استاد محمد قلی شیرازی

استاد محمد قلی شیرازی

1262 ه.ق 1224 ه.ش

نام اثر: مسجد حاج رجبعلی (در خونگاه)

16
این مسجد از مساجد قدیمی تهران می باشد. دارای صحن بالنسبه وسیع و شبستان تابستانی و زمستانی و ایوان و مدرس زیبائی است.

ایوان مدرسه و شبستان قدیمی مسجد از لحاظ سبک ساختمان و اسلوب کاشیکاری و کتیبه خط ثلث که بر سه بدنه ایوان رفیع نصب شده بسیار جالب و ارزنده است.

طاقنامهای جنبین ایوان و دو گوشوار فوقانی آن دارای طاق بندی و کاشیکاری ممتاز است. در این قسمت بنا دو کتیبه به خط ثلث سفید رنگ بر متن خشت های کاشی لاجوردی نصب شده که می رساند این مسجد مرمت شده است.

17
طاقنماهای صحن مسجد عموما مزین به کاشی کاری گره خوش طرح و الوان مزین است . در وسط قطعات کاشی به سبک دوران صفوی و مدرسه شاه سلطان حسین صفوی در اصفهان با کاشی و رسم الخط کوفی کلمات «الله» و «علی» ساخته شده است.

در عقب این ایوان رفیع شبستان و محراب مسجد واقع شده، این شبستان از نظر هنر معماری و تزیینات کاشیکاری دوران قاجار از لحاظ نقوش بسیار جالب و رنگ آمیزی در عداد هنرهای ظریف و ممتاز است، در وسط دائره کاشی ایوان نام کاشیکار و استاد بنا بدین ترتیب ثبت شده است:

«عمل کمترین استاد محمد قلی شیرازی سنه 1262»

شبستای قدیمی مسجد و گوشار های داخل ان و مقرنس کاری درون محراب و خطوط زیبای گتیبه آن که با سایر تزیینات کاشیکاری اختلاط حاصل نموده اند.

 منظره ای بس زیبا به این قسمت از بنای نسجد داده است. این مسجد و شبستان و ایوان و صحن آن احتیاج به تعمیر و مرمت اساسی و تزیینی دارد.

منبع: کتاب معماران ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.