دانلود پایان نامه بررسی تاثیر آموزش روش های مطالعه بر میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال اول متوسطه ی شهر نسیم شهر در سال تحصیلی 89- 88


e2e2b1e1be344b101234218608568aa0

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی دررشته علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی

چکیده ی پژوهش
این پژوهش در پی آن است که تاثیر آموزش روش های مطالعه را بر بهبود میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دختر و پسر) روشن سازد. برای این منظور چند گروه را انتخاب کرده و هر یک از این گروه ها یکی از روش های مطالعه را به مدت چند جلسه بعد از برگزاری امتحانات نیمسال اول و قبل از برگزاری امتحانات نیمسال دوم، آموزش دیدند و تمرین کردند. اما گروه کنترل هیچ گونه آموزشی را درباره ی روش های مطالعه دریافت نکرد، بعد از لحاظ افت آزمودنی ها، نمرات پایانی نیمسال اول و دوم دانش آموزان در فرمی ثبت گردید و تفاضل نمرات آنان در دو نیمسال مذکور همراه با آزمون هایT برای دو گروه مستقل و وابسته به عنوان ملاک پیشرفت تحصیلی محاسبه شد.
به عنوان یک یافته ی مقدماتی، نتایج بیانگر آن است که بین میانگین نمرات پایانی نیمسال اول آزمودنی های هر یک از گروههای آزمایش با گروه کنترل، به طور کلی و به تفکیک جنسیت آنان تفاوت معنی داری وجود ندارد. لذا می توان نتیجه گیری نمود که هر یک از گروههای آزمایش با گروه کنترل از نظر میانگین نمرات پایانی نیمسال اول، همتا هستند. بنابراین چنانچه تفاوتی در نمرات پیشرفت تحصیلی آنان مشاهده شود، می توان آن را ناشی از آموزش روش های مطالعه دانست. یافته های پژوهش این است که به نظر می رسد آموزشی انواع روش های مطالعه موجب اصلاح و ارتقاء مهارت های تحصیلی دانش آموزان گردیده و بدین ترتیب روی میزان پیشرفت تحصیلی آنان اثر می گذارد.
سئوال های پژوهش در رابطه با تاثیر آموزش روش های مطالعه بر بهبود میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر، هر یک به طور جداگانه مطرح می شود. با نتایج بدست آمده هر یک از گروههای آزمایش دختر وپسر جواب سئوالهای پژوهش آشکار می شود. این پاسخ این است که آموزش روشهای مطالعه باعث بهبود میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می گردد البته باید در نظر داشت که میزان تاثیر هر یک از این روشها بر پیشرفت تحصیلی متفاوت است و آنها به اندازه ی یکسان بر پیشرفت تحصیلی گروههای د ختر و پسر موثر نیستند بلکه برخی از روشها در گروه پسران موثر تر و برخی دیگر برای گروه دختران موثر تر بوده اند.

 

فهرست مطالب عنوان صفحه

چکیده ی پژوهش 1
فصل اول 2
موضوع پژوهش 3
بیان موضوع پژوهش 3
اهمیت موضوع پژوهش 4
هدف پژوهش 5
سئوالهای پژوهش 5
فرضیه های پژوهش 5
متغیر های پژوهش و تعریف عملیاتی آنها 6
تعریف واژه ها و اصطلاح های موجود 6

فصل دوم 11

عنوان های پژوهش 13
الف) راهبرد های یادگیری 13
روش پس ختام 13
روش کاپس 15
روش مردر 15
روش آموزش دو جانبه 17
روش مطالعه مشارکتی 19
روش آموزش هم شاگردی 20
روش پرسیدن دو جانبه 21

ب) معرفی شیوه های صحیح مطالعه و یادگیری 22

عبارت خوانی 23
خواندن اجمالی 23
خواندن تجسمی 23
استفاده از راهنما 24
یادداشت هنگام مطالعه 24
پیشنهادات 25
ج) پیشرفت تحصیلی 39
چگونه انجام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 39
دسته بندی انواع ارزشیابی های پیشرفت تحصیلی 40
استفاده از نتایج ارزشیابی برای بهبود طرح آموزشی 41
عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی 42

د) افت تحصیلی 48

عوامل موثر بر افت تحصیلی 48
نقش انگیزیش در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 54
پیشینه ی داخلی 56
پیشینه ی خارجی 56

فصل سوم 58

شیوه ی پژوهش 59
جامعه 59
نمونه گیری 60
ابزار جمع آوری اطلاعات 61
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 61

فصل چهارم 62

دموگرافی پژوهش 63
سئوالها و فرضیه ها پژوهش 63

فصل پنجم 83
خلاصه و نتیجه گیری 84
جمع بندی نهایی 85
پیشنهادها 85
محدودیت های پژوهش 85
منابع 86

فهرست جدول ها

عنوان صفحه

جدول مشخصات نمونه …………………………………………………………………………………………………………..67
جدول1: نمرات گروه اول دختران …………………………………………………………………………………………68
جدول 2: نمرات گروه کنترل دختران ………………………………………………………………………………….68
جدول 3: جدول مشخصات گروه اول و کنترل دختران …………………………………………………….69
جدول 4: نمرات گروه دوم دختران ……………………………………………………………………………………….71
جدول 5: مشخصات گروه دوم و کنترل دختران ………………………………………………………………..71
جدول 6: نمرات گروه سوم دختران ………………………………………………………………………………………72
جدول 7: مشخصات گروه سوم و کنترل دختران ………………………………………………………………73
جدول 8: نمرات گروه پنجم دختران ……………………………………………………………………………………74
جدول 9: مشخصات گروه چهارم و کنترل دختران ………………………………………………………….74
جدول 10: نمرات گروه پنجم دختران …………………………………………………………………………………76
جدول 11: مشخصات گروه پنجم و کنترل دختران ………………………………………………………….76
جدول 12: نمرات گروه اول پسران ……………………………………………………………………………………..78
جدول 13: نمرات گروه کنترل پسران …………………………………………………………………………………78
جدول 14: مشخصات گروه اول و کنترل پسران ……………………………………………………………….79
جدول 15: نمرات گروه دوم پسران ………………………………………………………………………………………80
جدول 16: مشخصات گروه دوم و کنترل پسران ………………………………………………………………80
جدول 17: نمرات گروه سوم پسران ……………………………………………………………………………………81
جدول 18: مشخصات گروه سوم و کنترل پسران …………………………………………………………….81
جدول 19: نمرات گروه چهارم پسران …………………………………………………………………………………82
جدول 20: مشخصات گروه چهارم و کنترل پسران ………………………………………………………….82
جدول 21: نمرات گروه پنجم پسران ………………………………………………………………………………….83
جدول 22: مشخصات گروه پنجم . کنترل پسران …………………………………………………………..83

فهرست نمودارها
نمودار مقدار T گروه های اول تا پنجم پسران ………………………………………………………………………………. 85
نمودارمقدار T گروه اول تا پنجم دختران ……………………………………………………………………………………… 86


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 + ده =