or or

نگاهی به کنوانسیون 1954 لاهه در مورد حفاظت‏ از میراث فرهنگی در زمان جنگ

نگاهی به کنوانسیون 1954 لاهه در مورد حفاظت‏ از میراث فرهنگی در زمان جنگ مقدمه: صدمات شدیدی که در جریان جنگهای قرن حاضر به میراث‏ فرهنگی ملل طرف جنگ وارد شد و تهدید روزافزون تخریب‏ و انهدام آثار فرهنگی،تاریخی و طبیعی در جریان جنگهای‏ احتمالی آینده،ضرورت حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی‏ کشورها را در قبال صدمات ناشی از جنگ،امری جدی و فوری‏ جلوه‏گر ساخت،ضمنا افکار عمومی جهان آسیب دیده از جنگ که‏ تخریب آثار فرهنگی کشورها را به مثابه ورود صدمه جدی به‏ میراث فرهنگی بشری ارزیابی می‏نمود،به سمت اتخاذ روشهایی‏ به منظور محدود کردن دامنه خسارات جنگ سوق یافت.توسعه‏ روزافزون و رشد کمی و کیفی بی‏سابقه تکنولوژی و ابراز ادوات‏ جنگی،حرکت افکار عمومی ملل به سمت انسجام اندیشه‏های‏ جلوگیری از خسارت جنگ را تشدید و نهایتا به توافقهای‏ بین‏المللی متعددی که هر یک به نوبه خود و در حیطه نفوذ و صلاحیت خود واجد ارزشهای فراوانی است منجر شد. صدمات فراوان ناشی از جنگ تحمیلی در تشدید عنایت‏ جمهوری اسلامی ایران به اجرای مفاد کنوانسیون 1954 لاهه‏ تاثیری فراوان گذاشت و بیش از 2500 کیلومتر طور مرزهای آبی‏ و خاکی جمهوری اسلامی ایران در جریان جنگ تحمیلی به مدت‏ 8 سال صحنه درگیری مستقیم نظامی بود. دامنه خسارات …

فرهیخته گرامی، برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...