استاندارد های درها در هتل ها


OnPlay تمامی آموزش های غیر رایگان اساتید سطح اینترنت را به رایگان تماشا کنید

استاندارد های درها در هتل ها

برای افراد با صندلی چرخدار، سایر وسایل کمکی برای حرکت معلولین و تحویل کالا، درگاههای پهن لازمند. هر چند، یک آستانه برآمده برای دسترسی اختلال ایجاد می‌کند. افراد ذکر شده به علاوه کودکان، سالمندان یا حتی کسانی که در حال حمل بسته‌ای هستند، برای باز کردن درهای سنگین دچار مشکل می‌شوند و درها با بازشوی اتوماتیک برایشان سودمند است. دسترسی درجه 1 مستلزم حداقل اندازه های مورد نیاز برای درگاهها می‌باشد. درجه های بالاتر بازشوهای بزرگتر برای ارائه خدمات اقامتی به افراد بیشتر را می‌طلبند.

دقت در جهت چرخش (بازشدن) در می تواند کارایی را تسهیل کند در عین حال خطر برای دیگر عابرین را کاهش می‌دهد. استفاده از درهای کشویی برای بعضی افراد آسانتر است، و همچنین فضای کمتری را برای مانور صندلی چرخدار نیاز دارد.

درهایی که نیاز به هر دو دست برای بازشدن دارند توسط همه افراد قابل استفاده نیستند. در درهای گردان، فضا برای صندلی چرخدار و سایر وسایل کمکی برای حرکت معلولین یک مسئله است، در عین اینکه تنظیم زمان برای عبور توسط کودکان یا افراد با اختلالات بینایی می‌تواند مشکل ساز باشد و گزینه دیگر عبوری باید وجود داشته باشد. درهای شیشه‌ای می‌تواند برای افراد با اختلالات بینایی خطرناک باشد. اضافه کردن نوارهای رنگی بر روی شیشه، در تراز چشم انسان، همچنین قابهای در و اتصالات با رنگهای متضاد با شیشه، امکان تشخیص درِ شیشه ای را برای همه افزایش می‌دهد.

استانداردهای طراحی

D

درها

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

D1

بازشو درها حداقل به عرض 810 میلیمتر باشد.

٭

٭

٭

٭

D2

بازشو درها حداقل به عرض 900  میلیمتر باشد.

٭

٭

D3

بازشو درها حداقل به عرض 950  میلیمتر باشد.

٭

D4

در دولنگه نداشته باشد.

یا جاهایی که درهای دولنگه موجودند، حداقل یک لنگه در مطابق نیازهای D1، D2 یا D3  باشد.

٭

٭

٭

٭

D5

در، قابل باز شدن با یک دست بدون نیاز به اعمال زور یا چرخاندن مچ دست  باشد.

٭

٭

٭

٭

D6

دستگیره در، در ارتفاع 800-1200 میلیمتر از زمین قرار گیرد.

٭

٭

٭

٭

D7

ارتفاع آستانه در کمتر از 13 میلیمتر باشد.

و در جایی که ارتفاع آستانه 7 تا 13 میلیمتر است لبه‌های آن پخی داشته باشد.

٭

٭

٭

٭

D8

حداکثر ارتفاع آستانه در بیش از 6 میلیمتر نباشد.

٭

٭

D9

سیستم درها فقط شامل درهای یک لنگه باشد.

یا جایی که در بین گروهی از درها تنها یک در قابل دسترسی برای معلولین باشد، آن در با علائم دسترسی مخصوص مشخص شود.

٭

٭

٭

٭

D10

فضای دوهوایی نداشته باشد.

یا در فضای دوهوایی، فاصله بین دو در لولایی در یک محور، حداقل 1200 بعلاوه عرض هر یک از درها که داخل این فضا باز می‌شود، باشد.

٭

٭

٭

٭

D11

فضای دوهوایی نداشته باشد.

یا در فضای دوهوایی، فاصله بین دو در لولایی در یک محور، حداقل 1370 بعلاوه عرض هر یک از درها که داخل این فضا باز می‌شود، باشد.

٭

٭

D12

در طول مسیرهای دسترسی، درهایی که مجهز به سیستم خودکار باز کننده یا باز نگهدارنده الکترومغناطیسی نیستند، نباشد.

یا کنترل برقی برای بازکردن درهای میانی در طول مسیرهای دسترسی، که مجهز به سیستم خودکار نیستند، تأمین شود.

٭

٭

D13

درهائی که با سیستم برقی کار می کنند نداشته باشد.

یا درهائی برقی به طور مناسبی استقرار یابند. (برای استانداردهای طراحی به  D28-D24مراجعه شود)

٭

٭

٭

٭

D14

درهایی که فضای مانور برای تغییر سطح در هر طرف خود دارند مطابق با جدول4 باشند.

٭

٭

٭

٭

D15

درهایی که فضای مانور برای تغییر سطح در هر طرف خود دارند مطابق با جدول5 باشند.

٭

فضای مانور در مقابل در (میلیمتر)

توضیحات

محوطه آزاد مورد نیاز

محوطه آزاد مورد نیاز

 در قسمت قفل در

عمق

عرض

دسترسی از مقابل

سمت کشیدن

1500

1500

600

سمت هل دادن

1200

1200

300

دسترسی از سمت قفل در

سمت کشیدن

1200

1500

600

سمت هل دادن

1050

1500

600

دسترسی از سمت  لولای در

سمت کشیدن

1500

1500

600

سمت هل دادن

1050

1350

450

در کشویی

دسترسی از مقابل

1200

900

50

دسترسی از کنار

1050

1350

540

فضای حرکتی افزوده در مقابل در

توضیحات

محوطه کف آزاد مورد نیاز

محوطه آزاد مورد نیاز

در قسمت قفل در

عمق

عرض

دسترسی از مقابل

سمت کشیدن

1525

1600

600

سمت هل دادن

1370

1250

300

دسترسی از سمت قفل در

سمت کشیدن

1370

1600

600

سمت هل دادن

1370

1525

600

دسترسی از سمت  لولای در

سمت کشیدن

2440

2440

600

سمت هل دادن

1370

1830

450

در کشویی

دسترسی از مقابل

1370

1100

50

دسترسی از کنار

1370

1550

540

D

درها

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

D16

از درهای گردان به عنوان وسیله ورودی استفاده نشود.

یا جایی که در گردان بکار رفته، یک در جانبی مطابق با نیازهای این بخش تأمین شود.

٭

٭

٭

٭

D17

دستگیره‌ها و ابزار کنترل در، در تضاد رنگی با زمینه شان باشند.

٭

٭

٭

٭

D18

درها صفحه پاخور نداشته باشند.

یا درها در محوطه های با رفت و آمد زیاد دارای صفحه پاخور به ارتفاع حداقل 250 میلیمتر باشند.

٭

٭

D19

درها پانلهای شیشه ای شفاف نداشته باشند.

یا ارتفاع پایین ترین لبه پانل شیشه‌ای شفاف، بالاتر از 900 میلیمتر از کف نباشد.

٭

٭

٭

٭

D20

نیروی لازم برای باز کردن درها از 22 کیلونیوتن بیشتر نباشد.

٭

٭

٭

٭

D21

درهای کاملاً شیشه ای و یا شیشه ای بدون قاب استفاده نشود.

یا شیشه درهای تمام شیشه یا شیشه ای بدون قاب، با نواری با تضاد رنگی زیاد حداقل به عرض 50 میلیمتر، در ارتفاع حدود 1350 میلیمتر از زمین، مشخص شوند.

٭

٭

٭

٭

D22

درهای شیشه ای بدون قاب استفاده نشود.

یا درهای شیشه‌ای بدون قاب دارای نواری با تضاد رنگی در حاشیه در باشد.

٭

٭

٭

٭

D23

درهای شیشه بدون قاب استفاده نشود.

٭

٭

D

درها ( درهای برقی)

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

D24

درهای لولایی برقی، حداقل 3 ثانیه تا بازشدن کامل آنها طول می‌کشد، به مدت 5 ثانیه باز بمانند.

٭

٭

٭

٭

D25

درهای لولایی برقی، که داخل مسیر حرکتی باز می شوند،  دارای محافظها یا موانع قابل تشخیص بوسیله عصا، با زاویه قائم به دیوار شامل در باشند.

٭

٭

٭

٭

D26

درهای برقی به طور اتوماتیک فعال شوند.

یا کنترلهایی که برای باز کردن درهای برقی در طول مسیرهای حرکتی قرار گرفته اند؛ قبل از رسیدن به در کاملاً واضح باشند؛ از لولای در و یا دیگر اتصالات فاصله داشته باشند؛ 800-1200 میلیمتر بالاتر از تراز کف قرار گیرند؛ دارای فضای باز حداقل 750× 1200 میلیمتر در مقابل کنترل (کنترل در وسط فضای بازقرار گیرد) باشد. وسیله کنترل تشکیل شده از صفحات فعال کننده حداقل به عرض 25× ارتفاع 76 میلیمتر که با تماس هر قسمت از دست و با یک دست، بدون نیاز به فشار، چرخش مچ دست فعال شود و با علایم بین المللی دسترسی مشخص شود.

٭

٭

٭

٭

D27

درهای برقی به طور اتوماتیک فعال شوند.

یا طبق مشخصات مورد نیاز D26 و با حداقل فضای باز 760×1370 در مقابل دستگاه کنترل باشد.

٭

٭

D28

درهای برقی به طور اتوماتیک فعال می شوند.

یا حداقل روشنایی 100 لوکس در جایی که دستگاه کنترل قرار دارد، تأمین شود.

٭

٭

٭

٭

D

درها (خلاصه)

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

D29

درهای قابل دسترسی معلولین برای همه فضاهای عمومی در طبقه ورودی مجموعه تأمین شود و در طبقات دارای رمپ، آسانسور، پله برقی یا سطوح شیبداری متحرک باشند.

٭

٭

٭

٭

D30

درهای قابل دسترسی معلولین برای همه قسمتهای فضاهای عمومی مجموعه تأمین شود.

٭

٭

٭


OnPlay در یوتوب، آموزش های روانشناسی و معماری و کامپیوتر و سایر آموزشهای پولی را به رایگان تماشا کنید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × 5 =