرعی
6-1 فرضیه های تحقیق
7-1-حدود مطالعاتی تحقیق
1-7-1-قلمرو مکانی تحقیق
2-7 -1-قلمرو زمانی تحقیق
8-1 تعریف واژ گان و اصطلاحات کلیدی تحقیق
فصل دوم    
مروری بر ادبیات تحقیق
1-2- مقدمه
2-2- سرمایه فکری
1-2-2- مروری بر چشم انداز تاریخی سرمایه فکری
2-2-2- عناصر سرمایه فکری
1-2-2-2- سرمایه انسانی
2-2-2-2- اجزاء سرمایه انسانی
3-2-2-2- سرمایه ساختاری (سازمانی)
4-2-2-2- اجزاء سرمایه ساختاری
5-2-2-2- سرمایه ارتباطی (مشتری)
6-2-2-2- اجزاء سرمایه ارتباطی
3-2-2- سنجش سرمایه فکری
1-3-2-2- دلایل سنجش سرمایه فکری
4-2-2- دلایل عدم توجه به اندازه گیری سرمایه فکری از سوی سازمانها
5-2-2- منافع و مزایای اندازه‌گیری سرمایه فکری
6-2-2- مدلها و روشهای اندازه گیری سرمایه فکری
7-2-2- مدلهای سنجش غیرمالی سرمایه فکری
8-2-2- نقاط ضعف مدل های ارزش گذاری سرمایه فکری
3-2- رضایت شغلی
1-3-2- اهمیت رضایت شغلی
2-3-2- ویژگی های رضایت شغلی
3-3-2- عوامل تعیین کننده رضایت شغلی
1-3-3-2- عوامل جمعیت شناختی
2-3-3-2- عوامل شخصیتی
3-3-3-2-عوامل شغلی
4-3-2- نظریه های مختلف در مورد رضایت شغلی
تئوری سلسه مراتب نیازها
تئوری Y و x مک کریگور
نظریه نیازها
تئوری آلدرفر (وجود، وابستگی، رشد)
تئوری جذابیت-انتظار
تئوری دو عاملیهرزبرگ
5-3-2- رضایت شغلی و عملکرد
4-2- عملکرد شغلی
1-4-2- اهمیت عملکرد شغلی
2-4-2- عوامل موثر بر عملکرد شغلی
3-4-2-سیستم عملکرد فردی
4-4-2-ابعاد عملکرد شغلی
1-4-4-2- عملکرد وظیفه ای
2-4-4-2- شهروندی سازمانی
3-4-4-2- عملکرد ضد تولیدی
5-4-2- عوامل مرتبط با عملکرد شغلی
6-4-2- ویژگی های شخصیتی و عملکرد شغلی
1-6-4-2- برون گرایی
2-6-4-2- وجدان کاری
3-6-4-2- ثبات هیجانی
4-6-4-2- سازگاری
5-6-4-2-  تجربه پذیری
5-2- عملکرد
6-2- عملکرد سازمانی
1-6-2- شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان ها
2-6-2- مدیریت عملکرد در سازمان
7-2- پیشینه تحقیق
1-7-2- مطالعات داخلی
2-7-2- مطالعات خارجی
فصل سوم    
روش اجرای تحقیق
1-3مقدمه
2-3 روش تحقیق
3-3 روش های گردآوری داده ها
4-3 ابزار گردآوری داده ها
5-3 روایی و پایایی ابزار اندازه گیری داده ها
1-5-3 روایی
2-5-3 پایایی
6-3جامعه آماری
7-3 تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری
8-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها
1-8-3 مدل اندازه گیری
2-8-3 مدل ساختاری
9-3 آزمون های برازندگی مدل کلی
1-9-3شاخص مجذور کای دو
2-9-3 جذر برآورد واریانس خطای تقریب
3-9-3شاخص بنتلر- بونت یا شاخص نرم شده برازندگی
4-9-3  شاخص تاکر- لویز یا شاخص نرم نشده برازندگی
5-9-3  شاخص برازندگی تطبیقی
6-9-3 شاخص  تعدیل شده برازندگی
فصل چهارم    
تجزیه و تحلیل اطلاعات
1-4 مقدمه
2-4 توصیف داده های جمعیت شناختی
1-2-4 اطلاعات مربوط به سنپاسخ دهندگان
2-2-4 اطلاعات مربوط به وضعیت جنسی پاسخ دهندگان
3-2-4 اطلاعات مربوط به وضعیت تحصیلی پاسخ دهندگان
5-2-4 اطلاعات مربوط به وضعیت سابقه پاسخ دهندگان
3-4  برازندگی مدل تحقیق
1-4-4 بررسی مدل ساختاری و اندازه گیری تحقیق
1-4-5 آزمون فرضیه اول
2-4-5 آزمون فرضیه دوم
3-4-5 آزمون فرضیه سوم
4-4-5 آزمون فرضیه چهارم
5-4-5 آزمون فرضیه پنجم
6-4-5 آزمون فرضیه ششم
7-4-5 آزمون فرضیه هفتم
فصل پنجم    
نتیجه گیری وپیشنهادات
1-5 مقدمه
2-5 نتیجه گیری بر اساس فرضیات تحقیق
1-2-5 نتیجه فرضیه اول
2-2-5 نتیجه فرضیه دوم
3-2-5 نتیجه فرضیه سوم
4-2-5 نتیجه فرضیه چهارم
5-2-5 نتیجه فرضیه پنجم
6-2-5 نتیجه فرضیه ششم
7-2-5 نتیجه فرضیه هفتم
3-5 پیشنهادات تحقیق
4-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی
5-5- موانع و محدودیت های تحقیق
پیوست
پیوست الف: پرسش نامه
پیوست ب: خروجی نرم افزار
منابع ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
Abstract
فهرست جداول
فهرست نمودارها

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 181
حجم: 2.60 مگابایت

 


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *