دانلود پروژه مرمت مرکز محله نعلبندان گرگان


رسیدن به نظم هدایت و راهبری کار آمد همواره از اهداف تهیه برنامه های توسعۀ شهری قرار داشته، اما نگرش کمــــــی به مفهوم توسعه سبب شده که نیاز های کیفی و انسانی از نظر خارج گردند و توجه به مسائلی همچون تامین سطوح خدماتی و افزایش تراکم ساخت سبب از یاد رفتن ارزشهای فرهنگی و هویت مکان گشته اند و این در حالی است که بافت های تاریخی حاوی یادمانها و ارزشهای میراث تاریخی شهر و شهروندان است و هرگونه دخل و تصرف در آن موجب تضئیع و محو شدن این ارزشها خواهد شد. تهیه اسنادی برای سامان دادن و توسعه بافتهای تاریخی لازم است و سبب میشود تا ارزشهای بافت تاریخی و فرصت های نوسازی به درستی قابـــــل تشخیص باشد. بدیهی است که با تهیه این مــدارک و در صورت حفظ و احیا این اماکن به جاذبه های گردشگری تبدیل شده و نهایتا میتواند سبب ایجـــاد اشتغال و تعریف عملکرد های جدید در بــــــــافت تاریخی و در نتیجه احیای کامل آن گــــــــــــردد.
محدودۀ بافت قدیم گرگان که مرکز محله نعلبندان در آن واقع است : با توجه به ویژگی های خاص معماری و شهر سازی بافت قدیم گرگان ،تا کنـــون بررسی و ارائه طرح های بســــــیار بـــاارزشی در غالب طرح هایجامـــــــع و تفضیلی ارائه گردیده، ولی با این هـــــمهدر خصوص محدودۀ ” تکیه مرکز محـلـه نعلبندان “ آسیب شناسی و مطالعه محدوده فوق از دید مسئولان ذیربط باز مانده وباوجود تاثیر ترافیکی و همچنین دید منظری که ایجاد نموده وتاثیر آن بر بافت قدیم و نیز نزدیک بودن تکایای نعلبندان با مکان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان گلستان ، انتظار میرفت که بهاین محدوده توجه بیشتری در خصوص بررسی های گوناگون آن از جنبه های مختلف احیا و کاربری و سامان دادن بهفضا صورت پذیرفته باشد. مرکز محله نعلبندان در محدوه شرقی بافت قدیم گرگان واقع شده، که این بافت تقریبا در بر گیرنده تمام فضا های با ارزش شهری و آثار تاریخی بوده وسطحی حدود 128 هکتار معادل ده درصد محدوده قانونی شهر را شامل میشود.حوزه شمالی خیابان امام خمینی: این حوزه شامل عناصر اصلی سازمان فضایی مانند مصلا مسجد جامع شهر مدرسه عمادیه بازار نعلبندان و مرکز محلات سرچشمه سبزه مشهد نعلبندان چهار شنبه ای و دربنو میباشد که در ارتباط با خیابان امام خمینی به مرکز شهر اتصال میابند. تکیه مرکز محله نعلبندان :ابنیه خدماتی و فرهنگی – مذهبی واقع در این محدوده که بخش اعظم معماریآن را تشکیل داده مربوط میشود به دوران اواخر قاجار و اوایل پهلوی.اصولاًدر سیمای مربوط به تکیۀ مرکز محلۀ نعلبندان ویژگیهای معماری مربوط بــه دوران فوق فوق الذکر کاملاً به چشم میخورد.

ویژگی های معماری محدوده مورد مطالعه:

نسبت فضا های پر و خالی در نما با شکل و ترکیب باز شو ها و به طور کلی تناسبات سطوح ساختمان در این دورهنسبت به دوران قبل از خود یعنی قاجار دگرگون شده و مشاهده میشود که تقسیمات کلی نا محدود تر شده و به وسیلـه ستون های سیمان اندود تقسیم شده است.شکل باز شو ها به مربع مستطیل و بعضاً دایره و نیم دایره تغییر نموده و بـهصورت چند تایی کنار هم با سطوح شیشه ای تبدیل شده است، نما متقارن تر شده و ورودی در محور تقارن نما قرار میگیرد و غالباً پیشامدگی هایی به شکل تراس ساخته شده با چوب به چشم میخورد. سقف بنا ها در این دوره نیز بـــه صورت شیبدار شمالی و بعضاً به صورت شیروانی فلزی میباشد که دارای برآمدگی از چهار طرف است.

این پروژه شامل:
۱٫ همجواری های سایت
۲٫فضای شهری با عملکرد مرکز محله
۳٫ وپژگی معماری محدوده نعلبندان
۴٫حوزه های موجود در محله نعلبندان که شامل(مصلای مسجد جامع،مدرسه عمادیه،بازار نعلبندان،مرکز محله سرچشمه،تکیه مزکز محله نعلبندان،ابنیه خدماتی درمانی)
۵٫مصالح به کار رفته در مرکز محله
۶٫بررسی نحوه توزیع تراکم ساختمانی در محدوده مورد مطالعه
۷٫عوامل موثر در سیمای جداره
۸٫ خط آسمان
۹٫دانه بندی
۱۰٫ترکیب و انتظام پنجره ها
۱۱٫رنگ و جنس مصالح
۱۲٫آسیب شناسی جداره های نما در تکیه مرکز محلۀ نعلبندان
۱۳٫بررسی محدودۀ مورد مطالعه به لحاظ فرسودگی
۱۴٫ارائۀ روشهایی برای بهبود ارتقاء سیمای کالبدی تکیه مرکز محله نعلبندان
۱۵٫عامل مخل
۱۶٫عامل عارضه
۱۷٫دسترسی محلات از مرکز محله نعلبندان
۱۸٫نقشه دسترسی محلات از مرکز محله نعلبندان
۱۹٫نقشه ابنیه با ازرش تاریخی و مذهبی
۲۰٫نحوه فعالیت در مرکز محله
۲۱٫نقشه معرفی معابر در مرکز محله
۲۲٫نقشه معرفی انواع دسترسی در مرکز محله
۲۳٫نقشه معرفی فضا های پر و خالی در مرکز محله
۲۴٫نقشه بررسی سطوح آفتابگیر و سایه انداز در مرکز محله
۲۵٫نقشه معرفی مرکز محله از نظر امکان دسترسی
۲۶٫نقشه معرفی تراکم ابنیه مرکز محله
۲۷٫نقشه شیب و نحوۀ دفع آبهای سطحی در مرکز محله
۲۸٫ نقشه معرفی کاربری ابنیه
۲۹٫نقشه سازمان فضایی مرکز محله
۳۰٫نقشه مسیر باد های مطلوب و نا مطلوب
۳۱٫نقشه تعیین خط آسمان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *