چگونه دانش آموزان را به کتابخوانی علاقه مند کنیم؟ – 15 صفحه

چگونه دانش آموزان را به کتابخوانی علاقه مند کنیم؟

کارشناس پژوهش

-مقدمه :

کتاب درزندگی ما اهمیت زیادی داردودرتعالیم اسلامی نیزکتاب وسیله ی رسیدن انسان به کمال است. ما می دانیم که امروزه با موانع توجه بسیاری روبه رو هستیم نه فقط حضور مسلط تلویزیون بلکه فعالیت های بی پایان بعد از مدرسه تکالیف مدرسه و…زندگی بچه ها را پر کرده است.درعین حال مابایدبتوانیم خواندن و کلمات وادبیات رابرای بچه ها سرگرم کننده وجذاب کنیم. برای این کار روش های متعددی وجوددارد که برخی از آن ها عبارتند از:

1- خانواده :

مهم ترین نقش درتشویق بچه ها به مطالعه به عهده خانواده است. اگر پدر ومادرساعاتی از وقت خودرا به مطالعه اختصاص دهند فرزندان آن ها نیز به مطالعه علاقه مند خواهند شد.

– 2آگاهی معلم :

معلم بایدازکتاب های مختلف مربوط ومناسب باشرایط سنی دانش آموزان آگاهی داشته باشدو آن ها را به دانش آموزان معرفی کندتا آن ها کتاب های مناسب را مطالعه کنند.

-3 غافلگیر کردن بچه ها:

حتما” بایددر جایی کتاب بخوانید که دانش آموزان شماراببینندزیرا اگرشما کسی را ببینید که
کتاب می خواند نمی توانید خودتان را نگه دارید ومی پرسید:چه کتابی می خوانید؟بگذارید بچه ها هم درمورد شما همین طور باشند.

– 4  ارزش دادن به کتاب خوانی بچه ها :

پرسش ازبچه ها در باره ی کتا ب هایی که مطا لعه می کنند واز آن ها بخواهیم که توضیحی درمورد کتاب ونویسنده ی آن بدهند ودادن امتیاز به آن ها. چون بچه ها دوست دارندبه خواندن آن ها ارزش داده شود.

– 5 اختصاص زنگی به نام زنگ کتاب خوانی در مدرسه :

اگر از دوره ی ابتدایی زنگی به نام زنگ کتا ب خوانی نیزمانندسایرزنگ های درسی برای بچه ها وجود داشته باشد هم مدرسه وهم کتاب خواندن برای بچه ها جذاب ودوست داشتنی می شود.

-6عوض کردن مبنای نمره از خوب جواب دادن به خوب سؤال کردن :

یعنی وقتی بچه ای خوب جواب می دهد نمره ی 20 می گیرد.درصورتی که اگر مبنای نمره پژوهش باشد تاثیر بیشتری خواهد داشت. دانش آموز وقتی باید نمره ی خوبی بگیرد که بتواند پرسش های خوبی ازهر درسی ارائه دهد وخودنیزتوانایی پاسخ گویی به پرسش ها را از طریق پژوهش به دست آورد.

-7نگاهی جدید به نمایشگاه :

معلم می تواند کتاب های مختلف را به صورت نمایشگاه در معرض دید دانش آموزان قرار دهد واز آنها بخواهد کتاب هارابخوانندو نقد کنند و نظرشان را بنویسند وبه نظرات آن ها امتیاز دهد.

8- آفرینش فضا :

بچه ها برای خواندن به مکان های امن وراحت علا قه دارنداگربتوانیدمکانی در کلاس یــــــــــا
کتابخانه کنار بگذاریدتابچه ها برای خواندن در آن جا آزاد باشند. صندلی های نرم عالی هستند.

9 – تشویق دانش آموزان کتاب خوان:

هرماه به دانش آموزی که بیشترین کتاب را از کتابخانه ی مدرسه امانت گرفته ومطالعه کرده یک کتاب به عنوان جایزه اختصاص دهیم و یا تابلوی اعلانات مدرسه نام او را بنویسم تا همه ی بچه هابا همدیگر در خواندن کتاب رقابت داشته باشند.

-10 استفاده از روزنامه :

روزنامه ارزان ترین وسیله ی مطالعه است ودر آن درباره ی همه ی موضوعات درسی مطلب وجود دارد ما می توانیم در همان آغاز شروع سال تحصیلی که دانش آموزان را گروه بندی می کنیم از سرگروه ها بخواهیم دفتری تهیه کنند وافراد دیگربا همکاری سر گروه خود مطالب مربوط به هر درس را از روز نامه جدا کنند ودرآن دفتر بچسبانند ودر پایان هر ترم نمره ی فعالیت گروهی به آن تعلق بگیرد.

-11  خرید کتاب به صورت کلاسی ومطالعه ی آن به طور گروهی:

هر ماه یک کتاب خوب باهمکاری دانش آموزان هر کلاس تهیه شود وبعد به نوبت در اختیار گروه های کلاسی قرار داده شود تا مطالعه کنند وبرداشت خودرا بنویسند      .

-12تهیه ی ماهنامه ادبی و علمی :

حداقل ماهی یک بار به همراه دانش آموزان به کتابخانه برویم وروش صحیح مطالعه را به آن ها بیاموزیم وهم این که از آن ها بخواهیم مطالبی در باره ی موضو عات مختلف اعم از حدیث و نکته های علمی مربوط به هر درسی را پیدا کنند وبنویسند تا مطالب آنان جمع آوری شود و توسط دبیران ادبیات با ویرایش صحیح با ضمیمه عکس دانش آموزانی که ازنظر درسی پیشرفت کرده اندبه صورت ماهنامه منتشر شود.

– 13استفاده ازکتاب به عنوان جایزه وتشویق :

درروز دانش آموز (13آبان ) ویا به هر مناسبتی که بخواهیم دانش آموزی را تشویق کنیم به جای خودکارو… به بچه کتا ب هایی را که مناسب سن وعلاقه ی آن ها باشد هدیه بدهیم.

 

فهرست

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………5

اهداف و انگیزه مطالعه…………………………………………………………………………………………..7

اصول مطالعه…………………………………………………………………………………………………………………..8

زمان ها و موقعیت های نامناسب برای مطالعه……………………………………………………………….8

انواع روشهای مطالعه………………………………………………………………. ……………………………………9

عوامل بازدارنده از مطالعه………………………………………………………………. …………………………….11

عوامل مؤثر در یادگیری…………………………………………………………. ………………………………. ……12

توصیه هایی برای تقویت مطالعه……………………………………………………………………………………12

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………13

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………..14

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………..15

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 15
حجم: 143 کیلوبایت
95,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.