محاسبه سریع انتخاب نوع فونداسیون و نکات طراحی فونداسیون

محاسبه سریع انتخاب نوع فونداسیون و نکات طراحی فونداسیون

مراحل محاسبه سریع و سر انگشتی انتخاب نوع فونداسیون

 1. ابتدا وزن ساختمان محاسبه گردد.
 2. ظرفیت باربری خاک( با واحد کیلونیوتن برمتر مربع) مطابق جدول زیر بدست آید.
  نوع خاک ظزفیت باربری خاک ( با واحد کیلوگرم بر سانتیمترمربع)
  خاک رس خیلی نرم ۰.۳
  خاک رس  نرم ۰.۷
  خاک رس معمولی ۱.۲
  خاک رس با سختی متوسط ۱.۷
  خاک رس سخت ۲.۲
  خاک رس خیلی سخت ۳
  ماسه درشت و ضعیف دانه بنذی شده ۰.۸
  ماسه درشت و شن ۱.۲
  ماسه فشرده و تمیز ۲.۵
 3. با تقسیم وزن ساختمان بر ظرفیت باربری خاک مساحت پی ستون را به دست می آوریم.
 4. تعداد ستون ها به صورت سرانگشتی محاسبه گردید و در مساحت پی هر ستون ضرب شده و مساحت کل پی را بدست می آوریم.
 5. مساحت بدست آمده در قسمت قبل را به سطح زیر بنای یک طبقه ساختمان تقسیم نموده و بر حسب درصد بیان می کنیم (a) :
  الف) پی منفرد         a<=50

  ب)پی نواری           a>50 و a<75

  پ)پی گسترده        a>75

نکاتی پیرامون طراحی فونداسیون

در طراحی یک پی باید چندین کنترل انجام شودکه در این فایل به چند مورد آن اشاره می کنیم.

 • کنترل تنش خاک زیر فونداسیون
 •  کنترل برش پانچ
 • کنترل تعداد میلگردها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.