مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی

مقایسه گلستان  سعدی و بهارستان جامی

پیشگفتار

خدای ، جهان آفرین را سپاس که به من این لطف عظیم را عنایت کرد ، که در گلزاری از معرفت و حکمت قدم بگذارم . و هر لحظه که در این بوستان عشق و محبت ، بیشتر تعمق می کردم ؛ درون خویش ، احساس زایدالوصفی داشتم که در سرزمینی زاده شده ام که محبت و عشق به همنوع ، در رگ های اجدادم ، حیات داشته است . و نشان می دهد که مردم کشورم ، روحشان و کالبد     خاکیشان ، با عشق سرشته شده است . و شاعران و نویسندگان این مرز و بوم ، با نقاشی ماهرانه ی ، با قلم زرین خویش ، بر صفحه دل انسان ها می نگاشتند و نام آنها تا ابد جاودانه می ماند . و خوشبختانه این دو آموزگار بزرگ تعلیم و تربیت ، ادبیات تعلیمی کشورم ، ( سعدی و جامی ) با قلم روان  خویش ، درس دوست داشتن به همنوع ، روی در روی شدن با مشکلات و نهراسیدن از آن ، توکل به         خدا ، مبارزه با پلیدی و زشتی ، روی آوردن به باغ معرفت و دانایی را با فکر و اندیشه جاودانه    خویش ، به ما ملت تمدن ساز ، تقدیم کرده اند . به راستی اگر سعدی نبود ؟ چه بر سر نثر زیبای پارسی می افتاد. هم اکنون زمانی فرا می رسید که باید در فرهنگ لغات ، واژگان پارسی را جستجو            می کردیم. و از زبان شیرین پارسی جز نامی باقی نمی ماند .

چکیده رساله

کتاب گلستان سعدی و بهارستان جامی ، باغی است رنگارنگ و تن پوش آن زیبایی های لفظی و معنوی است ، که بر قامت این دو کتاب ، برازنده دوخته شده است . در این رساله سعی بر این است که این دو کتاب به صورت موشکافانه ، مورد نقد و بررسی قرار گیرد . که محتوای رساله، به  پنج  بخش اصلی تقسیم شده است که به ترتیب عبارتند از :

1-    بررسی انواع نثر پارسی ، ( قرن چهارم  تا  قرن نهم هـ . ق ) در بستر تاریخ ادبیات .

2-    مقامه چیست ؟ و چگونگی شکل گیری آن در ادب پارسی و ویژگی های مقامه نویسی و به راستی آیا گلستان ، نوعی مقامه می باشد ؟ مقایسه مقامات حمیدی و گلستان سعدی .

3-    ویژگی های سبکی گلستان سعدی و بهارستان جامی و وجوه اشتراک و افتراق سبکی این دو اثر گرانبهای ادب پارسی .

4-    بررسی حکایات گلستان و بهارستان ، از لحاظ وجوه اشتراک و افتراق و بررسی ویژگی های سبکی و بلاغی حکایات .

5-    بررسی آیات و احادیث ، از جهت تاکید مطلب یا بار معنایی و بررسی اشعار عربی از جهت تاکید مطلب یا اشاره شعر ، به آیه و حدیث .

6-    نتیجه گیری کلی از پایان نامه

« مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی »

فهرست مندرجات رساله

1-    چکیده رساله  ……………………………………………………………………………………………………. 9

2-    پیشگفتار ………………………………………………………………………………………………………… 10

بخش اول :      انواع نثر در بستر تاریخ ادبیات ( قرن چهارم تا قرن نهم هـ .ق ) ….. 13-26

1-    مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 13-14

2-    فصل اول                      1- چگونگی شکل گیری نثر مرسل اول ………………………………. 15

2- چگونگی شکل گیری نثر مرسل دوم ………………………………. 15

3- ویژگیهای نثر مرسل اول و دوم ……………………………………….. 16

3-    فصل دوم                     1- چگونگی شکل گیری نثر فنی در بستر تاریخ ادبیات …………… 17

1- موزون مرسل

2- موزون فنی
2- تقسیم بندی نثر موزون به دو دسته

 

3- ویژگی های نثر موزون مرسل  …………………………………………. 18

4- ویژگی های نثر موزون فنی ……………………………………….. 18-19

5- دیدگاه نثر نویسان درباره نثر موزون فنی ………………………. 19-20

4-    فصل سوم                   1- نثر فارسی قرن هفتم و هشتم در بستر تاریخ ادبیات………….. 21-22

2- جایگاه نثر فارسی در قرن هفتم و هشتم ……………………………….23

3- امتزاج نثر موزون مرسل و فنی در قرن هفتم در گلستان سعدی .. 24

1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..30

2- فصل اول           1- بحث لغوی مقامه  …………………………………………………………………………. 31

2- مقامات در معنی اصطلاحی  …………………………………………………………… 32

3- ویژگی های مقامه ……………………………………………………………………33-34

3- فصل دوم           1- گلستان و مقامات  …………………………………………………………………….35-37

2- وجوه اشتراک گلستان با مقامات  ………………………………………………38-40

3- وجوه اشتراک گلستان با مقامات  « جدال سعدی با مدعی » و « مقدمه کتاب »

4- وجوه اختلاف گلستان و مقامات   ……………………………………………..41-42

4- فصل سوم          1- مقامات حمیدی  ………………………………………………………………………43-44

2- ارزش مقامات حمیدی در نثر فارسی   …………………………………………44-45

3- مقایسه گلستان سعدی و  مقامات حمیدی  ……………………………………46-49

بخش سوم :            مقایسه ویژگی های سبکی گلستان و بهارستان  ………………….. 53-70

2- فصل اول             1-  ویژگی های سبکی گلستان سعدی   …………………………………………..53-57

2- ویژگی های سبکی بهارستان جامی   …………………………………………..58-60

3- فصل دوم             مقایسه ویژگی های سبکی گلستان و بهارستان

بخش چهارم :                     مقایسه حکایت های گلستان و بهارستان ………… 73-103

1- مقدمه    ………………………………………………………………………………………………………………73

2- بررسی بابهای گلستان و بهارستان از لحاظ وجوه اشتراک و افتراق   …………………………..73-74

3- تشابه موضوع و مفهوم در حکایت اسکندر مقدونی   ……………………………………………..74-75

4- تقسیم بندی حکایات گلستان و بهارستان               1- در سیرت پادشاهان …………………….. 76-84

به شش دسته اصلی از جهت اشتراک و افتراق              2- عشق و جوانی  …………………………..85-91

موضوع ،  شیوه سبک و بلاغت                                3- در آداب صحبت …………………………92-95

4- سلامت و سلامتی   …………………………96-98

5- بخشش و بخشندگی  …………………….99-101

6- قناعت  ……………………………………..102-103

بخش پنجم :        بررسی آیات ، حدیث و اشعار در گلستان و بهارستان ……….. 107-134

1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 107

 

2- بررسی آیات قرآنی در گلستان                    1- تاکید مطلب   ………………………………….108-114

2- بار معنایی  ……………………………………………..115

3- بررسی آیات قرآنی در بهارستان                  3- تاکید مطلب  …………………………………..116-117

4- بار معنایی  ……………………………………………..118

4- بررسی احادیث گلستان                               1- تاکید مطلب   ………………………………….119-120

2- بار معنایی  ـــــ

5- بررسی احادیث بهارستان                           3- تاکید مطلب  ……………………………………………121

4- بار معنایی  ـــــ

6- بررسی اشعار عربی گلستان                       1- تاکید مطلب  ……………………………………..122-129

2- بار معنایی  ـــــ

3- اشاره به آیه و حدیث ………………………….. 130-131

7- بررسی اشعار عربی بهارستان                    1- تاکید مطلب  …………………………………….. 132-134

2- بار معنایی  ــــــ

3- اشاره به آیه و حدیث  ـــــ

8- نتیجه گیری کلی از پایان نامه ……………………………………………………………………………..136-137

این فایل ورد در 130 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

30,000 ریال – Download

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.