دانلود کتاب اقتصادسنجی میانه دانشگاه پیام نور

دانلود کتاب اقتصادسنجی میانه دانشگاه پیام نور

کتاب اقتصادسنجی میانه دانشگاه پیام نور که توسط علی حسین صمدی برای مقطع ارشد اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی تهیه شده است

این مجموعه با هدف پوشش دادن مطالب سرفصل های درس اقتصادسنجی میانه در مقطع کارشناسی ارشد برای رشته اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی تدوین شده است. هدف از این کتاب تعمیق دانش اقتصاد سنجی افراد با مدرک کارشناسی، از طریق طرح مباحث با جبر ماتریسی است.

سرفصل های کتاب اقتصادسنجی میانه :

بخش اول: پیش نیازها

فصل اول: پیش نیازهای ریاضی و آماری

 • ماتریس و بردار
 • برخی عملیات جبری روی ماتریس ها و بردارها
 • برگردان ماتریس و بردار
 • معکوس ماتریس
 • اثر (تریس) ماتریس: مفهوم و قواعد
 • رتبه ماتریس
 • انواع خاص ماتریس های مربع
 • شکل خطی و درجه دوم و قواعد مشتق گیری
 • تابع چگالی احتمال و تابع درستنمایی
 • آزمون فرضیه: برخی مفاهیم و انواع
 • فاصله اطمینان و بیضی اطمینان

فصل دوم: مسائلی درباره رگرسیون

 • انواع داده ها و شاخه های اقتصادسنجی
 • حوزه های مختلف دانش اقتصادسنجی
 • انواع روش های رگرسیونی
 • مروری بر تحلیل رگرسیون خطی کلاسیک متعارف
 • خلاصه فصل دوم
 • پرسش های فصل دوم

بخش دوم: الگوهای رگرسیونی تک معادله ای

فصل سوم: رگرسیون خطی نرمال کلاسیک چندمتغیره: تخمین و استنتاج آماری

 • الگوی رگرسیون خطی نرمال کلاسیک چندمتغیره
 • روش های تخمین
 • خواص آماری برآوردگرها
 • قضیه گاوس – مارکوف
 • شکل انحراف از میانگین رگرسیون چندمتغیره
 • معیار خوبی برازش
 • آزمون های معناداری کل رگرسیون و ضرایب رگرسیون
 • آزمون یک یا چند محدودیت حطی
 • فاصله اطمینان و بیضی اطمینان
 • خلاصه فصل سوم
 • پرسش های فصل سوم

فصل چهارم: رگرسیون خطی نرمال کلاسیک چندمتغیره: نقض فرض های کلاسیک

 • هم خطی چندگانه
 • خودهمبستگی و یا همبستگی پیاپی
 • ناهمسانی واریانس ها
 • خطای تصریح الگو
 • خطای در متغیرها (خطای اندازه گیری)
 • خلاصه فصل چهارم
 • پرسش های فصل چهارم

بخش سوم: الگوهای رگرسیونی چندمعادله ای

فصل پنجم: سیستم معادلات رگرسیونی

 • معرفی و بیان شکل ماتریسی سیستم معادلات رگرسیونی
 • روش های تخمین سیستم معادلات رگرسیونی
 • آزمون های تشخیصی
 • آزمون فرضیه
 • حالت های خاص
 • بسط های SUR: سیستم معادلات رگرسیونی به ظاهر نامرتبط با مشاهدات نابرابر
 • خلاصه فصل پنجم
 • پرسش های فصل پنجم

فصل ششم: سیستم معادلات (ساختاری) همزمان خطی

 • معرفی و بیان شکل ماتریسی: شکل ساختاری و شکل تبدیلی
 • نقض فرض های کلاسیک و اریب (تورش) همزمانی
 • مسئله تشخیص
 • روش های تخمین سیستم معادلات همزمانی
 • مسئله همزمانی و آزمون برون زایی
 • خلاصه فصل ششم
 • پرسش های فصل ششم

بخش چهارم: تجزیه و تحلیل سری های زمانی

فصل هفتم: تجزیه و تحلیل سری های زمانی

 • انواع تجزیه و تحلیل سری های زمانی و فرآیندهای تصادفی
 • فرآیند تصادفی خود رگرسیون (AR)
 • خود رگرسیون برداری (VAR)
 • فرآیند تصادفی میانگین متحرک (MA)
 • فرآیند تصادفی میانگین متحرک خود رگرسیون (ARMA)
 • الگوی خود رگرسیون ناهمسانی شرط (ARCH)
 • الگوی خود رگرسیون ناهمسانی شرطی تعمیم یافته (GARCH)
 • سایر الگوهای از نوع ARCH و GARCH
 • خلاصه فصل هفتم
 • پرسش های فصل هفتم

فصل هشتم: آزمون های ریشه واحد، همجمعی و علیت

 • آزمون های ریشه واحد
 • آزمون های همجمعی
 • آزمون های علیت
 • خلاصه فصل هشتم
 • پرسش های فصل هشتم
توجه: این فایل داری واتر مارک می باشد.
فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 540
حجم: 4 مگابایت
45,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.