بررسی رابطه بین سرمایه فکری و رضایت و عملکرد کارکنان


OnPlay تمامی آموزش های غیر رایگان اساتید سطح اینترنت را به رایگان تماشا کنید

سرمایه های فکری در یک سازمان دارایی هایی هستند که ارزش آنها با به اشتراک گذاشتن با دیگران و گذشت زمان افزایش می یابند. هدف از  انجام این تحقیق بررسی اثر سرمایه فکری بر رضایت شغلی و عملکرد کارکنان می باشد . این تحقیق ازنظرهدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد تهران می باشد روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای بوده و داده های آن ازطریق پرسشنامه بدست آمده است. روایی پرسشنامه با نظر صاحبنظران در زمینه مدیریت تایید شد و و پایایی آن به کمک آلفای کرونباخ بدست آمد و برابر با 955/0 بوده است. داده ها از طریق نرم افزار SPSS و لیزرل و با استفاده از آزمون همبستگی  و مدل معادلات ساختاری تحلیل شده است. نتایج به دست آمده از مدل معادلات ساختاری نشان می دهد که سرمایه انسانی بر سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری تاثیر گذار است و سرمایه مشتری نیز بر سرمایه ساختاری تاثیر می گذارد . همچنین نتایج نشان می دهد که سرمایه انسانی و سرمایه مشتری بر عملکرد سازمان تاثیر ندارند و نهایتا این که رضایت شغلی بر عملکرد سازمان تاثیر گذار است.

وازگان کلیدی : سرمایه فکری ، سرمایه مشتری ،سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری ، رضایت شغلی ، عملکرد سازمانی

فهرست مطالب

فصل اول. 1

کلیات تحقیق. 1

1-1 مقدمه 2

2-1 بیان مسئله 2

3-1 چارچوب نظری. 4

4-1 اهمیت تحقیق. 5

5-1 اهداف تحقیق. 6

1-5-1هدف اصلی تحقیق. 6

2-5-1اهداف فرعی. 6

6-1 فرضیه های تحقیق. 6

7-1-حدود مطالعاتی تحقیق. 6

1-7-1-قلمرو مکانی تحقیق. 6

2-7 -1-قلمرو زمانی تحقیق. 7

8-1 تعریف واژ گان و اصطلاحات کلیدی تحقیق. 7

فصل دوم 1

مروری بر ادبیات تحقیق. 1

1-2- مقدمه 2

2-2- سرمایه فکری. 4

1-2-2- مروری بر چشم انداز تاریخی سرمایه فکری. 6

2-2-2- عناصر سرمایه فکری. 12

1-2-2-2- سرمایه انسانی. 12

2-2-2-2- اجزاء سرمایه انسانی. 14

3-2-2-2- سرمایه ساختاری (سازمانی) 19

4-2-2-2- اجزاء سرمایه ساختاری. 20

5-2-2-2- سرمایه ارتباطی (مشتری) 25

6-2-2-2- اجزاء سرمایه ارتباطی. 26

3-2-2- سنجش سرمایه فکری. 29

1-3-2-2- دلایل سنجش سرمایه فکری. 29

4-2-2- دلایل عدم توجه به اندازه گیری سرمایه فکری از سوی سازمانها 32

5-2-2- منافع و مزایای اندازه‌گیری سرمایه فکری. 33

6-2-2- مدلها و روشهای اندازه گیری سرمایه فکری. 35

7-2-2- مدلهای سنجش غیرمالی سرمایه فکری. 36

8-2-2- نقاط ضعف مدل های ارزش گذاری سرمایه فکری. 40

3-2- رضایت شغلی. 41

1-3-2- اهمیت رضایت شغلی. 43

2-3-2- ویژگی های رضایت شغلی. 44

3-3-2- عوامل تعیین کننده رضایت شغلی. 45

1-3-3-2- عوامل جمعیت شناختی. 46

2-3-3-2- عوامل شخصیتی. 47

3-3-3-2-عوامل شغلی. 47

4-3-2- نظریه های مختلف در مورد رضایت شغلی. 48

تئوری سلسه مراتب نیازها 49

تئوری  Yو  x مک کریگور. 51

نظریه نیازها 51

تئوری آلدرفر ( وجود، وابستگی، رشد ) 52

تئوری جذابیت ـ انتظار. 52

تئوری دو عاملیهرزبرگ.. 53

5-3-2- رضایت شغلی و عملکرد 54

4-2- عملکرد شغلی. 55

1-4-2- اهمیت عملکرد شغلی. 55

2-4-2- عوامل موثر بر عملکرد شغلی. 56

3-4-2-سیستم عملکرد فردی. 59

4-4-2-ابعاد عملکرد شغلی. 60

1-4-4-2- عملکرد وظیفه ای. 61

2-4-4-2- شهروندی سازمانی. 61

3-4-4-2- عملکرد ضد تولیدی. 62

5-4-2- عوامل مرتبط با عملکرد شغلی. 63

6-4-2- ویژگی های شخصیتی و عملکرد شغلی. 65

1-6-4-2- برون گرایی. 65

2-6-4-2- وجدان کاری. 66

3-6-4-2- ثبات هیجانی. 66

4-6-4-2- سازگاری. 66

5-6-4-2-  تجربه پذیری. 67

5-2- عملکرد 67

6-2- عملکرد سازمانی. 67

1-6-2- شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان ها 69

2-6-2- مدیریت عملکرد در سازمان. 70

7-2- پیشینه تحقیق. 72

1-7-2- مطالعات داخلی. 72

2-7-2- مطالعات خارجی. 74

فصل سوم 75

روش اجرای تحقیق. 75

1-3مقدمه 76

2-3 روش تحقیق. 76

3-3 روش های گردآوری داده ها 77

4-3 ابزار گردآوری داده ها 77

5-3 روایی و پایایی ابزار اندازه گیری داده ها 78

1-5-3 روایی. 78

2-5-3 پایایی. 79

6-3جامعه آماری. 80

7-3 تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری. 81

8-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 81

1-8-3 مدل اندازه گیری. 83

2-8-3 مدل ساختاری. 83

9-3 آزمون های برازندگی مدل کلی. 84

1-9-3شاخص مجذور کای دو. 85

2-9-3 جذر برآورد واریانس خطای تقریب.. 85

3-9-3شاخص بنتلر- بونت یا شاخص نرم شده برازندگی. 85

4-9-3  شاخص تاکر- لویز یا شاخص نرم نشده برازندگی. 86

5-9-3  شاخص برازندگی تطبیقی. 86

6-9-3 شاخص  تعدیل شده برازندگی. 86

فصل چهارم 87

تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 87

1-4 مقدمه 88

2-4 توصیف داده های جمعیت شناختی. 88

1-2-4 اطلاعات مربوط به سنپاسخ دهندگان. 88

2-2-4 اطلاعات مربوط به وضعیت جنسی پاسخ دهندگان. 89

3-2-4 اطلاعات مربوط به وضعیت تحصیلی پاسخ دهندگان. 90

5-2-4 اطلاعات مربوط به وضعیت سابقه پاسخ دهندگان. 92

3-4  برازندگی مدل تحقیق. 93

1-4-4 بررسی مدل ساختاری و اندازه گیری تحقیق. 96

1-4-5 آزمون فرضیه اول. 101

2-4-5 آزمون فرضیه دوم 102

3-4-5 آزمون فرضیه سوم 103

4-4-5 آزمون فرضیه چهارم 104

5-4-5 آزمون فرضیه پنجم 105

6-4-5 آزمون فرضیه ششم 106

7-4-5 آزمون فرضیه هفتم 107

فصل پنجم 108

نتیجه گیری وپیشنهادات.. 108

1-5 مقدمه 109

2-5 نتیجه گیری بر اساس فرضیات تحقیق. 109

1-2-5 نتیجه فرضیه اول. 110

2-2-5 نتیجه فرضیه دوم 110

3-2-5 نتیجه فرضیه سوم 110

4-2-5 نتیجه فرضیه چهارم 111

5-2-5 نتیجه فرضیه پنجم 111

6-2-5 نتیجه فرضیه ششم 111

7-2-5 نتیجه فرضیه هفتم 111

3-5 پیشنهادات تحقیق. 112

4-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 113

5-5- موانع و محدودیت های تحقیق. 113

پیوست.. 115

پیوست الف : پرسش نامه 115

پیوست ب: خروجی نرم افزار. 118

منابع ماخذ 153

منابع فارسی. 154

منابع لاتین. 157

با وقوع انقلاب فناوری اطلاعات ، جامعه اطلاعاتی و شبکه ای و نیز پیشرفت سریع فناوری برتر، از دهه 1990 الگوی رشد اقتصاد جهانی تغییر اس اسی کرده است . دراقتصادجهانی امروز دانش به عنوان مهمترین سرمایه جایگزین سرمای ه ها ی مالی و فیزیکی شده است.

محیط کسب وکار مبتنی بر دانش ، نیازمند رویکردی است که دارائی ها ی ناملموس جدید سازمانی مثل دانش و شایستگی های منابع انسانی ، نوآوری ، روابط با مشتری ، فرهنگ سازمانی، نظام ها، ساختار سازمانی وغیره رادربرگیرد . دراین میان ، نظریه سرمایه فکری توجه روزافزون محققان دانشگاهی ودست اندرکاران سازمانی رابه خود جلب کرده است.

از طرف دیگر ، یکی از قابلیت های مهم سازمانی که می تواند به سازمان ها در خلق مزیت » وتسهیم دانش کمک بسیارنماید و برای آنها در مقایسه با سازمان های دیگر سازمانی پایدار ایجاد کند ، سرمایه اجتماعی است .

در این فصل بیان مسئله تحقیق را مورد بررسی قرارمی دهیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف علمی و کاربردی بیان می کنیم .چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سوال در موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق و تعاریف واژه ها  اصطلاحات  نیز اشاره شده است

فایل ورد 183 صفحه ای


OnPlay در یوتوب، آموزش های روانشناسی و معماری و کامپیوتر و سایر آموزشهای پولی را به رایگان تماشا کنید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × 1 =