ترجمه مقاله ادغام تصمیمات برداشت در طراحی زنجیره های تامین آگروفود


ترجمه مقاله ادغام تصمیمات برداشت در طراحی زنجیره های تامین آگروفود

ناکارآمدی های مشاهده شده در زنجیره های آگروفود و روندهای اخیر در صنعت آگروفود نظیر تثبیت، نیاز به مطالعات بیشتر روی مدیریت زنجیره تأمین در این حیطه را بیشتر کرده است. در حین در نظرداشتن مشخصه های خاص زنجیره های تأمین آگروفود مدل هایی برای کار پیچیده تعیین نمایه زنجیره تأمین بهینه برای بهبود عملکرد اقتصادی و محیطی شان لازمند. این مقاله شرحی کلی از مسأله طراحی زنجیره تأمین در زنجیره های صنعتی آگروفود با در نظر گرفتن نقض تصمیمات فصلی و برداشت، نابود شدن و فرآوری ارائه می کند.

فرمول مدل کلی ارائه شده که همساز با این مشخصه ها و جریان های پیشین و پسین در زنجیره است. مدل کلی در مطالعه موردی زنجیره فراوری چغندر قند در هلند به کار رفته است. مرز راندمان پارتو بین بیشینه سازی حاشیه سود کلی و کمینه سازی پتانسیل گرم شدن جهانی در معادله CO2 کاوش شده است. ابهامات موجود در تقاضا و حاصل برداشت با استفاده از نسخه تصادفی مدل در نظرگرفته شده اند.

نتایج نشان می دهند که مدل طراحی زنجیره تأمین باعث ارائه مشخصه های خاصی از زنجیره تأمین آگروفود شده و ابهامات آن منجر به شناسایی انجام بهتر پیکربندی های زنجیره تأمین می شوند. در مطالعه موردی، نمایه های زنجیره تأمینی می توان یافت که در آن ها عملکر از نظر اقتصادی و از نظر محیطی بهتر از عملکرد فعلی مدلسازی شده است. به علاوه، مشاهده می شود که پیکربندی های زنجیره تأمین با پردازش نامتمرکز یا پیش پردازش عنوان جالبی برای تحقیق آینده در زمینه صنعت آگروفود هستند.

The inefficiencies observed in current agro-food supply chains, and recent trends in agro-food industry such as consolidation, increase the need for further studies on supply chain management in this field. Models are required for the complex task of determining the optimal supply chain configuration in order to improve their economic and environmental performance, while taking into account the specific characteristics of agro-food supply chains.

This paper provides a general description of the supply chain design problem in agro-food industrial chains, considering the role of seasonality and harvesting decisions, perishability, and processing. A general model formulation is presented, which accommodates for these characteristics and for forward and backward flows along the chain. The general model is applied to a case study of the sugar beet processing chain in the Netherlands. The pareto-efficient frontier between maximizing the total gross margin and minimizing the global warming potential in CO2-eq is explored. Uncertainties in demand and harvest yield are taken into account using a stochastic version of the model.

Results show that a supply chain design model tailored to the specific characteristics of an agro-food supply chain with its uncertainties leads to identifying better performing supply chain configurations. In the case study, supply chain configurations can be found in which the performance on both the economic and the environmental objective is better than the modelled current performance. Additionally, we observe that supply chain configurations with decentralized processing or pre-processing are an interesting topic for future research in the context of agro-food industry.

عنوان لاتین: Integrating harvesting decisions in the design of agro-food supply chains

فرمت مقاله : pdf

عنوان ترجمه شده فارسی : ادغام تصمیمات برداشت در طراحی زنجیره های تامین آگروفود

توجه: این فایل داری واتر مارک می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *