روشهای موجود برای بررسی شبکه حمل و نقل بعد از بروز زلزله


سپس میزان آسیبهای احتمالی شبکه  حمل و نقل و وضعیت مراکز امدادی (عرضه) و تعداد مجروحین (تقاضا) شبیه سازی می گردد. برای اینکار از نمونه سازی مونت کارلو و LHS  و توابع خرابی اجزاء آسیب‌ دیده شبکه بدست می آید در مرحله بعدی توزیع و تخصیص سفرها انجام می‌شود و سرانجام معیارهای ارزیابی شبکه، مانند زمان سفر برای هر سناریو برآورد می گردد. در این سمینار شبکه های مختلفی مورد تحلیل قرار گرفته است. به کمک این روش می توان ضمن ارزیابی شبکه حمل و نقل بعد از زلزله، به برآوردی از وضعیت بحران بعد از زلزله دست یافت. همچنین مسیرها را اولیت بندی نموده و برای توسعه یا ایجاد دست یافت. همچنین مسیرها را اولیت بندی نوده و برای توسعه یا ایجاد راههای جدید تصمیم گیری کرد. مراکز امدادی موجود را از نظر انجام تقویت اولیت بندی کرده و یا مراکز امدادی جدید را امکان یابی کرد، برای اولیت بندی کرده و یا مراکز امدادی جدید را مکان یابی کرد. برای مدیریت بحران و کنترل ترافیک پیش‌‌بینیها لازم انجام داده و تاثیر آنها را در عملکرد اجزاء شبکه حمل و نقل محاسبه کرد. این روش جدای از زلزله می تواند در مورد دیگری که شبکه حمل و نقل اعم ا شهری یا منطقه ای در معرض آسیب و کاهش ظرفیتهای احتمالی قرای می گیرد. مانند بارش باران یا برف سنگین و بروز تصادفات یا بمبارانهای هوائی مورد استفاده قرار گیرد.
فهرست عنوان                                                                                                                         صفحه

1-1 مقدار…………………………. 2

1-2 اهداف و دست آوردهای پروژه‌……….. 5

2 بررسی کارهای انجام شده تاکنون……… 8

2-1 عملکرد اجزای شبکه بصورت مستقل……. 9

2-1-1 عملکرد فیزیکی و آسیب پذیری…….. 10

2-1-2 کارآیی………………………. 11

2-2-1 ازائه معیارهای کارایی…………. 11

2-2-2 بررسی تأخیرهای وارد از خرابی…… 17

2-2-3 اولیت دهی پلها برای بازسازی……. 20

2-3عملکرد کلی شبکه حمل و نقل………… 23

2-3-1 بررسی معیارهای کارایی شکبه تخریب شده  24

2-3-3 برآوردتأخیرهای وارده از خرابی….. 35

2-3-4 ارزیابی سیستم بیمارستانی منطقه‌ای.. 38

2-3-5 ارزیابی ریسک منطقه‌ای………….. 42

2-3-6زمان جمع شدن افراد امداد رسان…… 47

2-4سفرهای ترافیکی بعد از زلزله………. 50

2-4-1-رابطه بین حجم سفرها و بازسازی بعد از زلزله    50

4-1 عملکرد شبکه‌های حمل و نقل ایران در زلزله‌های گذشته   54

4-2 عملکرد شبکه های ح0مل و نقل دنیا در زلزله های اخیر  55

4-2-1زلزله کوبه ژاپن 1995…………… 56

4-2-1-1 پلها و راههای اصلی کوبه……… 57

4-2-1-2 راه آهن کوبه……………….. 59

4-2-1-3 سیستم متروی کوبه……………. 60

4-2-1-4 فرودگاههای اطراف کوبه……….. 60

4-2-2 لزله نورث ریج. کالیفرنیا آمریکا 1994  60

4-2-3 زلزله لوما پریتا، آمریکا 1989….. 61

4-2-4 زلزله ارمنستان 1988…………… 62

4-2-5 زلزله کاستاریا 1991…………… 63

4-2-6 زلزله مکزیکوسیتی، مکزیک 1995…… 63

4-2-7 زلزله فیلیپین 1990……………. 63

4-2-8 زلزله ازمیت ترکیه 1999………… 63

5ستاریوی زلزله…………………….. 68

5-1کارهای انجام شده دردنیا در زمینه طراحی برمبنای سناریوی زلزله…………………………….. 69

5-2پارامترهای موثر در تعریف سناریو…… 69

5-2-1 زلزله……………………….. 70

5-2-2 مقیاس اندازه گیری زلزله……….. 72

5-2-3 آنالیز زلزله ………………… 72

5-2-4 پهنه بندی لرزه ای…………….. 72

5-2-5 روش‌ پهنه بندی حرکات زمین تحت اثر زلزله 73

5-2-5-1 لرزه خیزی………………….. 73

5-2-5-2 کاهش شدت حرکات زمین در اثر دورشدن از مرکز زلزله 73

5-2-5-3اثرات وضعیت محل برروی حرکات زمین لرزه 74

5-2-6بررسی اثرات وضعیت محل برای پهنه بندی با دقت کم 74

5-2-7بررسی اثرات وضعتی محل برای پهنه‌بندی با دقت کم  74

5-2-8 بررسی اثرات وضعیت محل برای پهنه‌بندی با دقت زیاد  75

5-2-9کارهای انجام شده در دنیا درزمینه پهنه‌‌بندی لرزه 76

6 تقاضا…………………………… 79

6-1 سفرهای خدماتی………………….. 80

6-2 سفرهای امدادی………………….. 82

6-3 برآورد مجروحین…………………. 84

6-3-1 ناحیه بندی ساختمانها………….. 85

6-3-2 طبقه بندی ساختمانها…………… 86

6-3-3 برآورد آسیبهای وارده به ساختمانها. 86

6-3-4 نسبت تلفات انسانی…………….. 91

6-3-4-1 اعتبار سنجی تلفات برای شهرتهران. 95

6-3-4-2  برآورد تلفات برای شهرتهران….. 96

7 بررسی رفتارهای انسانی…………….. 99

7-1 رفتار  رانندگان در هنگام وقوع زلزله. 100

7-1-1 عوامل موثر در وضعیت رفتار رانندگان 100

7-1-2 مشکلات احتمالی ناشی از رفتار رانندگان وعوامل تشدید کننده‌آن………………………….. 102

7-1-2-1اشغال سطح خیابانها………….. 102

7-1-2-4 بروز تصادفات احتمالی……….. 103

7-1-2-5 وسایل نقلیه رها شده………… 104

7-1-2-6 هراس ناشی از زلزله و عواقب آن.. 104

7-1-2-7 افزایش طول سفرها دراثر عدم اطلاع 104

7-1-3 راههای مواجهه با این مشکلات……. 104

7-1-3-1 آموزش و اطلاع رسانی…………. 105

7-1-3-2 تخلیه و بازگشایی مسیر………. 105

7-2 رفتار رانندگان در استفاده از شبکه بعد از زلزله  106

7-3 رفتار نیروهای امنیتی و امدادی ….. 107

7-4 رفتار نیروهای مدیریت امدادی و انتظامی   111

8 برآورد عرضه…………………….. 115

8-1 برآورد شبکه حمل و نقل بعد از زلزله. 115

8-1-1 اجزاء شبکه………………….. 115

8-1-1-1 راهها ……………………. 115

8-1-1-2  تقاطعات …………………. 117

8-1-1-3 پلها …………………….. 119

8-1-2 پارامترهای ارزیابی شبکه………. 120

8-1-3 خرابی‌های مستقیم شبکه‌حمل و نقل بعد از زلزله    121

8-1-3-1 خرابی بدنه راه ……………. 122

8-1-3-2 تونل …………………….. 124

8-1-3-3  خرابی پل…………………. 125

8-1-3-4 منحنیهای شکنندگی یا خرابی پلها. 126

8-1-4 خرابی های غیر مستقیم شبکه حمل و نقل بعداززلزله………………………………… 130

8-1-4-1 خرابی تأسیسات جانبی مسیر……. 131

8-1-4-2  عوامل ترافیکی…………….. 131

8-2 برآورد مراکز امداد رسانی……….. 132

8-2-1 پارامترهای مهم برای ارزیابی مراکز امدادی  133

8-2-2 ظرفیت پذیرش مجروح……………. 134

8-2-3 عملکرد بیمارستان بعد از زلزله…. 135

8-2-4 خرابی بیمارستانها……………. 136

9 توزیع………………………….. 140

9-1 شبیه سازی…………………….. 140

9-1-1 روشهای ضریب رشد……………… 142

9-1-2 ضریب رشد بکنواخت…………….. 143

9-1-3 روش میانگین ضریب رشد ………… 143

9-1-4 مدل فراتر ………………….. 144

9-1-5 مدل دیترویت ………………… 145

9-1-6 ضرایب رشد با محدودیت دوگانه (روش فورنیس)  145

9-1-7 مزایا و معایب ضریب رشد……….. 146

9-1-8 مدل جاذبه ………………….. 147

9-1-9 محدودیتهای مدل جاذبه ………… 149

9-1-10 مدل فرصت بینابینی ………….. 150

9-2 توزیع به کک مدلهای برنامه ریزی خطی. 152

9-3 مقایسه بین مدلهای توزیع ……….. 155

10 مدلهای تخصیص ………………….. 159

10-1 تخصیص به روش هیچ یاهمه (کوتاهترین مسیر) 160

10-1-1 الگوریتم کوتاهترین مسیر……… 161

10-2 تخصیص تعادل ی (ظرفیت محدود)……. 162

10-2-1 روند تخصیص افزایشی………….. 164

10-2-2 روند با سرعت تغییرات زیاد و کم.. 165

10-3-3 روند میانگین متوالی ………… 165

10-3 تخصیص احتمالاتی ………………. 166

10-3-1 تخصیص احتمالاتی برمبنای شبیه‌سازی. 166

10-3-2 تخصیص احتالاتی نسبی …………. 168

10-4 روش برنامه ریزی خطی ………….. 168

10-5 روشMcLaughiln …………………. 169

11 تحلیل ریسک ……………………. 171

11-1 شبیه سازی مونت کارلو………….. 171

11-1-1 مزایای نمونه سازی مونت کارلو…. 173

11-2 نمونه سازیLatin Hyper cube یا LHS ….. 173

11-3 مقایسه بین نمونه سازیLHS و مونت کارلو  175

11-4 توابع توزیع برای شبیه سازی…….. 176

11-4-1 توابع توزیع………………… 177

11-5- دقت برآوردهای احتمالاتی……….. 177

12 ارائه مدل …………………….. 182

12-1 سناریوی زلزله ……………….. 182

12-2 برآورد تقاضا ………………… 184

12-3 برآورد عرضه …………………. 188

12-3-1 برآورد شبکه حمل ونقل………… 189

12-3-2-1 @ Risk …………………… 192

12-4-1 الگوریتم کوتاهترین مسیر …….. 194

12-4-2 برنامه ریزی خطی ……………. 195

12-4-3 نرم افزار مدل ……………… 196

12-4-4 قابلیت توسعه ………………. 197

12-4-4-1 درنظر گرفتن ترافیک غیرامدادی رسانی 197

12-4-4-2 درنظرگرفتن وضعیت کنترل برترافیک 198

12-4-4-3 در نظر گرفتن احتمالی ظرفیت مراکز امدادشده رسانی………………………………… 199

12-4-4-4 درنظردرنظرگرفت احتمالی ظرفیت مراکز امداد رسانی………………………………… 199

12-4-4-5  مبداء و مقصدها مجازی……… 199

12-4-4-6 استفاده از تابع ارزش زمان….. 199

12-5 ارزیابی شبکه ………………… 200

12-5-1 ارزیابی کل شبکه ……………. 202

12-5-2 ارزیابی اجزاء شبکه …………. 204

12-5-2-1 تحلیل حساسیت……………… 204

13 بکارگیری مدل ………………….. 202

13-1 شبکه ساده با یک مبداء و مقصد ….. 208

13-1-1 روندانجام تحلیل شبکه ……….. 209

13-2 شبکه متشکل از چند مبداء‌و مقصد….. 212

13-2-1 نتایج تحلیل ……………….. 214

14- پیشنهادات برای کارهای آینده…….. 219

فایل ورد 189 صفحه ای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *