مقایسه تئوری رفتار سازمانی و تئوری سازمان؟


مقایسه تئوری رفتار سازمانی و تئوری سازمان؟

دیدگاهی خرد نسبت به مسائل داشته و بر افراد و گروه های کوچک تأکید دارد بر رفتار درون سازمانها، عملکرد افراد، کارکنان و متغیرهای نگرشی نظیر بهره­وری کارکنان، غیبت در کار، جابجائی در کار و رضامندی شغلی بیشتر، متمرکز است.

رفتار فردی که در فتار سازمانی مورد بررسی قرار گرفته مشتمل بر ادراک، ارزشها، یادگیر، انگیزش و شخصیت است. موضوعات رفتار گروهی که رفتار سازمانی بر آن تأکید می ورزد عبارتند از: نقشها، موقعیت افراد در سازمان، رهبری، دقرت، ارتباطات و تعارض.

در مقابل رفتار سازمانی، تئوری سازمان دیدگاهی کلان نسبت به مسائل سازمانی دارد. واحد تجزیه و تحلیل آن سازمان یا واحدهای فرعی سازمان هستند. تئوری سازمان بر رفتار سازمانهای متمرکز است و تعریفی کلی  از اثربخشی سازمان ارائه می دهد. تئوری سازمان نه تنها به عملکرد کارکنان و نگرش­های آنها توجه دارد بلکه با توانائی کلی سازمان برای تطبیق خود با شرایط و همچنین تحقق اهدافش سروکار دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *