استاندارد روش اندازه‏گيري نمك در خوراك دام و طيور


استاندارد روش اندازه‏گيري نمك در خوراك دام و طيور

1- هدف

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين روش‏هاي اندازه‏گيري نمك ( برحسب كلرورسديم ) در خوراك دام و طيور مي‏باشد .

2- دامنه كاربرد

اين استاندارد مورد اندازه‏گيري ميزان نمك در خوراك دام و طيور كاربرد دارد .

3- روش كار

ميزان نمك موجود در خوراك دام و طيور را مي‏توان از طريق روش‏هاي ارائه شده در ذيل اندازه‏گيري نمود :

3-1- روش الف

3-1-1- مواد و معرف‏هاي مورد نياز

3-1-1-1- اسيد نيتريك غليظ با وزن مخصوص 1/42

3-1-1-2- محلول سولفات فريك :

60 گرم از سولفات فريك Fe2(SO4)3 را در يك ليتر آب حل نماييد .

3-1-1-3- محلول هيدروكسيد آمونيم

يك حجم از هيدروكسيد آمونيم را با 12 حجم آب مخلوط نماييد .

3-1-1-4- معرف سولفات فريك

يك محلول 25 درصد ( وزن به حجم ) سولفات فريك تهيه نموده و آن را صاف كنيد .

3-1-1-5- محلول نيترات نقره  نرمال

3-1-1-6- محلول تيوسيانات پتاسيم  نرمال

3-1-2- روش آزمون

يك گرم از نمونه آسياب شده را وزن كرده و در يك بالن ژوژه 250 ميلي ليتري منتقل نماييد و 50 ميلي ليتر محلول سولفات فريك به آن اضافه كرده بالن را به آرامي تكان دهيد سپس 100 ميلي ليتر محلول هيدروكسيد آمونيم به آن افزوده و به حجم برسانيد . بالن را تكان داده تا كاملا مخلوط شود و بگذاريد 10 دقيقه بماند . سپس آن را بر روي كاغذ صافي واتمن شماره 41 و يا معادل آن صاف نماييد .

25 ميلي ليتر از محلول صاف شده را در يك بشر 250 ميلي ليتري وارد كرده و 10 ميلي ليتر اسيد نيتريك غليظ و 10 ميلي ليتر معرف سولفات فريك به آن اضافه كرده و سپس حجم معيني از نيترات نقره  نرمال نيز به محلول علاوه نماييد . مخلوط را حرارت داده تا بجوشد سپس آن را تا رسيدن به درجه حرارت آزمايشگاه خنك كرده و بگذاريد رسوب ته نشين شود . آنگاه مازاد نيترات نقره را با محلول تيوسيانات پتاسيم  نرمال تيتر نماييد تا جايي كه رنگ قرمز مايل به قهوه‏اي ايجاد شده حدود 15 ثانيه ثابت بماند .

3-1-3- محاسبه

ميزان نمك بر حسب كلرورسديم طبق فرمول زير بدست مي‏آيد .

= درصد نمك

كه در فرمول فوق :

A = حجم محلول نيترات نقره بكار برده شده در آزمايش بر حسب ميلي ليتر

N1 = نرماليته محلول نيترات نقره

B = حجم محلول تيوسيانات پتاسيم مصرف شده بر حسب ميلي ليتر

N2 = نرماليته محلول تيوسيانات پتاسيم

W = وزن نمونه مورد آزمايش بر حسب گرم

3-2- روش ب

3-2-1- مواد و محلول‏هاي مورد نياز

3-2-1-1- محلول نيترات نقره  نرمال

3-2-1-2- محلول تيوسيانات آمونيم  نرمال

3-2-1-3- محلول اشباع شده سولفات مضاعف آمونيم فريك FENH4(SO4)2

3-2-1-4- محلول اشباع شده پرمنگنات پتاسيم

3-2-1-5- اسيد نيتريك غليظ با وزن مخصوص 1/42

3-2-2- روش آزمون

در حدود 2 گرم از نمونه را دقيقأ وزن كرده و در يك ارلن 250 ميلي ليتري قرار دهيد و به آن 25 ميلي ليتر از محلول نيترات نقره  نرمال و سپس 25 ميلي ليتر اسيد نيتريك اضافه كرده و مخلوط را حرارات داده تا بجوشد .

در موقع جوشيدن 10 ميلي ليتر پرمنگنات اشباع شده به آن اضافه كنيد و بگذاريد بجوشد ) تقريبأ 15 دقيقه ) تا بيرنگ شود . سپس آن را خنك كرده و 100 ميلي ليتر آب و 5 ميلي ليتر معرف سولفات آمونيم فريك به آن افزوده و سپس آن را با محلول تيوسيانات آمونيم  نرمال تا ايجاد رنگ قرمز قهوه‏اي تيتر نماييد . بطوري كه رنگ قرمز ايحاد شده تا 15 ثانيه پايدار بماند

يك ميلي ليتر محلول نيترات نقره  نرمال معادل است 0/00585 گرم كلرور سديم .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *