دانلود رساله رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی با راهبردهای مدیریت تعارض بین مدیران آموزشی واجرایی دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های کشور – ارائه ی الگو

دانلود رساله رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی با راهبردهای مدیریت تعارض بین مدیران آموزشی واجرایی دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های کشور – ارائه ی الگو

دانلود رساله رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی با راهبردهای مدیریت تعارض بین مدیران آموزشی واجرایی دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های کشور – ارائه ی الگو

رساله ی دکتری

رشته تربیت بدنی

با گرایش مدیریت و برنامه ریزی

مقدمه
دانشگاه به عنوان یک عامل اجرایی در آموزش و تربیت فرد وهدایت وی به سمت شهروندی موثر و مفید به حال جامعه ، دارای نقش موثر بوده و بدون تردید تامین کننده ی نیروی انسانی مورد نیاز جامعه درآ‌ینده خواهد بود . به همین دلیل امروزه در جوامع مختلف , دانشگاه ها از نظر کمی و کیفی رشد و گسترش یافته و تقاضا برای راهیابی روز به روز زیادتر می شود و تعداد کثیری دانشجو برای تحصیل و برخورداری از مزایای آن به این مراکز روی می آورند .

دانشگاه بعنوان یک نهاد تعلیم و تربیت از همه نهادهای اجتماعی پیچیده تر است . دانشگاه همانند سایر سازمان های رسـمی بایستی با وظایف ساخت ، اداره و جهت دادن به ترکیب پیچیده ای از منابع انسانی درگیر گردد . بر خلاف اغلب سازمانهای رسمی تولید دانشگاه انسان است و این امر موجب پیدایش مسائل ویژه  در مدیریت دانشگاه می گردد .

از جمله مسائلی که دانشـگاه به عـنوان یک سـازمان با آن روبرو اسـت مساله  تعارض[1] و عدم موافقت هاست. فعالیت های سازمانی مستلزم تعامل بین افراد وگروه های سازمان می باشد . در سازمان ها افراد مختلفی در رده های گوناگون مشغول انجام فعالیت ها و وظایف خود می باشند . لازمه انجام این فعالیت ها ارتباط دو جانبه یا چند جانبه افراد با همدیگر بوده که می توانند زمینه ساز ایجاد تعارض باشند

بنابراین یکی از عمده ترین و در عین حال غیر قابل اجتناب ترین مسائل در سازمان ها تعارض بین افراد و گروه های موجود در آنها می باشد .دانشگاه نیز از این امر مستثنا نیست . « اصولا خمیر مایه مدیریت نظام های آموزشی با تعارض عجین است » (لی فام وهووئه2، 1974، ترجمه نائلی، 1370 ).

باید به خاطر داشت، این وجود تعارض نیست که باعث اختلال و از هم پاشیدگی روابط در سازمان  می شود؛ بلکه مدیریت غیر اثر بخش تعارض ها است که سبب نتایج نامطلوب می شود . تعارض در حد معقول یک جنبه طبیعی و مطلوب در هر رابطه ای است و اگر مدیریت تعارض به شکل سازنده صورت گیرد بسیار ارزشمند خواهد بود ( کتزلز 3 و همکاران ، ترجمه کریمی ، 1378 ).

بنابراین سازمان های ورزشی بخصوص دانشکده های تربیت بدنی برای اینکه بتوانند برنامه های اصولی تربیت بدنی را در جهت تأمین سلامت جسمانی و روانی دانشجویان ارائه دهند و زمینه های مساعدی را برای رشد و پرورش استعدادهای ورزشی دانشجویان ایجاد نمایند و از حداکثر توان جسمانی و روانی و فکری کارکنان خود بهره گیرند، باید اختلافات ، کشمکش ها و تعارضات را به گونه ای موثر و سودمند اداره کنند . از کسانی که نقش مهمی در شـناسایی ، هدایت و حل تعارضـات در سـازمان ها دارند ، مدیران آن سـازمان ها می باشند . توانایی برخورد مدیران با تعارض و اداره آن در موفقیت و اثر بخشی کارکنان و سازمان های آنها اثر بسزایی دارد .

یکی از مهمترین عواملی که تعیین کننده توانایی مدیر در حل موثر تعارض است، برخورداری او از هوش عاطفی[2]  است. برخلاف آنچه که درگذشته تصـور می شد و هوش شناختی را تنها عامل موفقیت افراد می دانستند امروزه هوش عاطفی را از عوامل تعیین کننده موفقـیت افراد در کار و زندگی می دانند   (گلمن[3] ، 1995 ) .آنچه که امروزه هوش عاطفی نامیده می شود، در اصل منبع اصلی انرژی ، قدرت ، آرزو و اشتیاق انسان است و درونی ترین ارزش ها و اهداف فرد را در زندگی فعال می سازد. با توسعه عاطفی فرد می آموزد که احساسات خود و دیگران را تایید کند و برای آنها ارزش قائل شود و بطور مناسب به آنها پاسخ گوید و در می یابد که عواطف در هر لحظه از روز اطلاعات حیاتی و سودمندی در اختیار او  می گذارند . این واکنش قلبی است که نبوغ خلاق و شهود را شعله ور می سازد . فرد را با خود صادق می گرداند ، روابط اطمینان بخش برقرار می کند ، تصمیمات مهم را روشن می کند ، قطب نمای درونی برای زندگی و کار فراهم می آورد و شخص را به پیشآمدهای غیرمترقبه و راه حل های موفقیت آمیز رهنمون می سازد ( کوپر[4] ، 1980 ، به نقل از عزیزی ،1377 ) .

تحقیقات نشان می دهند که حل تعارض در سازمان ها نیاز  به ایجاد یک محیط مسالمت آمیز ، کاهش تبعیض وبرقراری عــدالت ، یادگیری مشارکتی ، پیــشگیری از خــشونت و تفــکر انتقـادی دارد ( کاترین[5] ، 1995 ) . مدیرانی می توانند چنین محیط هایی را خلق کنند که از هوش عاطفی بالایی برخوردار باشند .

مدیر با داشتن شعور عاطفی بالا می تواند نسبت به تعارض آگاهی بیشتری کسب نماید و بدین وسیله سریع تر و صحیح تر تعارض را شناسایی کند و با همدلی و اطمینان به هدایت سودمند آن بپردازد و از این طریق محیطی فراهم آورد که کارکنان از سلامت روانی بیشتری در آن برخوردار شوند . چرا که افراد با داشتن یک رابطه سالم ، احساس پذیرش ، درک حمایت ، ارزش ، اعتماد و اهمیت می کنند و این تامین کننده سلامت روانی و افزایش کارایی و سودمندی افراد است . در چنین فضایی است که مدیریت تعارض به شکل سازنده آن امکان پذیر می شود .

همچنین از دیگر عوامل مؤثر در حل تعارضات در سازمان علاوه بر جلوگیری از دخالت ذهنیت در ارتباطات سازمانی و پذیرش نظرات دیگران و …. برخورداری مدیر از مهارت های ارتباطی می باشد (سلطانی، 1380).

1-Conflict
2- Lefaum  and  Hedvieh
3- Getzels
1-Emotional  Intelligence
2-Goleman
3-Cooper
4-Katerine

فهرست مطالب

فصل اول

      مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….  1

زیربنای نظری تحقیق …………………………………………………………………………………………  4

تعارض و ماهیت آن ………………………………………………………………………………………….  4

دیدگاه های متفاوت پیرامون تعارض سازمانی ………………………………………………………..  8

انواع تعارض …………………………………………………………………………………………………..  10

تعارض و اثرات اصلی آن ………………………………………………………………………………….  13

علل ایجاد تعارض در سازمان ها …………………………………………………………………………  15

تعارض و تغییر …………………………………………………………………………………………………  18

تعاض و اثربخشی سازمان ………………………………………………………………………………….  19

راهبردهای پیشگیری و راهکارهای رفع تعارض ……………………………………………………..  20

سبک ها و راهبردهای مدیریت تعارض ………………………………………………………………..  22

تفرقه انداختن و حکومت کردن، سرکوب کردن تعارض، حل سازنده تعارض،  رویکردهای حل تعارض، چانه زنی، میانجی گری و حکمیت ……………………….  22

خلاصه بحث تعارض ………………………………………………………………………………………  30

هوش عاطفی …………………………………………………………………………………………………  30

هوش عاطفی و ریشه های تاریخی آن ………………………………………………………………..  31

پایه های بیولوژیکی عواطف و هوش عاطفی ………………………………………………………   35

دیدگاه های متفاوت پیرامون هوش عاطفی …………………………………………………………..  37

مؤلفه های هوش عاطفی گلمن ………………………………………………………………………….  40

مؤلفه خودآگاهی، مؤلفه مدیریت، مؤلفه آگاهی اجتماعی، مؤلفه مهارت های اجتماعی، مؤلفه خودانگیزی ………………………………………………………………………………….  40

توجه معاصر به هوش عاطفی …………. ………………………………………………………………..  46

تقسیم بندی افراد بر اساس IQ و EQ از دیدگاه جک بلوک ………………………………….  47

نقش وراثت و محیط در هوش عاطفی …………………………………………………………………  48

ویژگی های افراد با هوش عاطفی بالا و پائین ……………………………………………………….  49

هوش عاطفی در محل کار …………………………………………………………………………………  51

آموزش و یادگیری هوش عاطفی ………………………………………………………………………   55

خلاصه بحث هوش عاطفی ………………………………………………………………………………  57

ارتباطات و چهارچوب مفهومی آن ……………………………………………………………………  58

هدف و اهمیت ارتباطات …………………………………………………………………………………  61

فرایند و انواع ارتباطات……………………………………………………………………………………  63

مهارت های ارتباطی مدیران ……………………………………………………………………………  66

تعریف مهارت های ارتباطی …………………………………………………………………………….  66

مهارت های ارتباطی و مؤلفه های آن …………………………………………………………………  66

مهارت کلامی، مهارت بازخورد و مهارت شنود مؤثر …………………………………  66

خلاصه بحث ارتباطات …………………………………………………………………………………….  71

الگو (مدل) ……………………………………………………………………………………………………  71

نظریه های الگوسازی انواع الگو ………………………………………………………….  71

بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………..  76

اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………  78

اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………..  80

پیش فرض های تحقیق ……………………………………………………………………………………  81

محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………………….  81

تعریف واژه ها و اصطلاحات ……………………………………………………………………………  82

فصل دوم: پیشینه تحقیق

تعارض ………………………………………………………………………………………………………..  86

تحقیقات انجام شده در داخل کشور ………………………………………………………  90

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ………………………………………………….  90

هوش عاطفی

تحقیقات انجام شده در داخل کشور ………………………………………………………  95

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور …………………………………………………..  98

ارتباطات (مهارت های ارتباطی)

تحقیقات انجام شده در داخل کشور ………………………………………………………  103

تحقیقات انجام شده در خارج ازکشور …………………………………………………..  106

نتیجه گیری از مرور ادبیات تحقیق ……………………………………………………………………  108

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 111

جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………..  111

نمونه تحقیق ………………………………………………………………………………………………  112

متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………. 112

ابزار های تحقیق ………………………………………………………………………………………… 113

نحوه امتیاز دهی و پایایی پرسشنامه های تحقیق ………………………………………………. 114

نحوه جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………… 117

روش های آماری ………………………………………………………………………………………. 117

رعایت مسائل اخلاقی ………………………………………………………………………………… 118

 

این فایل ورد در 293 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

15,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.