دیوان های شهری در دوران عباسیان

دیوان های شهری در دوران عباسیان

  • شرطه: نظامی
  • اشراف: امنیتی
  • استیفا: دارایی
  • برید: پست
  • رسائل: مکاتبات دولتی
  • املاک خاصه
  • حسبت: امور شهری
  • قضا: عدالت
  • اوقاف

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.