4 گام کلیدی شناخت ضوابط میان طبقه و نحوه محاسبه مساحت و ارتفاع آن 1399


میان طبقه چیست؟

 • مطابق بند  22-2-4 مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان طبقه ای که تراز کف آن بین هر یک از طبقات اصلی ساختمان به گونه ای قرار دارد که از فضاي زیر آن که قابل تصرف است دسترسی دارد و مساحت آن مطابق مقررات، نسبتی کوچکتر از مساحت فضای زیر آن است.
 • مطابق بند  3-1-1-71  مبحث سوم مقررات ملی ساختمان طبقه ای واقع در بین هریک از طبقات اصلی ساختمان که حـداکثر یـکسوم مساحت طبقه زیر خود را داشته باشد. به جز در موارد خاص صنعتی، مجموع مساحت میان طبقهدر یک طبقه نباید از یک سوم مساحت کل همان طبقه بیشتر شود.

مساحت میان طبقه

مطابق بند  4-2-4-4 مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

 •  در صورت انطباق با تمام شرایط زیر جزو اتاق یا فضاي زیرین خود محسوب شده و مساحت آن به عنوان بخشی از مساحت آن اتاق یا فضا قابل محاسبه است. چنین میان طبقه هایی نباید در احتساب تعداد طبقات مجاز ساختمان منظور شوند:
  آ- اندازه ها، ارتفاع و مساحت میان طبقه به تنهایی با حداقل الزامات تعیین شده براي یک اتاق یا فضا با تصرف فضاي مرتبط با آن منطبق باشد.
  ب- سایر الزامات تعیین شده در این مبحث و سایر مباحث مقررات ملّی ساختمان از جمله برای نورگیري، تهویه، ایمنی، بهداشت، گرمایش و سرمایش مناسب در آن رعایت شده باشد.
  پ- مساحت میانطبقه از یک سوم مساحت طبقه زیرین آن یا مقادیر تعیین شده در مقررات یا ضوابط اختصاصی تصرفها بیشتر نباشد.
 • در صورت عدم انطباق مشخصات میان طبقه با الزامات مذکور، جزو اتاق یا فضای مربوط به حساب نیامده و باید هر دو به عنوان فضاهایی مستقل تحت تصرف هایی در نظر گرفته شوند که با مجموعه ی الزامات آن تصرف انطباق دارند.

ارتفاع میان طبقه

مطابق بند  4-5-2-2-5 مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان در صورت تعبیه ی میان طبقه در فضای اقامتی به عنوان بخشی از آن فضا، ارتفاع قسمت بالا و پائین آن باید به ترتیب حداقل 2/1 و 2/4 متر باشد.

راه های خروج از بنا و فرار از حریق میان طبقه

مطابق بند  3-1-13-12 مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

 •  بالکن های داخلی یا میان طبقه هایی که بار متصـرف آنهـا از 50 نفـر بیشـتر نباشـد،میتوانند فقط یک راه خروج داشته باشند. این راه خروج میتواند به طبقه زیر منتهی شود.
 • بالکن های داخلی یا میان طبقه هایی که بار متصرف آنها بین 51 تا 100 نفر باشد، باید حداقل دوراه خروج دور از هم داشته باشند. این دو راه خروج میتوانند به طبقه زیر منتهی شوند.
 • بالکن های داخلی یا میان طبقه هایی که بار متصرف آنها از 100 نفر بیشتر است، یک طبقه مجزامحسوب شده و باید مطابق ضوابط این مقررات براي آنها راههاي خروج به تعداد و عرض کافی درنظر گرفته شود.

سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *