دانلود ترجمه مقاله اهمیت مربوط به انواع توزیع براساس آنالیزهای عنصر مطلق برای برقرار ساختن فوندانسیون


دانلود ترجمه مقاله اهمیت مربوط به انواع توزیع براساس آنالیزهای عنصر مطلق برای برقرار ساختن فوندانسیون

خلاصه

ما اثرات مربوط به استفاده کردن از انواع مختلف توزیع های آماری (لگاریتمی، گاما، و بتا) را برای مشخص کردن محقق بودن مدل های یانگ در خاک ها در آنالیزهای مربوط به عنصر مطلق مربوط به برقرار ساختن فوندانسیون کم عمق را بررسی کردیم. ما از الاستیک خطی دو بعدی، کرنش صفحه ای، مدل عنصر مطلق با یک بنیان کردن رقمی براساس الاستیک خاک را مورد استفاده قرار دادیم. نسبت پویسن برای خاک به صورت ثابت در نظر گرفته شده است و مدل های یانگ با استفاده از حوزه های تصادفی و با مقادیر بی نهایت برای مقیاس فوندانسیونی مشخص شده اند. ما یک آنالیزها با حساسیت بالا را برای مقایسه کردن توزیع های محاسبه کردن پناهگاه ها در زمانی در نظر گرفته ایم که انواع مختلفی از توزیع های آماری برای مدل های یانگ، انواع ضریب های گوناگپونی برای مدل های یانگ و مقیاس های مختلفی از نوسان برای حوزه تصادفی مدل های یانگ در نظر گرفته شده است. تعداد زیادی از ادراک ها در شبیه سازی های مونت کارلو برای ارزیابی کردن اثرر مشخصات مربوط به توزیع های آماری تحت مطالعه در نظر گرفته شده اند. نتایج نشان دهنده انواعی از توزیع ها می باشد که برای مشخصات مربوط به حوزه تصادفی مدل های یانگ در نظر گرفته شده اند که می تواند دارای اثر معنی دار براساس نتایج استقرار در نظر گرفته شده باشد. به صورت خاصی، انواع مختلفی از توزیع ها برای مدل های یانگ در نظر گرفته شده اند که می توانند منجر به بیش از 600 درصد تفاوت براساس محاسبه کردن متوسط استقرارها برای مواردی با ضریب بالاتری از گوناگونی و مقیاس بزرگ تر نوسانی برای مدل های یانگ شوند. اثر مربوط به در نظر گرفتن انواع مختلفی از توزیع ها کاهش می یابد اما به صورت کامل محدود نمی گردد برای ضریب های کوچک تر تغییر مربوط به مدل های یانگ و برای مقادیر کوچک مقیاس نوسانی مدل های یانگ صدق می کند.

کلمات کلیدی: عناصر مطلق استوکستیک- مونت کارلو- حوزه تصادفی- متغیر پذیری خاک- مقیاس نوسانی- ضریب گوناگونی

  • مقدمه

عدم اطمینان یک جنبه مرکزی از مهندسی کردن فنی زمین می باشد. منابع مربوط به عدم اطمینان برای تخمین زدن مشخصات خاک شامل متغیر بودن ذاتی و ارثی خاک، خطای اندازه گیری و عدم اطمینان در مدل ها برای مواجه شدن با مشخصات خاک در اندازه گیری های درجا می باشد. علاوه بر این زمانی که به ساختار فنی زمین در حالت شکست پاسخ داده می شود، این به صورت تنظیم کردن داخلی می باشد که علاوه بر این عدم اطمینان ها به علت مکانسیم های مساله و به کار بردن مدل های محاسباتی موجود می باشند.

عدم اطمینان هلی ناشی از متغیر پذیری ذاتی خاک برای اندازه گیری کردن خطا به صورت سنتی و مرسوم با استفاده از تئوری مربوط به حوزه های تصادفی درج شده است. تخمین زدن محدوده ای از متغیر پذیری حوزه های تصادفی مشخصات خاک در مقیاس های مختلف توجه وسیعی را به سوی خود جلب نموده است و چندین مدل هم بستگی برای مشخصات متغیر پذیری فضایی مشخصات خاک نیز علاوه بر این پیشنهاد داده شده است. تخمین زدن مربوط به ساختار هم بستگی فضایی برای شکل گیری های خاک عمدتا با استفاده از روش نمایی حداکثری شکل گرفته است،  اگر چه بیسین یا روش های دیگر نیز پیشنهاد داده شده است. مشخص کردن دشواری های عملی با مشخصات مربوط به متغیر پذیری فضایی در کاربردهای حقیقی وجود دارد، به هر حال برخی از نویسندگان آنالیزهای حساسی را شکل داده اند که می تواند سپس در آنالیزهای متوالی به کار برده شود.

Contents lists available at ScienceDirect
Computers and Geotechnics
journal homepage: www.elsevier.com/locate/compgeo

The importance of distribution types on finite element analyses
of foundation settlement
Rafael Jimenez a,b,*,1, Nicholas Sitar c
a Department of Civil and Environmental Engineering, Imperial College London, London SW7 2AZ, United Kingdom
b ETS Caminos, Universidad Politecnica de Madrid, Spain
c Department of Civil and Environmental Engineering, University of California, Berkeley, CA, United States
a r t i c l e i n f o
Article history:
Received 19 October 2007
Received in revised form 14 April 2008
Accepted 9 May 2008
Available online 7 July 2008
Keywords:
Stochastic finite elements
Monte Carlo
Random field
Soil variability
Scale of fluctuation
Coefficient of variation
a b s t r a c t
We investigate the effects of using different types of statistical distributions (lognormal, gamma, and
beta) to characterize the variability of Young’s modulus of soils in random finite element analyses of shallow foundation settlement. We use a two-dimensional linear elastic, plane-strain, finite element model
with a rigid footing founded on elastic soil. Poisson’s ratio of the soil is considered constant, and Young’s
modulus is characterized using random fields with extreme values of the scale of fluctuation. We perform
an extensive sensitivity analysis to compare the distributions of computed settlements when different
types of statistical distributions of Young’s modulus, different coefficients of variation of Young’s modulus, and different scales of fluctuation of the random field of Young’s modulus are considered. A large
number of realizations are employed in the Monte Carlo simulations to investigate the influence of the
tails of the statistical distributions under study. Results indicate the type of distribution considered for
characterization of the random field of Young’s modulus can have a significant impact on computed settlement results. In particular, considering different types of distributions of Young’s modulus can lead to
more than 600% differences on computed mean settlements for cases with high coefficient of variation
and large scale of fluctuation of Young’s modulus. The effect of considering different types of distributions
is reduced, but not completely eliminated, for smaller coefficients of variation of Young’s modulus
(because the differences between distributions decrease) and for small values of the scale of fluctuation
of Young’s modulus (because of an identified ‘‘averaging effect”).
2008 Elsevier Ltd. All rights reserved.

این فایل ورد (word) ترجمه در 13 صفحه و فایل اصلی لاتین pdf مقاله در 10 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *