دانلود کتاب روش شناسی تحقیق پیشرفته در مدیریت با رویکرد کاربردی


OnPlay تمامی آموزش های غیر رایگان اساتید سطح اینترنت را به رایگان تماشا کنید

دانلود کتاب روش شناسی تحقیق پیشرفته در مدیریت با رویکرد کاربردی

کتاب روش شناسی تحقیق پیشرفته در مدیریت با رویکرد کاربردی نوشته دکتر محمدمهدی پرهیزگار و علی اکبر آقاجانی افروزی که توسط انتشارات دانشگاه پیام نور منتشر شده است .

فهرست مطالب کتاب روش شناسی تحقیق پیشرفته :

پیشگفتار

فصل اول: کلیات و مفاهیم

اهداف رفتاری فصل

تعریف علم

اهداف و ضرورت علم

منابع و راه های کسب علم

تجربه

مرجع مطلع

اعتقاد راسخ نسبت به چیزها

کشف و شهود

روش علمی

مفاهیم و واژه های کاربردی در تحقیق

علم

روش های شناخت

تعریف

نظریه

تبیین

پی شبینی

متغیر

تحقیق

تحقیق علمی و ویژگی های آن

هدفمندی

دقت عمل

آزمون پذیری

تکرارپذیری

دقیق بودن و قابلیت اعتماد

عینی بودن

تعمیم پذیری

محدودگرایی

روش شناسی و روش کار

پارادایم و پارادای مهای روش تحقیق

پارادایم

پارادایم های روش تحقیق

پرسش های فصل

فصل دوم: ساختار طرح تحقیق

اهداف رفتاری فصل

تدوین طرح تحقیق

انتخاب موضوع و عنوان تحقیق

بررسی پیشینه تحقیق

نگارش بیان مسئله

ارائه مدل تحقیق

تنظیم گزاره های تحقیق

مشخص نمودن ابزار گردآوری داده

تعیین جامعه و نمونه تحقیق

مشخص نمودن روش شناسی تحقیق

گردآوری و تحلیل داده ها

کاربردها و دلایل انجام طرح

تعیین بودجه مالی و دوره زمانی طرح

فهرست منابع

پرسش های فصل

فصل سوم: انتخاب موضوع تحقیق

اهداف رفتاری فصل

اهمیت انتخاب موضوع

موضوع تحقیق و ویژگی های آن

چگونگی انتخاب موضوع با بررسی ادبیات

منابع انتخاب موضوع

کتاب ها

نشریات دوره ای

رساله ها وتحقیقات در حال انجام

انتشارات دولتی و آمارهای رسمی

کتب مرجع، راهنماهای کتاب شناسی خاص و کلی

استفاده از اینترنت

بررسی اولویت های پژوهشی سازمان ها و شرکت ها

نمونه هایی از عناوین پژوهشی

پرسش های فصل

فصل چهارم: بررسی پیشینه تحقیق

اهداف رفتاری فصل

اهمیت بررسی پیشینه

دلایل بررسی پیشینه تحقیق

منابع اطلاعاتی برای بررسی پیشینه تحقیق

چگونگی یادداشت برداری مطالب

محتویات هر پیشینه

نمونه ای از شرح یک پیشینه ی پژوهش

تنظیم پیشینه تحقیق در قالب چارچوب نظری

پرسش های فصل

فصل پنجم: تدوین بیان مسأله

اهداف رفتاری فصل

تعریف مسأله

ضرورت تدوین بیان مسأله

ویژگی های مسأله پژوهش

چگونگی انتخاب مسأله پژوهش

ملاک های انتخاب و ارزیابی مسأله تحقیق

فعالیت های لازم برای بیان مسأله

تعیین حوزه های کلی و تخصصی تحقیق

متداول ترین عوامل ایجادکننده مسائل تحقیقاتی در مدیریت

پرسش های فصل

فصل ششم: تعیین مدل و متغیرهای تحقیق

اهداف رفتاری فصل

تعریف مدل و نقش آن

انواع مدل

توصیف های انتزاعی

مترادف نظریه

مدل های مفهومی

مدل های نظری

تشبیه به مکانیسم ها

بازنمودهای نموداری

مدل های تحلیلی

مدل های علّی

بازنمودهای ریاضیاتی

تعریف متغیر

ویژگی های متغیر

تمایز میان مفهوم، سازه و متغیر

طبقه بندی متغیرها

طبقه بندی متغیرها از نظر اندازه گیری

انواع متغیر براساس نقش آن در فرآیند تحقیق

تعریف متغیرها

پرسش های فصل

فصل هفتم: بیان گزاره های تحقیق

اهداف رفتاری فصل

کلیات گزاره تحقیق

ملاحظات اولیه در تدوین گزاره ها

مشخص نمودن نوع بررسی

میزان دخالت محقق در پژوهش

مکان بررسی

واحد تجزیه و تحلیل

افق زمانی

تدوین فرضیه

ماهیت فرضیه

ملاک ها و ویژگی های فرضیه

منابع فرضیه

اصول فرضیه سازی

اصل صراحت

اصل فراغت از ارزش

اصل دقّت

اصل پژوهش پذیری

مراحل فرضیه سازی

انواع فرضیه ها

فرضیه آماری

فرضیه پژوهشی

فرضیه های اصلی و فرعی

قاعده ای جدید برای تبدیل فرضیه پژوهشی به فرضیه آماری

نمونه عینی تدوین گزار هها

اهداف تحقیق

سؤالات تحقیق

سؤال اصلی

سؤالات فرعی

پرسش های فصل

فصل هشتم: تعیین ابزار اندازه گیری تحقیق

اهداف رفتاری فصل

اندازه گیری

ابزار اندازه گیری در تحقیق

پرسشنامه

اجزاء اصلی پرسشنامه

اصول کلی تنظیم پرسشنامه

نکات کلیدی در طراحی پرسشنامه

ترتیب ارائه سؤال ها

اجرای مقدماتی پرسشنامه

مزایا و معایب پرسشنامه

مصاحبه

انواع مصاحبه

مقایسه مصاحبه و پرسشنامه

مزایا و معایب مصاحبه

مشاهده

تعریف و انتخاب واحد مورد مشاهده

سیستم و ابزار مشاهده

مزایا و معایب مشاهده

استفاده از اسناد و مدارک

منابع دست اول یا دوم

نقد و بررسی اطلاعات

تفسیر داده های گردآوری شده

روایی و پایایی ابزارها

انواع روایی

تعریف اعتبار درونی و بیرونی

عوامل مؤثر بر اعتبار درونی

عوامل مؤثر بر اعتبار بیرونی

انواع پایایی

درستی و برازش سنجه ها

مقیاس های اندازه گیری

پرسش های فصل

فصل نهم: جامعه، نمونه و روش نمونه گیری

اهداف رفتاری فصل

جامعه و نمونه

جامعه

نمونه

اهمیت و دلایل نمونه برداری

اصلاحات و مفاهیم نمونه برداری

دقت و اطمینان در تعیین حجم نمونه

دقت

اطمینان

محدودیت های نمونه برداری

روش های نمونه گیری

نمونه گیری تصادفی

نمونه گیری تصادفی ساده

نمونه گیری تصادفی سیستماتیک

نمونه گیری تصادفی طبقه ای

نمونه گیری تصادفی خوشه ای

نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای

سایر روش های نمونه گیری تصادفی

نمونه گیری غیرتصادفی

نمونه گیری غیرتصادفی ساده

نمونه گیری غیرتصادفی سهمیه ای

نمونه گیری گلوله برفی

نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند یا قضاوتی

برآورد اندازه نمونه

پرسش های فصل

فصل دهم: انتخاب روش تحقیق

اهداف رفتاری فصل

دیدگاه های مختلف در تقسی مبندی روش تحقیق

انواع تحقیق از نظر فایده و غایت

انواع تحقیق از نظر اجرا

انواع تحقیق از نظر اعتبار علمی

انواع تحقیق از نظر هدف تحقیق

انواع تحقیق از نظر دخالت زمان در تغییر متغیرها

انواع تحقیق از نظر نوع رابطه بین متغیرها

انواع تحقیق از نظر زمان وقوع

انواع دیگر از دسته بندی تحقیق

دسته بندی برحسب نحوه گردآوری داده ها

تحقیق توصیفی

تحقیق پیمایشی

اقدام پژوهی

مطالعه موردی

روش تحقیق همبستگی

روش تحقیق پس رویدادی

تحقیق آزمایشی

انواع روش تحقیق از دیدگاه غایت

انواع تحقیق از نظر رویکرد

روش تئوری مفهوم سازی بنیادی

پرسش های فصل

فصل یازدهم: تجزیه و تحلیل داده ها

اهداف رفتاری فصل

آماده سازی داده ها برای تحلیل

ویرایش و تنظیم داده ها

کار با پاسخ های سفید

کدگذاری

فهرست بندی متغیرها

مرتب سازی و طبقه بندی داده ها

کلیدگذاری و وارد نمودن داده ها به نرم افزار

نرم افزارهای تحلیلی رایج در مدیریت

اس پی اس اس SPSS

لیزرل

آشنایی با نرم افزار مطلب

نرم افزار اس پلاس

نام نرم افزار مینی

سس

آزمو نهای آماری

مفاهیم اولیه در تجزیه و تحلیل داده ها

داده های پیوسته و داده های گسسته

آمار پارامتریک و ناپارامتریک

آمار توصیفی و آمار استنباطی

آمار ههای توصیفی

ترسیم نمودار و جداول توزیع فراوانی

شاخص های مرکزی

شاخص های پراکندگی

آمار استنباطی

آزمو نهای ناپارامتریک

آزمو نهای پارامتریک

پرسش های فصل

فصل دوازدهم: نگارش گزارش تحقیق

اهداف رفتاری فصل

کلیات و ساختار گزارش تحقیق

تشریح بخش های گزارش تحقیق

بخش اول: پیشگفتار

صفحه عناوین

تقدیم به/ تقدیر و تشکر

فهرست محتویات، جداول و نمودارها

چکیده تحقیق

متن اصلی گزارش

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسأله

مدل(الگوی) مفهومی تحقیق

هدف های تحقیق

سؤالات یا فرضیات تحقیق

قلمرو تحقیق

تعریف واژه ها

جمع بندی فصل

فصل دوم: ادبیات تحقیق

ادبیات موضوعی مربوط

بررسی پیشینه تحقیق

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

متغیرهای تحقیق

روش تحقیق

جامعه آماری

نمونه و نمونه گیری

ابزار گردآوری اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

آمارتوصیفی

آماراستنباطی داده ها

فصل پنجم: نتیج هگیری و ارائه پیشنهادات

مرورمختصر بر هدف…

نتیج هگیری و یافته ها

محدودی تهای تحقیق

بحث و مقایسه

پیشنهادات و کاربردهای مدیریتی

ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آینده

بخش سوم: فهرست منابع و ضمائم

فهرست منابع

پیوست های گزارش

تدوین گزارش یافته های تحقیق به صورت مقاله ی علمی -پژوهشی

پرسش های فصل

فهرست منابع و ماخذ

فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 464
حجم: 4.22 مگابایت

OnPlay در یوتوب، آموزش های روانشناسی و معماری و کامپیوتر و سایر آموزشهای پولی را به رایگان تماشا کنید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده + 7 =