دانلود مطالعات پایانه مسافربری شهرستان اهواز

1)سیستم عملکرد پایانه

1-1) روش طراحی پایانه

طراحی سیستم کلی حرکات داخلی ترمینال یکی از مهمترین مسائل است. نحوه ورود و خروج اتوبوس ها و مسافرین به ترمینال، محل توقف اتومبیل های سواری، تاکسی، کرایه ورود و خروج آنان از محوطه ترمینال و عدم تداخل ترافیکی آنها طراحی ویژه ای می طلبد. (روش: جهت دستیابی به اهداف فوق ضروری است ابتدا سیستم های کلاسیک موجود برای ترمینال مرور گردد و سپس با توجه به موقعیت زمین پیشنهادی و ابعاد آن و سهولت حرکات، واریانتهای اساسی ترمینال  تعیین گردند.)

1-2) سیستم های کلاسیک ترمینال

1. سیستم خطی              Forntal layout

2. سیستم انگشتی           Finger system

3. ترمینال های تفکیک شده              Unit terminal

4. ترمینال های ماهواره ای            Satellite terminals

1-سیستم خطی

در این حالت محل توقف اتوبوس ها در روبروی ساختمان ترمینال واقع شده و مسافرین از یک طرف وارد ترمینال شده و از طرف دیگر به اتوبوس های مورد نظر خود دسترسی خواهند یافت. سیستم حرکات مسافرین در زمان سوار یا پیاده شدن اتوبوس به صورت شماتیک در شکل زیر نشان داده شده است.

شکل 1-8 : طرح شماتیک حرکات مسافران در ترمینال های سیستم خطی

چنان چه از شکل قبل بر می آید در ترمینال هایی که مجهز به سیستم خطی باشند توسعه ترمینال نیز به صورت خطی امکان پذیر است و ترمینال در دو جهت گسترش خواهد یافت ولی باید توجه داشت که به دلیل همین نوع گسترش، محدودیت هایی نیز موجود خواهد بود. برای مثال توسعه ترمینال حول هر محور سبب افزایش فاصله پیاده روی مسافران در ورود  و خروج از ترمینال خواهد شد. علیهذا حسن عمده ترمینال هایی که دارای سیستم خطی می باشند سادگی و سهولت دسترسی ها است. بدین معنی که حرکات سوار و پیاده شدن مسافران از اتوبوس ها بسیار ساده بوده و با فرهنگ کشورهایی نظیر ایران هماهنگ است. از جمله ترمینال هایی که دارای این سیستم می باشد ترمینال غرب تهران را می توان نام برد.

2.سیستم انگشتی

در این سیستم ساختمان ترمینال به داخل محوطه توقف اتوبوس ها وارد شده و به صورت انگشتهایی ادامه پیدا میکند، سوار یا پیاده شدن مسافران از یا به اتوبوس ها در طرفین انگشتان ساختمان ترمینال  انجام می گیرد. نمونه ای از این سیستم در شکل زیر آورده شده است.(ترمینال کاوه اصفهان)

شکل 1-9 :طرح شماتیک حرکات مسافران در ترمینالهای سیستم انگشتی

منبع : ” پایانه مسافربری رفسنجان “، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

در این حالت توسعه ترمینال با تطویل انگشتهای آن امکان پذیر است. با تطویل انگشت ها ظرفیت ترمینال جهت توقف اتوبوس ها افزوده می گردد. امکان احداث انگشتی مجزا جهت توسعه ترمینال به دلیل ابعاد ساختمان اصلی ترمینال عموماً مناسب نبوده و لذا طریق باقی مانده همان تطویل انگشتها است که این امر موجب افزایش فاصله پیاده روی مسافران می شود و در بعضی اوقات فاصله پیاده روی مسافران پیاده در انتهای یکی از انگشت ها تا ساختمان ترمینال به حدی زیاد است  که عملاً توسعه آتی ترمینال را غیر ممکن می سازد. یکی از خصوصیات این ترمینال ها ظرفیت نسبتاً بالای آن است، بدین معنا که از آنجایی که اتوبوس ها در طرفین انگشتی ها توقف می کنند، هزینه ساختمان در مقایسه با ظرفیت حاصله از بازگشت بسیار خوبی برخوردار است. در ترمینال های شلوغ تر می توان از سیستم انگشتی که خود به بخش های جدا تقسیم شده باشند استفاده نمود. نمونه ای از سیستم انگشتی برای ترمینال های شلوغ در شکل زیر نشان داده شده است.

 

فهرست

فصل اول: مبانی نظری طرح
اهمیت سفر (سفر از دیدگاه دینی و بزرگان )
1
انواع سفر
2
سفر اجباری، سفر اختیاری و نیمه اختیاری
2
مسافر
2
محلی برای شروع سفر
3
سفر در گذشته
4
تعریف کاروانسرا
5
ویژگی های کاروانسراهای ایران
6
نمونه هایی از کاروانسراهای ایران
7
سفر در امروز
9
تعریف پایانه
9
انواع پایانه
10
پایانه بار بری
12
پایانه مسافر بری
13
ارتباط پایانه با عوامل بیرونی
13
ترافیک و ارتباط آن با پایانه
16
فرم عملکرد
16
عناصر عملکردی
17
ظرفیت و اندازه پایانه ها
18
تعاونی‌ها و مسافرین
20
مدیریت مرکزی ترمینال
20
خدمات رفاهی
21
تأسیسات و خدمات جانبی
21
انتظامات
21
مشکلات و مسائل
22
اصول برنامه ریزی پایانه مسافربری
22
وظایف پایانه
24
ارائه خدمات ضروری به مسافرین (خروجی و ورودی)
25
1)سیستم عملکرد پایانه
25
1-1) روش طراحی پایانه
25
سیستم های کلاسیک ترمینال
26
1-سیستم خطی
26
2.سیستم انگشتی
27
3. ترمینال های تفکیک شده
28
4. ترمینال های ماهواره ای
29
نتیجه گیری از طرح های کلاسیک
30
ترکیب عملکردهای اصلی
30
1-بخش مسافر گیری
31
2- بخش تخلیه مسافر
31
1- ترکیب خطی
32
2- ترکیب شاخه ای
33
3 – ترکیب مدور
33
4- نوع ترکیبی
33
عوامل موثر در سیستم عملکرد پایانه
39
1-مسافر
39
2-بار
40
3-اتوبوس
40
ارتباط عناصر متحرک و انواع حرکت
41
خدمات
44
اداره و کنترل
45
نمونه های خارجی
46
مرکز اتوبوس رانی شهر نیویورک (عملکرد مجموعه)
52
پایانه اتوبوس بین شهری نیویورک
53
دروازه خوش نمای نروی  nevis gilded gateeway
54
توضیح عملکردهای فضاها
55
نمونه های داخلی
57
الف) موقعیت
57
ب)امکانات و نحوه دسترسی و ارتباطات داخلی
57
ترمینال تبریز
67
ترمینال کاوه اصفهان
74
مشخصات ویژه ترمینال مسافربری کاوه
77
تصاویری از ترمینال کاوه اصفهان
80
فصل دوم: شناخت بستر پروژه

موقعیت خوزستان
82
موقعیت شهرستان
83
ساختار کالبدی شهر اهواز
84
گسترش شهر اهواز
84
شبکه کاربری دسترسی به اراضی(( بافت شناسی))
85
ویژگیهای معماری بومی
88
مطالعات فرهنگی و اجتماعی شهر اهواز
88
مطالعات جغرافیایی
91
زمین‌شناسی
91
مطالعات جمعیتی
92
مطالعات آماری
95
میزان مسافر
99
تعداد تعاونی ها
99
ساعت کار روزانه پایانه
102
درصد مسافر روزانه در ساعات مختلف روز
103
افق طراحی این پروژه
103
تصاویری از پایانه فعلی شهرستان اهواز
105
مطالعات اقلیمی
106
تابش آفتاب
106
دما
108
رطوبت نسبی
109
باد
110
بادهای غالب
111
بارندگی
111
بارشهای جوی
111
درجـه حـرارت
112
روزهای یخبندان
113
شبکه‌های حمل و نقل در کشور
114
فصل سوم: تحلیل سایت مورد نظر برای طراحی

مکان مناسب برای احداث ترمینال
115
زمینه‌های فرهنگی اجتماعی و اقتصادی طرح پایانه‌ها
117
ارتباط پایانه با خارج شهر
119
موقعیت کلی سایت در شهر اهواز
119
همجواریهای سایت و بررسی علل اقلیمی
120
همجواریهای سایت
122
بررسی سایت به لحاظ دید ،آلودگی و غیره
124
اصول شکل گیری طرح ارائه شده
126
توجهات اقلیمی
126
فصل چهارم: استانداردها و سرانه فضاها

جاده ها و ابعاد و استانداردهای وسیله های عبوری
128
محدوده دسترس آزاد راهها
128
بزرگراههای شریانی
128
جاده های اختصاصی
128
جمع کننده ها (کلکتورها)
131
چیدمان اتوبوس ها نسبت به راه عبوری
133
سکوی موازی
133
سکو با زاویه قائمه
134
سکوی دندانه ای شعاعی
134
بررسی حرکت اتوبوس نسبت به سکوهای تخلیه یا مسافرگیری
136
ابعاد خودروی طرح
141
هندسه اتوبوس
141
شیبهای جاده
143
انواع پایانه ها
145
سکوی موازی
145
سکو با زاویه قائمه
146
سکوی دندانه ای شعاعی
146
بررسی حرکت اتوبوس نسبت به سکوهای تخلیه یا مسافرگیری
148
فضاهای مورد نیاز ترمینال
148
در تعیین ابعاد سالن فروش بلیط نیاز به تهیه اطلاعات زیر می باشد
148
باجه های اطلاعات و فروش بلیط
149
فضاهای انتظار
149
مدیریت و کارکنان
150
بخش های تجاری
150
راه های دسترسی
150
ورودی
151
فضای عبور و مرور خارجی
152
فضای عبور و مرور داخلی
153
امکان دستیابی به خدمات برای افراد ناتوان
154
اقامتگاه رانندگان
155
علائم اطلاع رسانی
155
تأمین حفاظت و ایمنی عمومی
156
تسهیلات برای مسافران
157
تسهیلات پارکینگ
158
تسهیلات لازم برای ترافیک خیابانی
158
فضا یابی
161
ترکیب عرضی یک واحدی
162
ترکیب طولی یک واحدی
162
ترکیب شماره 1
163
ترکیب شماره 2
164
ترکیب عرضی دو واحدی
164
مشخصات
165
ترکیب طولی دو
165
بخش اداری
166
عملکرد های اصلی پایانه
167
سالن عزیمت مسافر (مسافر گیری)
167
سالن رسید مسافر (تخلیه مسافر)
168
باشگاه رانندگان
169
گروه اول
169
گروه دوم
169
گروه سوم
171
تعیین ظرفیت پایانه
173
کنترل و مقایسه
173
پایانه های تهران و جابجایی 5/41 میلیون مسافر
173
محاسبات زیربنا
174
مجموعه خروجی
174
تعداد سکوهای مسافر گیری
174
سالن مسافر گیری (بخش عزیمت مسافر)
174
مجموعه ورودی
175
سالن تخلیه مسافر ( بخش رسید مسافر )
175
خدمات اتوبوس
176
فصل پنجم : معرفی سیستم سازه و تأسیسات

سازه
181
کابل ها
182
سقف کابلی
183
خرپاها
185
رفتار غشائی
186
انحنا های اصلی و تنشهای اصلی غشایی
186
چادرها و بالن ها
186
طرح تأسیسات ساختمان ترمینال
188
سیستمهای تهویه
188
تهویه مطبوع ساختمان
189
مزایای تهویه مطبوع
189
انتخاب سیستم تأسیسات مناسب
190
فصل ششم: سیر تکوین ایده

علت تحقیق و طراحی
192
روش تحقیق و طراحی
192
توضیح طرح
195
فصل هفتم ارائه نقشه های طرح

فصل هشتم: منابع و مأخذ

منابع و منأخذ
205
فایل به صورت ورد می باشد.

15,000 ریال – خرید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

12 − 11 =