دانلود بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی


OnPlay تمامی آموزش های غیر رایگان اساتید سطح اینترنت را به رایگان تماشا کنید

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر

(سال تحصیلی 87-1386)

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی امکانات و مشکلات تححصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی در مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر می باشد.جامعه آماری این تحقیق کلیه مدارس واقع در مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر می باشد و نمونه مورد بررسی20 مدرسه است که  27 درصد از مدارس جامعه آماری را شامل می شود. برای جمع آوری داده ها از یک پرسش نامه 129 سوالی که قسمتی از آن توسط سابقی(1384) و قسمت دیگر آن توسط خود محقق تهیه شده است استفاده گردیده. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی (فراوانی،درصد، میانگین) و آمار استنباطی(آزمون T) استفاده شده است و یافته های این تحقیق نشان می دهد که 69 درصد معلمان کمتر از 12 سال سابقه کاری دارند، این مدارس از نظر فضاهای آموزشی، اداری، پشتیبانی، گردش، زیربنای ساخت و فضای باز محوطه مطابق و حتی بالاتر از استانداردهای سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور می باشد. از نظر همجواری مدارس با کاربری های سازگار وضعیت نسبتاً مطلوب می باشد. فضای پرورشی این مدارس پایین تر از استانداردهای لازم می باشد. و 95 درصد مدارس فاقد آزمایشگاه و وسایل کمک آموزشی بوده، در هیچکدام از مدارس کلاس تجربی، اتاق سمعی وبصری، اتاق کامپیوتر، سالن غذاخوری، سالن چند منظوره، بوفه وجود ندارد و70 درصد مدارس نیز فاقد کتابخانه می باشند. در هیچکدام از مدارس مربی بهداشت، مربی پرورشی و مربی ورزش وجود ندارد. اما با توجه به مشکلات یاد شده 96 درصد مدارس از کارآیی داخلی و برون داد مناسبی برخوردار بوده اند.

مقدمه                                                          

امروزه ضرورت آشنایی عوامل اداری و آموزشی مدارس، با مشکلات و تنگناهای تحصیلی بیش از پیش مشهود است. معلمان برای اینکه بتوانند با موفقیت به امر آموزش و پرورش بپردازند؛ نیاز به شناخت دانش آموزان و آگاهی نسبت به نقاط ضعف و قوت یاد گیرندگان و عناصر مرتبط با آموزش دارند. به نظر می رسد دوران و روزگار کسانی که بخواهند بدون توجه به نیازهای دانش آموزان و ابعاد رشدی آنان و تعامل عوامل گوناگون صرفاً با تکیه بردانش خود به آموزش و پرورش بپردازند؛ پایان یا فته است. تعلیم و تربیت انسان از بدو پیدایش بشر مورد توجه بوده؛ اما اهمیت آن در قرون اخیر بطور فزاینده ای آشکار شده است. در حال حاضر آموزش و پرورش، کلید توسعه جوامع محسوب می گردد؛ و موفقیت و سعادت ملتها به کیفیت تعلیم و تربیت بستگی دارد، بدون تردید آینده هر کشوری را می توان از سیمای کنونی آموزش و پرورش آن دریافت کرد (نجفی، 1371).

از آن گذشته طی سالهای اخیر، که پیشرفتهای تکنولوژی و روشهای نوین تولید نظامهای اقتصادی جهان را دگرگون ساخته؛ و روابط بین آنها را تغییر داده است؛ آموزش در فرآیند توسعه نقش مهمتری یافته است (لاکهید و ورسپور[1] ، 1989؛ ترجمه سجادیه و همکاران،1371).

نظام آموزش ابتدایی[2]، اولین دوره از آموزش و پرورش عمومی است که کودکان با ورود به این دوره وارد دنیای جدید تعلیم و تربیت می شوند و نخستین بار محیط خارج از خانه را تجربه کرده با واقعیات اجتماعی رو به رو می شوند، کودک مفهوم نقش اجتماعی، مسولیت، کار و روابط اجتماعی را از این راه درک می کند؛ و با همین تجربیات و ادراک ها شخصیت خود را شکل می دهد (میر کمالی،1376).

 

نگاه کلی به وضعیت آموزش وپرورش به ویژه آموزش ابتدایی، در جهان در دهه پایان قرن بیستم نشان می دهد؛ از یک سوء به رغم اعلامیه حقوق بشر، که حق آموزش را یکی از حقوق مسلم انسان اعلام نموده است. حدود یک پنجم ازجمعیت کره زمین هنوز از کسب مهارتهای پایه سواد بی بهره اند  و حدود یک پنجم ازکودکان واجب التعلیم در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به مدرسه راه نمی یابند و سالانه به انبوه بی سوادان می پیوندند و از سوی دیگر در این کشورها حدود یک چهارم از کودکان واجب التعلیم در مدارس ابتدایی، قبل از پایان دوره به علت افت تحصیلی و بدون کسب  مهارت لازم برای اشتغال، وارد بازار کار می شوند و به تدریج برجمعیت بی سوادان و بیکاران می افزایند (مشایخ،1373).

همچنین مطالعات اخیر یونسکو درباره ضایعات دوره ی ابتدایی در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین نشان می دهد که در ا کثریت کشورهای مورد مطالعه 10 تا 30 در صد از دانش آموزان این دوره ها را، مردودین تشکیل می دهند و نتیجه تکان دهنده دیگر این مطالعه، نرخ بالای رهاکنندگان مدرسه در دوره ابتدایی است ( کومبز1. 1985؛ ترجمه آل آقا، 1373).

آموزش و پرورش یک حق عمومی است و عملیات مربوط به این حوزه مهم در زمره مسؤلیت های جامعه و در قلمرو سیاستهای عمومی و دولتی قرار می گیرد و می تواند به عنوان عاملی برای عدالت مورد توجه قرار گیرد، زیرا هیچ جامعه ای بدون آموزش و پرورش استوار، نمی تواندسودای برابری و عدالت را در سر بپروراند (آقا زاده،1384). بنابراین شرایط اقلیمی، جمعیت کم و بسیار پراکنده، مشکلات اقتصادی، نیاز به نیروی کار کودکان به عنوان منبع کسب در آمد نمی تواند مانع ارائه خدمات مناسب آموزشی باشد. از آنجائیکه یادگیری فقط در کلاس درس اتفاق نمی افتد، بلکه در و دیوار مدرسه نیز همانند معلم و کتاب برای دانش آموزان حامل پیام هستند و کتابهای پاره و کثیف، تخته فرسوده و نامناسب، بی رغبتی و بی نظمی را تداعی می کند و دستشویی های تمیز، میز و نیمکت منظم و آراسته، بهداشتی زندگی-

1.Combs

کردن را آموزش می دهند. بنابراین محیط و فضای فیزیکی مدرسه و خانه در کنار سایر عوامل آموزشی و تربیتی حامل پیام برای دانش آموزان می باشند و بر میزان یادگیری و رشد شخصیت فردی و اجتماعی و نیز تأمین بهداشت روانی آنان تا ثیر می گذارد (نوید ادهم،1382).

آموزش و پرورش، مسئول شکوفایی استعدادهای افراد می باشد؛ جامعه شناسان آن را وسیله ی اداره و کنترل جامعه تعریف نموده اند و آن را مترادف جامعه پذیری1 دانسته اند. به همین دلیل از اهمیت خاصی برخوردار می باشد (صافی،1373). برای توسعه نظامهای آموزشی و برای رسیدن به آینده بهتر، ساز و کار یک نظام ارزیابی می تواند نقش یک آینه را برای نظام آموزشی بازی کند؛ تا تصمیم گیران و برنامه‌ریزان بتوانند تصویری از چگونگی وضع فعالیت ها به دست آورند و با استفاده از آن تصمیم های  لازم را جهت بهبود و پیشرفت  فعالیت ها برای رسیدن به بازده مورد نظر اتخاذ کنند (بازرگان، 1375). از آنجائیکه متولیان آموزش و پرورش، مسئول ساخت شخصیت، منش و سلوک انسانی اند و رسالت عظیمی برعهده آنان قرار گرفته است؛ از این نظر این نهاد جایگاه ویژه ای در بین سازمان های دیگر دارد و سلامتی و تعادل انسانها تا حدود زیادی بستگی به کیفیت آموزش دارد.

2-1 بیان مسأله

امروزه آموزش و پرورش، تنها وسیله دسترسی به توسعه و پیشرفت است و توجه به کمیت  و کیفیت آموزش و پرورش یکی از عواملی است که در تداوم و تسریع توسعه جامعه در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی سیاسی دخیل می باشد. در این میان آموزش ابتدایی، به عنوان یکی از زیر نظام های آموزش و پرورش و اولین دوره آموزش رسمی و عمومی از اهمیت بیشتری برخوردار است. این دوره را دوره تأدیب، خلاقیت و بروز استعدادهای  عمومی گفته اند (شکوهی، 1374).

[1]. Socialization

 

به نظر متخصصان تعلیم و تربیت، مهم ترین و اساسی ترین مقطع نظام آموزشی، مقطع ابتدایی است که در ایجاد تحولات اساسی در جوامع و پیشرفت آنها نقش مهمی را ایفا می کند. اما آموزش ابتدایی زمانی در پیشرفت ملت ها مؤثر واقع می شود که کیفیت مناسبی به آن حاکم باشد. بی تردید کیفیت در نظام آموزش ابتدایی پیش نیاز تو سعه منابع انسانی برای جوابگویی به تقاضا های تغییرات تکنولوژی در قرن بیست و یک خواهد بود؛ زیرا که یک نظام آموزش ابتدایی ضعیف، کل نظام توسعه سرمایه انسانی را به مخاطره می اندازد، این نظام از یک سو دانش آموزانی تر بیت خواهد کرد که آمادگی لازم برای ورود به دوره ی متوسطه و آموزش عالی را ندارند و از سوی دیگر بزرگسالانی بیسواد تحویل جامعه می دهد، مهمتر از آن به تعداد کافی والدین و مدیرانی که آموزش واقعی دیده با شند برای مشارکت در تو سعه تربیت نخواهد کرد (لا کهید و ورسپور،1989؛ ترجمه سجادیه و همکاران،1373).

همچنین« کیفیت نازل آموزش ابتدایی، مانع توسعه منابع انسانی در همه سطوح آموزشی خواهد شد و بر تقاضای اجتماعی  آموزش نیز تأثیر منفی خواهد گذاشت. کارآیی را پایین آورده و به اتلاف منابع خواهد انجامید» (هلک1، 1990؛ ترجمه نفیسی،1373).  دوره ابتدایی به لحاظ اینکه  پایه و اساس دوره های بعدی را تشکیل می دهد. بایستی از کیفیت لازم برخوردار باشد لیکن وقتی درباره کیفیت آموزش صحبت به میان می آید سوالاتی درباره خانواده، وضع اقتصادی، اجتماعی خانواده، مدیریت، معلم، نسبت دانش آموز به معلم، وسایل کمک آموزشی، بودجه، درصد قبولی و افت تحصیلی مطرح می گردد. هر یک از عوامل مذکور بدون شک در کیفیت  آموزشی  مؤثرند  و  مشکل  است که برای آنها درصد معین را تعیین نمود. با توجه به رشد تعداد  دانش آموزان، بایستی جنبه کیفی  آموزش نیز مورد توجه قرار گیرد؛ همچنانکه تقریباً در بیشتر کشورها نگرانی اصلی، کیفیت آموزش وپرورش است؛ مانند اندونزی که در آنجا

1.Hallk

حرف اصلی اصلاحات، بهبود کیفیت است و در یوگسلاوی  که، کیفیت آموزش، در قلب نوآوری آموزش ابتدایی در دهه های آینده است (مهدی پور،1374). بررسی و تحلیل مشکلات تحصیلی افرادی که به دلایل مختلف قربانی شرایط و کیفیت نامساعد خانواده، محیط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، شرایط اقلیمی و جغرافیایی می شوند؛ بسیار مهم و ضروری است و وضع نابسامان اکثر روستائیان باعث گردیده که نتوانند رشد فکری و تحصیلی پیدا کنند و اطلاعات و معلومات خود را توسعه و پیشرفت دهند. چه بسیار کودکانی که مجبور شده اند بخاطر کمک به هزینه زندگی خانواده شان درس و تحصیل را رها نمایند و به کار کردن بپردازند تا بدین وسیله کمکی جهت تأمین معاش خانواده گردند، خستگی بدنی و روانی، کمبود درآمد، اختلافات شدید طبقاتی، اغلب روستائیان را طوری عاصی می کند که هیچگونه کوشش و علاقه ای نسبت به چگونگی تحصیل فرزندان‌شان و یا نحوه گذراندن اوقاتشان را از خود نشان ندهند. برهمین مبنا است که میتوان از نوعی عقب نگه داشته شدگی همه جانبه در کودکان محروم سخن گفت. در نظام آموزشی هر کشوری انتظار می رود که همه افراد بدون توجه به موقعیت جغرافیایی و وضع اقتصادی و زبان بتواند از امکانات و منابع آموزشی یکسان، تجهیزات و وسائل کمک آموزشی و فضای آموزش مناسب استفاده کنند. ولی آیا عملاً نیز چنین است؟

علاوه بر اینها انگیزه خود محقق که سابقه تدریس در مناطق روستائی را داشته و خود نیز با مشکلات و مسائل این مناطق روبرو و از نزدیک آنها را درک و مشاهده کرده و درصدد برآمده تا انواع مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدائی، مناطق روستائی این شهرستان را بررسی کرده و راه را برای تحقیقات بعدی هموار سازد و تا حد امکان پیشنهاداتی را برای رفع این مشکلات مطرح نماید. در این تحقیق می خواهیم به این سوالها پاسخ دهیم که امکانات و منابع اختصاص داده شده از قبیل منابع انسانی، مالی و تجهیزاتی به نظام آموزش ابتدایی در نواحی روستائی شهرستان فریدون شهر در چه وضعیتی است؟ فرایند این نظام مانند نحوه مدیریت، چگونگی استفاده از مواد آموزشی، چگونگی بکارگماری کادر آموزشی در امر تدریس، نحوه استفاده از وسایل و تجهیزات به چه صورتی است؟ درونداد و فرایند این نظام تا چه اندازه مطابق با استانداردها است و کارآیی داخلی این  نظام در چه وضعیتی است؟ مشارکت اولیاء و مربیان در فرایند یاد دهی- یادگیری به چه صورتی است؟

[1].Lockheed and Verspoor

  1. Primary Education System

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………. 1

2-1 بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………….. 2

3-1 ضرورت و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………….. 4

4-1 سوال‌های تحقیق ………………………………………………………………………………………….. 7

5-1 هدف تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 10

6-1 تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح …………………………………………………… 11

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق ………………………………………… 13

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 14

1-2 اهداف آموزش و پرورش دوره ابتدایی ……………………………………………………….. 15

1-1-2 اهداف اعتقادی…………………………………………………………………………………. 15

2-1-2 اهداف اخلاقی …………………………………………………………………………………. 16

3-1-2 اهداف علمی و آموزشی ………………………………………………………………….. 16

4-1-2 اهداف فرهنگی، هنری ……………………………………………………………………. 16

5-1-2 اهداف اجتماعی ………………………………………………………………………………. 16

6-1-2 اهداف زیستی …………………………………………………………………………………. 17

7-1-2 اهداف سیاسی ………………………………………………………………………………… 17

8-1-2 اهداف اقتصادی ………………………………………………………………………………. 17

2-2 ویژگی‌های کودکان در دوره ابتدایی …………………………………………………………. 17

3-2 مواد و برنامه‌های درسی دوره ابتدایی ……………………………………………………….. 20

4-2 درون داده‌های نظام آموزش ابتدایی …………………………………………………………. 22

1-4-2 منابع انسانی ……………………………………………………………………………………. 22

2-4-2 منابع مادی نظام آموزش ابتدایی …………………………………………………… 23

1-2-4-2 منابع کالبدی ………………………………………………………………………….. 23

2-2-4-2 منابع تجهیزاتی ………………………………………………………………………. 25

3-4-2 منابع مالی ………………………………………………………………………………………. 25

5-2 تاثیر امکانات و تجهیزات مدرسه بر دانش آموزان …………………………………….. 26

6-2 تاثیر امکانات و تجهیزات مدرسه بر معلم ………………………………………………….. 28

7-2 تاثیر محیط بر فعالیت‌های نظام آموزشی…………………………………………………… 29

8-2 کلاس‌های درس چند پایه………………………………………………………………………….. 30

9-2 مشکلات تحصیلی دانش آموزان در مدارس………………………………………………. 32

1-9-2 افت تحصیلی و عوامل موثر بر آن ………………………………………………. 32

2-9-2 ترک تحصیل ……………………………………………………………………………….. 34

3-9-2 نارسایی‌های یادگیری ویژه…………………………………………………………… 35

10-2 مشکلات رفتاری دانش آموزان در مدارس………………………………………………. 37

1-10-2 ترس از مدرسه …………………………………………………………………………. 37

2-10-2 فرار از مدرسه ……………………………………………………………………………. 37

3-10-2 اختلال لجبازی و نافرمانی ……………………………………………………….. 38

4-10-2 رفتارهای نامناسب یا ناپخته ……………………………………………………. 39

5-10-2 بیش فعلی همراه با کمبود توجه ……………………………………………… 39

6-10-2 اضطراب …………………………………………………………………………………….. 40

7-10-2 بی نظمی در سلوک …………………………………………………………………. 41

11-2 مدارس و دانش آموزان موفق ………………………………………………………………….. 41

12-2 فضاهای آموزشی مدارس ………………………………………………………………………… 42

1-12-2 کلاس درس نظری …………………………………………………………………… 42

2-12-2 کلاس درس تجربی……………………………………………………………………. 43

13-2 فضاهای پرورشی ……………………………………………………………………………………… 45

1-13-2 کتابخانه …………………………………………………………………………………….. 46

2-13-2سالن چند منظوره ……………………………………………………………………… 46

3-13-2 نمازخانه …………………………………………………………………………………….. 47

4-13-2 اتاق فعالیت‌های پرورشی …………………………………………………………. 47

5-13-2 اتاق بهداشت رکت‌های اولیه…………………………………………………….. 47

14-2 فضای اداری ……………………………………………………………………………………………… 47

15-2 فضاهای پشتیبانی یا خدماتی …………………………………………………………………. 49

1-15-2 سرویس‌های بهداشتی ………………………………………………………………. 49

2-15-2 آبخوری دانش آموزان ………………………………………………………………. 49

3-15-2 انبار نظافت و شستشو……………………………………………………………….. 49

4-15-2 انبار تجهیزات و وسایل……………………………………………………………… 49

16-2 فضاهای گردش ………………………………………………………………………………………… 52

1-16-2 راهروها………………………………………………………………………………………………….. 52

2-16-2 پله‌ها……………………………………………………………………………………………………… 52

17-2 فضاهای باز یا محوطه ……………………………………………………………………………… 53

1-17-2 فضای صف جمع و تفریح………………………………………………………….. 53

2-17-2 فضای سبز، باغچه و درختکاری………………………………………………… 53

3-17-2 پارکینگ وسایل نقلیه………………………………………………………………. 54

18-2 مکان یابی واحدهای آموزش…………………………………………………………………….. 57

1-18-2 کاربری‌های سازگار…………………………………………………………………….. 57

2-18-2 کاربری‌‌های ناسازگار …………………………………………………………………. 57

3-18-2 جهت یابی …………………………………………………………………………………. 57

4-18-2 شعاع دسترسی …………………………………………………………………………. 58

19-2 انجمن اولیا و مربیان ……………………………………………………………………………….. 58

20-2 پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………… 61

فصل سوم : روش تحقیق………………………………………………………………. 66

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 67

1-3 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 67

2-3 جامعه آماری………………………………………………………………………………………………… 67

3-3 نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………. 67

4-3 روش و ابزار جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………. 68

5-3 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………………………………………………………….. 69

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………….. 70

تجزیه و تحلیل سوال 1……………………………………………………………………………………….. 71

تجزیه و تحلیل سوال2………………………………………………………………………………………… 75

تجزیه و تحلیل سوال3…………………………………………………………………………………………. 76

تجزیه و تحلیل سوال 4……………………………………………………………………………………….. 77

تجزیه و تحلیل سوال 5……………………………………………………………………………………….. 82

تجزیه و تحلیل سوال 6……………………………………………………………………………………….. 85

بررسی و مقایسه کل سرانه‌ها و مقایسه با استانداردها…………………………………………… 88

تجزیه و تحلیل سوال 7……………………………………………………………………………………….. 89

تجزیه و تحلیل سوال8………………………………………………………………………………………… 91

تجزیه و تحلیل سوال9………………………………………………………………………………………… 91

تجزیه و تحلیل سوال10……………………………………………………………………………………… 92

تجزیه و تحلیل سوال11……………………………………………………………………………………… 93

تجزیه و تحلیل سوال 12…………………………………………………………………………………….. 95

تجزیه و تحلیل سوال 13…………………………………………………………………………………….. 96

تجزیه و تحلیل سوال 14…………………………………………………………………………………….. 96

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری …………………………………………………… 98

1-5 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………. 99

2-5 بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………… 100

3-5 یافته‌های جانبی تحقیق……………………………………………………………………………. 100

4-5 محدودیت‌های پژوهش…………………………………………………………………………….. 108

5-5 پیشنهادها………………………………………………………………………………………………….. 109

الف. پیشنهاد کاربردی………………………………………………………………………………………. 109

ب. پیشنهاد پژوهش………………………………………………………………………………………….. 111

 

 

فهرست جداول                                                                                                       صفحه

 

جدول (1-2) مواد درسی وساعات تدریس هفتگی در مدارس دوره دبستان ……………………………………………….     21

 

جدول (2-2) حداقل ، حداکثر میانگین تراکم دانش آموزان در کلاس………………………………………………………..      44

 

جدول (3-2) استاندارد های فضاهای آموزشی مدارس ابتدایی روستایی……………………………………………………..      45

 

جدول (4-2) استانداردهای فضاهای پرورشی مدارس ابتدایی روستایی ………………………………………………….        48

 

جدول (5-2) استانداردهای فضاهای اداری مدارس ابتدایی روستایی ……………………………………………………..        50

 

جدول (6-2) استانداردهای فضاهای پشتیبانی یا خدماتی مدارس ابتدایی روستایی ……………………………          51

 

جدول (7-2) استانداردهای فضاهای گردش مدارس ابتدایی روستایی ………………………………………………………       54

جدول (8-2) تلخیص اطلاعات فضاهای بسته مدارس روستایی …………………………………………………………….         55

 

جدول (9-2) استانداردهای سطوح خارجی مورد نیاز به متر مربع در مدارس روستایی ……………………….        56

 

جدول (10-2) شعاع دسترسی……………………………………………………………………………………………………….                 58

 

جدول (1-3) توزیع مدارس ابتدایی روستاهای فریدون شهر بر حسب منطقه وجنسیت در سال تحصیلی

87-1386…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 68

 

جدول (1-4) تعداد معلمان ونوع مدرک آن ها……………………………………………………………………………………………………….. 71

 

جدول (2-4) تعداد معلمان وسابقه آن ها…………………………………………………………………………………………………………………. 72

 

جدول (3-4) سرانه آموزشی برای هر دانش آموز در مدرسه ودر کل…………………………………………………………………….. 75

 

جدول (4-4) سرانه فضای پرورشی برای هر دانش آموز در مدرسه ودر کل………………………………………………………….   76

 

جدول (5-4) سرانه فضای اداری اتاق استراحت معلمان برای هر دانش آموز در مدرسه ودر کل………………………….. 77

جدول (6-4) سرانه فضای اداری (انبار داری) برای هر دانش آموز در مدرسه ودر کل…………………………………………. 79

 

جدول (7-4) سرانه فضای اداری برای هر دانش آموز در کل…………………………………………………………………………………. 80

 

جدول (8-4) سرانه فضای پشتیبانی وخدماتی برای هردانش آموز در عامل انبار وسایل نظافت وشستشو………….. 82

 

جدول (9-4) سرانه فضای پشتیبانی وخدماتی برای هر دانش آموز در عامل سرویس های بهداشتی…………………… 82

 

جدول (10-4) سرانه فضای پشتیبانی وخدماتی برای هر دانش آموز در عامل آبخوری…………………………………………. 83

 

جدول (11-4) سرانه فضای پشتیبانی وخدماتی برای هر دانش آموز در عامل آبدارخانه……………………………………… 83

 

جدول (12-4) سرانه فضای پشتیبانی وخدماتی برای هر دانش آموز در کل………………………………………………………… 84

جدول (13-4) سرانه فضای گردش برای هر دانش در کل……………………………………………………………………………………… 86

 

جدول (14-4) مقایسه میانگین سرانه های موجود در استانداردهای مطلوب…………………………………………………………. 88

 

جدول (15-4) سرانه فضای زیر بنای ساخت برای هر دانش آموز در کل……………………………………………………………… 89

 

جدول (16-4) سرانه فضای باز محوطه برای هر دانش آموز درکل………………………………………………………………………… 91

 

جدول (17-4) نور کلاس………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 92

 

جدول (18-4) رنگ کلاس ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 92

 

جدول (19-4) رنگ اداری ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 92

 

جدول (20-4) رنگ راهرو ها……………………………………………………………………………………………………………………………………. 93

 

جدول (21-4) مربوط به جهت مدارس…………………………………………………………………………………………………………………….. 94

 

جدول (22-4) مربوط به کاربری های سازگار…………………………………………………………………………………………………………. 94

 

جدول ( 23-4) مربوط به کاربری های ناسازگار……………………………………………………………………………………………………….. 94

 

جدول (24-4) مربوط به فراوانی پاسخ های افراد در مورد قابلیت گسترده شدن…………………………………………………   95

 

جدول (25-4) مربوط به وضعیت آزمایشگاه و وسایل کمک آموزشی مدارس………………………………………………………. 96

 

جدول ( 26-4) وضعیت انجمن اولیاء و مربیان در مدارس مناطق روستایی شهر ستان فریدون شهر…………………   97

 

جدول (27-4) کارائی داخلی مدارس ابتدایی روستایی شهر ستان فریدون شهر………………………………………………….. 98

 

 

فهرست نمودارها                                                                                                                         صفحه

 

نمودار(1-4) مربوط به تعداد معلمان ونوع مدرک آن………………………………………………………………….72

نمودار(2-4) مربوط به تعداد معلمان وسابقه آن ها …………………………………………………………………….73

 

نمودار (3-4) مربوط به سرانه فضای آموزشی در هر مدرسه …………………………………………………………74

 

نمودار (4-4) مربوط به سرانه فضای پرورشی در هر مدرسه ………………………………………………………75

 

نمودار (5-4) مربوط به سرانه اداری (اتاق استراحت معلمان) ………………………………………………………77

 

نمودار (6-4) مربوط به سرانه فضای اداری (دفتر ) درهر مدرسه ………………………………………………..78

 

نمودار (7-4) مربوط به سرانه فضای اداری در هر مدرسه ………………………………………………………….79

نمودار (8-4) مربوط به سرانه فضای پشتیبانی وخدماتی در هر مدرسه ………………………………………84

 

نمودار (9-4) مربوط به سرانه فضای گردش در هر مدرسه……………………………………………………….86

 

نمودار (10-4) سرانه فضای زیر بنای ساخت برای هر دانش آموز در کل …………………………………….89

 

نمودار (11-4) سرانه فضای باز محوطه برای هر دانش آ…………………………………………………………….90

 

نمودار (12-4) مربوط به فراوانی پاسخهای افراد در مورد قابلیت گسترده شدن………………………….94

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
حجم: 2.80 مگابایت

 


OnPlay در یوتوب، آموزش های روانشناسی و معماری و کامپیوتر و سایر آموزشهای پولی را به رایگان تماشا کنید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده + 3 =