آنتونیو گائودی
تادائو آندو
آلوار آلتو
اسکار نی‌مه‌یر
چارلز جنکس
رم کولهاس
رنزو پیانو
ریچارد راجرز
ریچارد نوترا
زها حدید
فرانک گری
فرانک لوید رایت
کریستوفر رن
لوئی کان
لوکوربوزیه
موشه سفدی
میس وان در روهه
نورمن فاستر
هاینس آیزلر
پیتر آیزنمن
کریستوفر الکساندر

ایرانیان:

باقر آیت‌الله‌زاده شیرازی
حسین امانت
بهاءالدین محمد‏عاملی (شیخ بهایی)
ماکسیم سیرو
هوشنگ سیحون
عبدالعزیز فرمانفرمائیان
محمدمنصور فلامکی
آندره گدار
منوچهر مزینی