دانلود عملیات ورزشی


OnPlay تمامی آموزش های غیر رایگان اساتید سطح اینترنت را به رایگان تماشا کنید

دانلود عملیات ورزشی

مقدمه

اهمیت و ضرورت تحقیق:[1]

قانون اساسی جمهوری ایران در اصل سوم به صراحت از تربیت بدنی به عنوان یکی از مهمترین راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده که با به بکارگیری تمامی انکانات از این وسیله نیز استفاده نماید . قانون مجازات اسلامی با الهام از قانون اساسی حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط به رعایت مقررات و انطباق با موازین شرعی به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است . سوابق فقهی ، فتاوی صادره ، نظرات مشورتی و دکترینهای موجود ، دیدگاههای متفاوتی را مطرح کردهاند .در پایان متذکر میشوم روش تحقیق در این کار تحقیقی روش کتابخانه ای بوده است.

اهداف تحقیق:

کتابها ،مقالات ، پایان نامه ها و تحقیقات قابل توجهی به رشته تحر درآمده و امید است شتاب این روند افزایش یابد اگر توجه داشته باشیم که از یک سو بیش از سی میلیون نقر در کشور ما به عناوین مختلف به فعالیتهای ورزشی اشتغال دارند هزاران نفر در امور جنبی آن مانند مربیگری ،سرپرستی ،داوری تولید لوازم و تجهیزات ورزشی به کار مشغول هستند ،میلیونها نفر از مردم مشتاقانه رویدادهای ورزشی را دنبال میکنند و از سوی دیگر چنانچه به نقش حیاتی ورزش در تعالی و برومندی افراد جامعه معتقد باشیم و تفکیک ناپذیری حادثه از ورزش را بپذیریم آنگاه جایگاه حقوق ورزشی در میان سایر رشتههای حقوقی به خوبی نمایان میشود ، بنا به قول فیلسوف مشهور « وایتهد » تنها دلیلی که وجود دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی را توجیه می کند همان کشف و حفظ ارتباط میان دانش و حقیقت با فضای کلی زندگی است .

سوابق تحقیق[2]

در این بخش به چند پایان نامه کار شده اشاره می شود.

بررسی مبانی فقهی وحقوقی مبحث ورزش و تربیت بدنی

نویسنده:کامران رحمانی

استاد راهنما:منصور درخشنده

استاد مشاور:محمد جواد موسی زاده

چکیده:(شامل خلاصه ، اهداف ، روشهای اجرا و نتایج بدست آمده): ورزش که امروزه به صورت یکی از موضوعات مورد توجه انسان درآمده به چهار بخش : الف : ورزش همگانی ب : ورزش تعلیم و تربیتی ج : ورزش قهرمانی د: ورزش حرفه ای تقسیم می شود. این پایان نامه که به بررسی جنبه فقهی و حقوقی ورزش و تربیت بدنی و مسوولیت مدنی مدیران ورزش می پردازد ، دارای ششفصل می باشد : فصل اول –تاریخچه ورزش درایران این فصل دریک بخش درخصوص تاریخ ورزش ایران و به ورزش فتیان و به ورزش عیاران و به ورزش شطاران و ورزش در میان ائمه اطهار می پردازد. فصل دوم – درخصوص شناخت فقهی و حقوقی ورزش و کاربرد قواعد عمومی حقوق می باشد که شامل هفت بخش می باشد. فصل سوم – در مورد مسوولیت های حقوقی ناشی از عملیات ورزش می باشد ، که در دو بخش به تفصیل بحث شده است. بخش اول علت جرم نبودن حوادث ناشی از عملیات ورزش و بخش دوم درخصوص تحلیل حقوقی ماده 59 قانوان مجازات اسلامی است. فصل چهارم- ددرخصوص مسوولیت های قانونی مدیران و مربیان در ورزش که در پنج بخش می باشد. این فصل شامل حقوق فرانسه و حقوق آمریکا نیز می باشد. فصل پنجم – درخصوص ورزش در قوانین جمهوری اسلامی ایران و ورزش زنان بحث می کند. فصل ششم – در مورد سبق و رمایه به طور کلی بحث و بررسی شده است.

جرائم ورزشی از نظر اسلام و اهمیت آن

نویسنده:عرب زاده یزدی ، ناصر

استاد راهنما:حسین احمری

استاد مشاور:محمد رضا کاظمی

چکیده:پژوهش شامل موارد زیر است : بررسی ورزش از دیدگاه لغت و تاریخچه ورزش ، ریشه یابی ورزش هم از نظر لغت فارسی و هم از نظر لغت عربی ، بررسی ورزش از حیث تعریف از اقوال دانشمندان خارجی و اسلامی ، اهداف ورزش و تربیت بدنی ، هدفهایی که اسلام در زمینه ورزش و تربیت بدنی تعقیب میکند، اهمیت ورزش و تربیت بدنی ، اهمیت ورزش از جنبه های مختلفی چون پزشکی و اجتماعی ، بررسی دیدگاه اندیشمندان اسلامی و غیراسلامی ، بررسی ورزش از دیدگاه قرآن و سنت ، معرفی مصادیقی از انسانهای نیرومند همچون علی (ع )، امام باقر (ع ) و طالوت و حضرت موسی ، ورزشهای مخصوص بانوان و کودکان و ورزشهای باستانی و زورخانه ای ، نقش استعمارگران و استثمارگران در زمینه ورزش ، دیدگاه اسلام در مورد انسان که چگونه باید زندگی کند، بیان مسابقه و جایگاه آن در اسلام ، ورزشهایی که اسلام آنها را تایید کرده ، اشاره ای به ورزشهایی چون شطرنج ، شنا، شمشیربازی و کشتی.

کنشهای ورزشی و کنشهای اجتماعی

منابع مقاله:

مجله ارغنون، شماره 20، پی یر بوردیو / ترجمه محمّدرضا فرزاد؛

سازماندهی تحقیق:سعی بر این است که با تمام دقت در این کار تحقیق موضوع جرائم کیفری ناشی از عمیات ورزشی از دیدگاه حقوق و فقه مورد بررسی قرار گیرد.

[1] داماد، محقق، مجله قضایی و حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران، ش پنجم ، پائیز 1371

 

[2] www.lawnet.ir-www.iranbar.org-www.irandoc.com

 

فهرست مطالب

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..1

اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………….1

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..1

سوابق تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………2

کنشهای ورزشی و کنشهای اجتماعی…………………………………………………………………………………………3

فصل اول :کلیات و قوانین کیفری ورسیدگی به آنها از نظر فقه و حقوق………………………………………….5

مبحث اول: کلیات………………………………………………………………………………………………………………..6

گفتار اول :تربیت بدنی اهداف آن…………………………………………………………………………………………..6

بند اول :تاریخچه ورزش وتربیت بدنی درایران………………………………………………………………………….6

بند دوم :سازمان تربیت بدنی و ورزش………………………………………………………………………………………8

گفتار دوم :جایگاه تربیت بدنی در قانون اساسی…………………………………………………………………………10

بند اول :ورزش وسیلهای بنیادین برای تحقق هدف……………………………………………………………………12

گفتار سوم :تعریف تربیت بدنی و ورزش از دیدگاه قانون اساسی…………………………………………………..13

بند اول :ماده 4 . وضایف اصلی سازمان عبارت است از………………………………………………………………..14

مبحث دوم: مسئولیت کیفری ناشی از ورزش……………………………………………………………………………..15

گفتار اول :سوابق فقهی…………………………………………………………………………………………………………15

متن تحریر الاحکام……………………………………………………………………………………………………………….17

محقق حلی در شرایع نظر شیخ طوسی……………………………………………………………………………………19

گفتار دوم :سوابق قانونی………………………………………………………………………………………………………19

گفتار سوم :بررسی ماده 59……………………………………………………………………………………………………22

بند اول :آیا فعالیت های ورزشی از علل موجهه است…………………………………………………………………23

بند دوم :تحلیل فقهی…………………………………………………………………………………………………………..23

بند سوم :تحلیل حقوقی ماده 59…………………………………………………………………………………………….25

بند چهارم :رویه قضائی…………………………………………………………………………………………………………28

گفتار چهارم :بررسی یک نمونه موردی پرونده مربوط به رشته تکواندو………………………………………….28

فصل دوم:انواع حادثه و افراد حادثه دیده در ورزش و رسیدگی به آنها از دیدگاه حقوق و فقه…………32

مبحت اول: دامنه شمول قانون بر افراد حادثه دیده…………………………………………………………………..33

گفتار اول :مطابق ماده 59 قانون مجازات اسلامی اعمال زیر جرم محسوب نمی شود………………………..33

بند اول :ورزشکاران حادثه دیده …………………………………………………………………………………………..34

بند دوم :داوران ، مربیان و سایر کارکنان حاضر در محل ……………………………………………………………36

بند سوم :وظایف مربیان بعد از وقوع حادثه ورزشی……………………………………………………………………36

بند چهارم :تماشاگران مصدوم ……………………………………………………………………………………………….37

مبحث دوم: چند بحث در مورد مصون بودن یا نبودن ورزشکاران از دیدگاه قانون…………………………..38

گفتار اول : هیجانات و عصبانیت های ناشی از عملیات ورزشی……………………………………………………….38

گفتار دوم :مسؤولیت پزشکان ورزشی………………………………………………………………………………………..40

گفتار سوم :یک نمونه موردی(ورزش های رزمی)………………………………………………………………………41

بند اول :صلاحیت در آموزش………………………………………………………………………………………………..41

بند دوم :حضور مستمر مربی در محل فعالیت‌های ورزشی…………………………………………………………….42

بند سوم :کنترل و نظارت مربیان…………………………………………………………………………………………….42

بند چهارم :آگاهی از سلامت ورزشکاران………………………………………………………………………………….42

بند پنجم :بازدید و بررسی وسایل ورزشی………………………………………………………………………………….42

بند ششم : شناخت قابلیت ها توسط مربیان…………………………………………………………………………………43

بند هفتم :آشنایی مربی با کمک های اولیه…………………………………………………………………………………44

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………45

نظر نویسنده…………………………………………………………………………………………………………………………46

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………….48

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 51
حجم: 212 کیلوبایت

OnPlay در یوتوب، آموزش های روانشناسی و معماری و کامپیوتر و سایر آموزشهای پولی را به رایگان تماشا کنید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 + 4 =